Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:45

Publicerad den 30 januari 2021
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253)

1)

1 Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165.

dels att 4 kap. 18 och 22 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 23 a och 23 b §§, av följande lydelse.

Ett befordringsföretag ska anmäla till Tullverket, om det i företagets verksamhet uppkommer en misstanke om att en försändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

 1. narkotika,

 2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

 3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

 4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Försändelsen ska överlämnas till Tullverket om verket begär det. Befordringsföretaget ska också på annat sätt medverka i kontrollverksamhet enligt tullagstiftningen i fråga om varor som befordras med post, på järnväg eller med luftfartyg.

För befordringsföretaget gäller inte 2 och 9–17 §§.

En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från tredjeland, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

 1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

  1. narkotika,

  2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

  3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

  4. sådana explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och

 2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för Tullverkets rättsavdelning.

Den som i ett kurirföretag har fått del av eller tillgång till uppgifter som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 22 § eller om ett efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta.

Bestämmelser om tystnadsplikt för den som i postverksamhet fått del av eller tillgång till sådana uppgifter finns i 2 kap. 14 § postlagen (2010:1045).

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt enligt denna lag finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:45

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)