Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:36 Publicerad den 6 februari 2020Lag om ändring i tullagen (2016:253)Utfärdad den 30 januari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150. föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2018:702. Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns ilagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,mervärdesskattelagen (1994:200),lagen (1994:1563) om tobaksskatt,lagen (1994:1564) om alkoholskatt,lagen (1994:1776) om skatt på energi,lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, ochlagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRoger Ghiselli(Finansdepartementet)