Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:688

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

3 §

Ansvar för tullförseelse ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller terroristbrottslagen (2022:666).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:688

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)