Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31966L0400.pdf

31966L0400

Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsädeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 125 , 11/07/1966 s. 2290 - 2297

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0108

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0124

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 1 s. 0235

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0166

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0166

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0123

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0123RÅDETS DIREKTIV av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (66/400/EEG)

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Produktionen av sockerbetor och foderbetor (nedan kallade "betor") intar en viktig plats inom Europeiska ekonomiska gemenskapens jordbruk.

Tillfredsställande resultat inom betodling är i stor utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta ändamål har vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka begränsat saluföringen av betutsäde till utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel av det systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under flera årtionden och som har lett till utveckling av tillräckligt stabila och enhetliga typer och sorter av betor, vars egenskaper tyder på att de kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål.

Högre produktivitet kommer att uppnås inom betodlingen i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka typer och sorter som får saluföras, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som möjligt.

Det är dock endast försvarligt att begränsa saluföringen till vissa typer eller sorter, om lantbrukaren kan vara säker på att erhålla utsäde av dessa.

För detta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat certifieringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom officiell kontroll.

Sådana system finns redan på internationell nivå för majsutsäde (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO) och för utsäde av vallväxter och trindsäd (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD).

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhållits genom tillämpningen av dessa system.

Systemet bör gälla för saluföring såväl i övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna.

Som allmän regel bör gälla att betutsäde får saluföras endast efter officiell undersökning och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller certifikatutsäde. Valet av termerna "basutsäde" och "certifikatutsäde" är grundat på redan befintlig internationell terminologi.

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör betutsäde som inte släpps ut på marknaden inte underkastas gemenskapens regler. Medlemsstaterna måste få behålla rätten att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde.

Gemenskapens regler bör inte gälla utsäde som visats vara avsett för export till tredje land.

För att förbättra kvaliteten på betutsäde inom gemenskapen måste vissa krav fastställas för polyploidi, monogermitet, fraktionering, renhet, grobarhet och vattenhalt. När bestämmelser antas på detta område bör hänsyn tas till de krav som grundas på rekommendationerna från Internationella institutet för sockerbetsforskning, vilka redan tillämpas generellt inom handeln med sockerbetsutsäde.

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, plombering och märkning. Etiketterna bör för detta ändamål innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till lantbrukaren, och bör klart visa att certifieringen gjorts på gemenskapsnivå.

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls och att de bestämmelser som säkerställer dess sortäkthet följs vid saluföringen, måste medlemsstaterna anta bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder.

Utsäde som uppfyller dessa krav bör, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets artikel 36, inte underkastas några andra begränsningar vad beträffar saluföringen än de som föreskrivs i gemenskapens regler.

I en första etapp, tills en gemensam sortlista har sammanställts, bör bland tillåtna begränsningar särskilt ingå medlemsstaternas rätt att begränsa saluföringen till utsäde av typer och sorter med högt odlingsvärde inom det egna territoriet.

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som certifierats i en medlemsstat bör, på vissa villkor, erkännas som likvärdigt med utsäde som uppförökats i den berörda medlemsstaten.

Å andra sidan bör bestämmelser som avser tillstånd att i gemenskapen saluföra betutsäde som skördats i tredje land antas endast under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav.

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierat utsäde av de olika kategorierna bör utsäde som uppfyller mindre strikta krav tillfälligtvis få avsättas.

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom gemenskapen och utsäde som kommer från tredje land bör kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde inom kategorin "certifikatutsäde".

Kommissionen bör få i uppdrag att besluta om vissa åtgärder för tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande antas för att upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla betutsäde som släpps ut på marknaden i gemenskapen.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

A. beta: socker- och foderbeta av arten Beta vulgaris L.

B. basutsäde: utsäde

a) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av typen eller sorten,

b) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde",

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4, uppfyller villkoren i bilaga 1 för basutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

C. certifikatutsäde: utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde,

b) som är avsett för produktion av betor,

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 b, uppfyller villkoren i bilaga 1 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

D. monogermt frö: genetiskt monogermt frö.

E. tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): frö som på konstgjord väg har omvandlats till monogermt frö.

F. officiella åtgärder: åtgärder som vidtas

a) av statliga myndigheter, eller

b) av en juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person lyder under offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller

c) i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer,

förutsatt att sådana personer som anges under b och c inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att betutsäde inte får saluföras, såvida det inte certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" och uppfyller villkoren i bilaga 1 B.

2. Medlemsstaterna skall se till att de officiella undersökningarna av utsäde utförs i enlighet med vid tillfället gällande internationella metoder, i den mån sådana finns.

3. Medlemsstaterna får föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1

a) för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde,

b) för provning eller för forskningsändamål,

c) för urvalsarbete,

d) för utsädesråvara, som säljs för bearbetning, förutsatt att utsädets sortäkthet är säkerställd.

Artikel 4

Medlemsstaterna får dock, trots bestämmelserna i artikel 3, tillåta följande:

a) Officiell certifiering och saluföring av basutsäde som inte uppfyller de villkor om grobarhet som slås fast i bilaga 1. För detta ändamål skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att leverantören garanterar en viss grobarhet, vilken vid försäljning skall anges på en särskild etikett som är försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

b) Officiell certifiering och försäljning till köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna "basutsäde" och "certifikatutsäde", i syfte att snabbt tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobarhetskontrollen enligt villkoren i bilaga 1 inte slutförts. Certifiering skall medges endast om en preliminär analysrapport om utsädet inges och den förste mottagarens namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att se till att leverantören garanterar den grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna grobarhet skall vid försäljning anges på en särskild etikett som är försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

Dessa bestämmelser skall inte gälla utsäde som importeras från tredje land, med undantag av vad som i övrigt anges i artikel 15 om uppförökning utanför gemenskapen.

Artikel 5

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilaga 1, införa ytterligare eller striktare krav för certifiering av utsäde som framställts i det egna territoriet.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över de bettyper eller betsorter som godkänts officiellt för certifiering i det egna territoriet. Listan skall ange de huvudsakliga morfologiska eller fysiologiska egenskaper genom vilka plantor av olika typer eller sorter som härstammar direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" kan skiljas från varandra.

2. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att resultaten från undersökningen och beskrivningen av komponenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta.

3. En typ eller sort skall godkännas för certifiering endast om det genom officiella eller officiellt övervakade odlingsförsök eller andra undersökningar, som utförts under tre på varandra följande år, har fastställts att typen eller sorten är tillräckligt enhetlig och stabil.

4. En godkänd typ eller sort skall kontrolleras officiellt med regelbundna mellanrum. Om det vid sådana kontroller, i synnerhet vid odlingsförsök, som utförs under ett antal år konstateras att några av villkoren för godkännande för certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas och typen eller sorten strykas ur listan. Om en eller flera av en typs eller sorts sekundära egenskaper har förändrats skall beskrivningen i listan omgående ändras.

5. Sådana listor och eventuella förändringar av dem skall omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra dem till övriga medlemsstater.

Artikel 7

1. För typ- och sortkontroll samt för undersökning av utsäde för certifiering skall medlemsstaterna ombesörja att officiella prov tas enligt lämpliga metoder.

2. För undersökning av utsäde för certifiering skall prov tas från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 2.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av kategorin "certifikatutsäde" inte får saluföras

a) som polyploidutsäde, om andelen diploider överstiger 40 %,

b) som triploidutsäde, om inte andelen triploider är minst 75 %,

c) som tetraploidutsäde, om inte andelen tetraploider är minst 85 %.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde och certifikatutsäde endast saluförs i tillräckligt homogena leveranser och i förseglade behållare försedda med plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i artiklarna 10 och 11.

2. För försäljning av små kvantiteter till konsument får medlemsstaterna föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad beträffar förpackning, plombering och märkning.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan anbringas på nytt när förpackningen öppnas.

2. Förpackningar får inte omplomberas, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för omplombering anges på den etikett som krävs enligt artikel 11.1.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall ställa följande krav på förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde:

a) De skall märkas på utsidan med en officiell etikett på något av de officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 3. Etiketten skall anbringas tillsammans med den officiella plomberingen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. För utsläppande på marknaden i andra medlemsstater skall etiketten innehålla uppgift om datum för den officiella plomberingen. Om, såsom förutses i artikel 4 a, basutsädet inte uppfyller villkoren i bilaga 1 med avseende på grobarhet skall detta anges på etiketten.

b) De skall innehålla ett officiellt dokument, i samma färg och med samma uppgifter som de som skall finnas på etiketten enligt bilaga 3. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på behållaren.

2. Medlemsstaterna får

a) i samtliga fall kräva att datum för den officiella plomberingen anges på etiketten,

b) föreskriva undantag för små förpackningar från bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 12

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, även i andra fall än enligt artikel 4, kräva att behållare med basutsäde eller certifikatutsäde skall vara försedda med leverantörens etikett, om utsädet skall saluföras inom det egna territoriet. Detta gäller oavsett om utsädet har framställts inom det egna territoriet eller importerats.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall kräva att varje form av kemisk behandling av basutsäde eller certifikatutsäde anges antingen på den officiella etiketten eller på leverantörens etikett samt på eller inuti behållaren.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall se till att varken basutsäde eller certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv, blir föremål för några begränsningar av saluföringen vad beträffar egenskaper, undersökningsförfaranden, märkning eller plombering, utöver de begränsningar som fastställts i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna får göra följande:

a) Till dess en gemensam typ- eller sortlista kan upprättas, vilket skall ske senast den 1 januari 1970, begränsa saluföringen av betutsäde till sådana typer eller sorter som tagits med på en nationell lista på grundval av odlingsvärdet i det egna territoriet. Villkoren för införande på listan skall vara desamma för typer och sorter som kommer från andra medlemsstater som för inhemska typer och sorter.

b) Föreskriva att betfrö inte får saluföras om det inte motsvarar specificerad storlekssortering.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att betutsäde som producerats direkt från basutsäde certifierat i en medlemsstat och skördat i en annan medlemsstat eller i tredje land skall betraktas som likvärdigt med certifikatutsäde skördat i den medlemsstat som producerat basutsädet. Detta gäller under förutsättning att utsädesodlingen fältbesiktigats och godkänts enligt villkoren i bilaga 1 A, samt om en officiell undersökning har visat att villkoren i bilaga 1 B för certifikatutsäde har uppfyllts.

Artikel 16

1. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen avgöra om

a) sådan fältbesiktning i tredje land som avses i artikel 15 uppfyller villkoren i bilaga 1 A,

b) betutsäde som skördats i tredje land och för vilket lämnas samma garantier avseende egenskaper och sortäkthet samt arrangemangen för undersökning, märkning och kontroll är likvärdigt med basutsäde eller certifikatutsäde som skördats inom gemenskapen och som uppfyller villkoren i detta direktiv.

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt upphör den 1 juli 1969.

Artikel 17

1. För att undanröja eventuella tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde eller certifikatutsäde som uppträder i en eller flera av medlemsstaterna och som inte kan lösas inom gemenskapen, skall kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, tillåta att en eller flera av medlemsstaterna, för en tidsperiod som slås fast av kommissionen, medger försäljning av utsäde av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

2. För utsäde av viss typ eller sort skall den officiella etiketten vara den som föreskrivs för motsvarande kategori. I alla andra fall skall den vara mörkgul. Etiketten skall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

Artikel 18

Detta direktiv skall inte gälla betutsäde som visats vara avsett för export till tredje land.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall i samband med saluföring vidta lämpliga åtgärder för att officiellt kontrollera, åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 20

1. Gemensamma kontrollodlingar skall anläggas inom gemenskapen för den årliga efterkontrollen av de utsädesprover som tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av den kommitté som åsyftas i artikel 21.

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, användas för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering i syfte att erhålla likvärdiga resultat. Så snart detta syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jämförande kontrollerna framskrider årligen inges till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 fastställa datum för första rapporten.

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 vidta nödvändiga arrangemang för de jämförande kontrollerna. Betutsäde som skördats i länder utanför gemenskapen får ingå i jämförelserna.

Artikel 21

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, till Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (nedan kallad "kommittén") som inrättats genom rådets beslut av den 14 juni 1966(2).

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte är förenliga med kommitténs yttrande, skall kommissionen omedelbart meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en månad från datum för meddelandet.

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 22

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i nationell lagstiftning som är berättigade av skäl som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av industriell eller kommersiell egendom.

Artikel 23

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1968 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i artikel 14.1, och senast den 1 juli 1969 de som är nödvändiga för att följa övriga bestämmelser i detta direktiv samt bilagorna till detta. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 1966.

På rådets vägnar

P. WERNER

Ordförande

(1) EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1744/64.

(2) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAGA 1

Certifieringsvillkor

A. GRÖDAN

1. Grödan skall ha godtagbar typ- eller sortäkthet och typ- eller sortrenhet.

2. Utsädesproducenten skall anmäla alla uppförökningar av given typ eller sort till certifieringsmyndigheten för fältbesiktning.

3. Åtminstone en officiell fältbesiktning skall utföras. För basutsäde skall två sådana besiktningar göras, en av sticklingarna och en av de fröproducerande plantorna.

4. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet och sortrenhet är möjlig.

5. Minsta avstånd från angränsande grödor skall vara följande:

>Plats för tabell>

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering.

B. UTSÄDET

1. Utsädet skall ha godtagbar typ- eller sortäkthet och typ- eller sortrenhet.

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor:

a)

>Plats för tabell>

Inblandning av andra frön får inte överstiga 0,3 vikt-%, inklusive högst 0,1 vikt-% ogräsfrön. För detta ändamål skall minst 200 gram av provet undersökas.

b) Särskilda villkor får monogermt frö och tekniskt monogermfrö (precisionsfrö):

aa) Monogermt utsäde:

Minst 90% av grodda frögyttringar skall ge endast en groddplanta.

bb) Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö):

Minst 65%, från 1 juli 1971 minst 70%, av grodda frögyttringar skall ge en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5%, beräknat på antalet grodda frögyttringar.

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Etikett

A. Obligatoriska uppgifter

1. "Utsäde certifierat i enlighet med Europeiska ekonomiska gemenskapens regler".

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat.

3. Partiets referensnummer.

4. Socker- eller foderbeta.

5. Typ eller sort.

6. Kategori.

7. Produktionsland.

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

9. För polyploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "polyploid".

För triploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "triploid".

För tetraploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "tetraploid".

10. För monogermt frö: ordet "monogerm".

11. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet "precision".

B. Minimimått

110 mm × 67 mm.