Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:345 Publicerad den 23 maj 2020Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordningUtfärdad den 20 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004. i fråga om lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning dels att nuvarande 3–5 §§ ska betecknas 9–11 §§ och nuvarande 6–8 §§ ska betecknas 13–15 §§, dels att 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3–8 och 12 §§, och närmast före 3 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 §2 §Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och utöva tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs.Tillsyn3 §3 §Om en näringsidkare bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, och detta drabbar kunder som är konsumenter, får Konsumentverket, om inga andra effektiva medel är tillgängliga för att få överträdelsen att upphöra, förelägga näringsidkaren, en värdtjänstleverantör eller en internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas omöverträdelsens allvar motiverar det, ochwebbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende EU:s geoblockeringsförordning inte följs och i övrigt vara utformat på ändamålsenligt sätt.Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.4 §4 §När ändrade förhållanden föranleder det, ska Konsumentverket besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska gälla.5 §5 §Om det är nödvändigt för tillsynen enligt denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får Konsumentverket köpa varor eller tjänster under dold identitet (testköp).Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse.Om det inte är oskäligt, får Konsumentverket besluta att näringsidkaren ska ersätta verket för vad som har betalats för varan eller tjänsten vid testköpet. Konsumentverket ska i så fall erbjuda näringsidkaren att ta tillbaka en vara som köpts.Förelägganden6 §6 §En tillsynsmyndighet får förelägga var och en att lämna upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende om tillämpningen av denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen.Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.7 §7 §Om det behövs för tillsynen i ett ärende enligt denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får en tillsynsmyndighet förelägga näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen som näringsidkaren utnyttjar för ändamål i den egna näringsverksamheten tillgängliga för inspektion.I samband med inspektionen får tillsynsmyndigheten ta del av de handlingar som behövs för tillsynen och begära nödvändiga upplysningar på platsen.Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.8 §8 §En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska följas.Ett föreläggande enligt första stycket ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.12 §12 §En sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.15 §15 §Beslut enligt 3, 4 och 6–9 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 5 § tredje stycket.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarANNA HALLBERGCarl Magnus Nesser(Utrikesdepartementet)