Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:36

Publicerad den 6 februari 2020
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

2) Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

2)

Senaste lydelse 2018:702.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:36

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)