Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1132

Publicerad den 30 juni 2022
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

4 §

2) Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:

2)

Senaste lydelse 2021:753.

 • Arbetsmiljöverket,

 • Boverket,

 • Elsäkerhetsverket,

 • Folkhälsomyndigheten,

 • Havs- och vattenmyndigheten,

 • Kemikalieinspektionen,

 • Kommerskollegium,

 • Konsumentverket,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Livsmedelsverket,

 • Läkemedelsverket,

 • Myndigheten för press, radio och tv,

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

 • Naturvårdsverket,

 • Post- och telestyrelsen,

 • Skatteverket,

 • Skogsstyrelsen,

 • Statens energimyndighet,

 • Statens jordbruksverk,

 • Statistiska centralbyrån,

 • Strålsäkerhetsmyndigheten,

 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

 • Sveriges riksbank, och

 • Transportstyrelsen.

Tullverket ska på begäran tillhandahålla Inspektionen för strategiska produkter och Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1132

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)