Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2023:205

Publicerad den 3 maj 2023
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.

2) Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

2)

Senaste lydelse 2017:1198.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 10 kap. 71 § 1 eller 2 mervärdesskattelagen (2023:200).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2023:205
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN
Linnea Westman
(Finansdepartementet)