Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:753

Publicerad den 30 juni 2021
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253)

1)

Prop. 2020/21:184, bet. 2020/21:SkU27, rskr. 2020/21:402.

dels att 3 kap. 11 § och 4 kap. 50 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska utgå,

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 51–53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

2) I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

2)

Senaste lydelse 2017:173.

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005, och

 • rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

3) Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:

3)

Senaste lydelse 2018:401.

 • Arbetsmiljöverket,

 • Boverket,

 • Elsäkerhetsverket,

 • Havs- och vattenmyndigheten,

 • Kemikalieinspektionen,

 • Kommerskollegium,

 • Konsumentverket,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Livsmedelsverket,

 • Läkemedelsverket,

 • Myndigheten för press, radio och tv,

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

 • Naturvårdsverket,

 • Post- och telestyrelsen,

 • Skatteverket,

 • Skogsstyrelsen,

 • Statens energimyndighet,

 • Statens jordbruksverk,

 • Statistiska centralbyrån,

 • Strålsäkerhetsmyndigheten,

 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

 • Sveriges riksbank, och

 • Transportstyrelsen.

Tullverket ska på begäran tillhandahålla Inspektionen för strategiska produkter och Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

För kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får Tullverket undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionen.

För att ta reda på om det finns sådana oledsagade kontanta medel som en redovisning kan begäras in för enligt artikel 4 i samma förordning får Tullverket kontrollera försändelser, behållare eller transportmedel som kan innehålla oledsagade kontanta medel och som passerar gränsen till eller från Europeiska unionen.

Om det finns anledning att anta att en person inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, får en tulltjänsteman kroppsvisitera personen för att söka efter kontanta medel på honom eller henne.

Vid kroppsvisitationen ska bestämmelserna i 29 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillämpas.

Tullverket får tillfälligt hålla kvar kontanta medel i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen.

Perioden för tillfälligt kvarhållande får inte överstiga 30 dagar.

Enligt artikel 7.3 första stycket samma förordning får Tullverket efter en grundlig bedömning av nödvändigheten och proportionaliteten av ett fortsatt tillfälligt kvarhållande förlänga perioden för tillfälligt kvarhållande till högst 90 dagar.

4) För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

4)

Senaste lydelse 2017:173.

 1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen,

 2. bryter mot anmälningsskyldigheten i artikel 3 eller redovisningsskyldigheten i artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, eller

 3. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4–6 i förordning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1525.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

 1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

  1. förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon, eller

  2. är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,

 2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller

 3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Följande beslut av Tullverket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

 1. beslut enligt tullagstiftningen,

 2. beslut enligt artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/1672, och

 3. beslut enligt artikel7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte uppfyller villkoren i artikel 5.3 i den förordningen.

Tullverkets eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning eller befrielse enligt 2 kap. 12 och 20 §§ överklagas hos regeringen.

Tullverkets beslut om revision enligt 4 kap. 26 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma gäller vid överklagande i mål som avses i 5 kap. 19 §.

Om Tullverket vid tillämpningen av tullagstiftningen, förordning (EU) 2018/1672 eller förordning (EU) nr 608/2013 ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning.

Delgivning bör användas bara om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:753
 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för

  1. tullkontroller av kontanta medel som inletts före ikraftträdandet, och

  2. tullförseelse avseende anmälningar om kontanta medel som skulle ha lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)