Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:175

Publicerad den 11 mars 2022
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.

1 §

2) Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

2)

Senaste lydelse 2021:1170.

  • mervärdesskattelagen (1994:200),

  • lagen (1994:1776) om skatt på energi,

  • lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

  • lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

  • lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

  • lagen (2022:155) om tobaksskatt, och

  • lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:175

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)