Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1161Publicerad den 9 december 2020Lag om ändring i tullagen (2016:253)Utfärdad den 3 december 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63. föreskrivs att 2 kap. 2 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.2 kap.2 kap.2 §2 §Mervärdesskatt som avses i 1 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslutet om fastställande av tull ochagerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, ellerär en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.Det som sägs om beskattningsunderlag i 1 § gäller även i de fall som avses i första stycket.Vid tillämpning av det särskilda förfarandet för mervärdesskatt vid import i 27–29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska mervärdesskatt alltid tas ut enligt 1 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRoger Ghiselli(Finansdepartementet)