Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1496

Publicerad den 29 november 2022
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 23 a och 23 b §§ tullagen (2016:253)2) ska upphöra att gälla den 2 januari 2023.

1)

Prop. 2021/22:259, bet. 2022/23:TU2, rskr. 2022/23:18.

2)

Senaste lydelse av

4 kap. 23 a § 2021:45

4 kap. 23 b § 2021:45.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)