Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31966L0401.pdf

31966L0401

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 125 , 11/07/1966 s. 2298 - 2308

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0115

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0132

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 1 s. 0243

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0174

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0174

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0131

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0131RÅDETS DIREKTIV av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (66/401/EEG)

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1)

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Produktionen av foderväxter intar en viktig plats inom Europeiska ekonomiska gemenskapens lantbruk.

Tillfredsställande resultat inom odling av foderväxter är i stor utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta ändamål har vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka begränsat saluföringen av utsäde av foderväxter till utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel av det systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under flera årtionden och som har lett till utveckling av tillräckligt stabila och enhetliga sorter av foderväxter, vars egenskaper tyder på att de kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål.

Högre produktivitet kommer att uppnås inom odlingen av foderväxter i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka sorter som får saluföras, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som möjligt.

Det är dock endast försvarligt att begränsa saluföringen till vissa sorter, om användaren kan vara säker på att erhålla utsäde av dessa.

För detta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat certifieringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom officiell kontroll.

Ett sådant system finns redan på internationell nivå. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har upprättat ett system för certifiering av utsäde av de sorter av vallväxter och trindsäd med vilka internationell handel bedrivs.

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhållits genom tillämpningen av detta system och av nationella system för dessa produkter.

Systemet bör gälla utsläppandet på marknaden såväl i övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna.

Som generell regel bör gälla att utsäde av foderväxter, oavsett för vilket ändamål det skall användas, får saluföras endast efter officiell undersökning och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller certifikatutsäde, eller, för vissa släkten och arter, om det har undersökts och godkänts officiellt som handelsutsäde. Valet av termerna "basutsäde" och "certifikatutsäde" är grundat på redan befintlig internationell terminologi.

Handelsutsäde bör godkännas, eftersom inte alla släkten och arter av foderväxter av betydelse för odlingen ännu har producerat antingen önskade sorter eller tillräckliga mängder utsäde av redan befintliga sorter för att motsvara gemenskapens behov. Det är därför nödvändigt att för vissa släkten och arter godkänna utsäde av foderväxter av sorter som inte är namngivna, men som dock uppfyller kraven i alla andra avseenden.

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde av foderväxter som inte saluförs inte underkastas gemenskapens regler. Medlemsstaterna måste fortfarande ha rätt att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde.

Gemenskapens regler bör inte gälla utsäde som visats vara avsett för export till länder utanför gemenskapen.

För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten på utsäde av foderväxter inom gemenskapen som de yttre egenskaperna bör vissa krav fastställas för renhet och grobarhet.

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, plombering och märkning. Etiketterna bör för detta ändamål innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till användaren, och bör klart visa att certifieringen av de olika kategorierna av certifierat utsäde har karaktär av gemenskapsåtgärd.

Vissa medlemsstater behöver blandningar av utsäde av foderväxter av flera släkten och arter för särskilda ändamål. För att ta hänsyn till dessa behov bör medlemsstaterna under vissa villkor tillåtas godkänna sådana blandningar.

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls och de bestämmelser som säkerställer dess sortäkthet följs vid utsläppande på marknaden, bör medlemsstaterna anta bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder.

Utsäde som uppfyller dessa krav bör, dock utan att det påverkar tillämpningen av fördragets artikel 36, inte underkastas några andra begränsningar vad beträffar saluföringen än de som föreskrivs i gemenskapens regler.

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista har sammanställts, bör bland de tillåtna begränsningarna särskilt ingå medlemsstaternas rätt att begränsa saluföringen av certifierat utsäde till sorter med högt odlingsvärde i det egna territoriet.

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som certifierats i en medlemsstat bör, med förbehåll för vissa villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats i den berörda medlemsstaten.

Å andra sidan bör bestämmelser för att tillåta utsläppande på marknaden i gemenskapen av utsäde av foder växter som skördats i ett land utanför gemenskapen antas endast under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde som officiellt certifierats eller officiellt godkänts som handelsutsäde inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav.

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierat utsäde av de olika kategorierna eller handelsutsäde bör utsäde som uppfyller mindre strikta krav tillfälligtvis få saluföras.

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som har certifierats inom gemenskapen och utsäde som kommer från länder utanför gemenskapen bör kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde ur de olika kategorierna "certifierat utsäde".

Kommissionen bör få i uppdrag att vidta vissa åtgärder för tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla sådant utsäde av foderväxter som släpps ut på marknaden i gemenskapen, oavsett för vilket ändamål det skall användas.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

A. Foderväxter: växter av följande släkten och arter:

a) >Plats för tabell>

b) >Plats för tabell>

B. Basutsäde:

1. Utsäde av förädlade sorter: utsäde

a) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av sorten,

b) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde",

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för basutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

2. Utsäde av lokala sorter: utsäde

a) som har framställts under officiell kontroll från material som officiellt godtagits såsom lokal sort från en eller flera gårdar inom ett klart avgränsat ursprungsområde,

b) som är avsett för produktion av utsäde av kategorin "certifikatutsäde",

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för basutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

C. Certifikatutsäde: utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde eller certifikatutsäde av en viss sort,

b) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde" eller av foder,

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 b, uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

D. Handelsutsäde: utsäde

a) som kan identifieras såsom tillhörande en viss art,

b) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 b, uppfyller villkoren i bilaga 2 för handelsutsäde, och

c) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

E. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas

a) av statliga myndigheter, eller

b) av en juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person regleras av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller

c) i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer,

förutsatt att sådana personer som anges under b) och c) inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium spec.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

Trifolium repens L.

inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" och uppfyller villkoren i bilaga 2.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av foderväxter av andra släkten och arter än de som räknas upp under punkt 1 inte får släppas ut på marknaden, såvida inte utsädet certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde", eller utgör handelsutsäde, och såvida inte utsädet även uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 2.

3. Kommissionen får, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, föreskriva att utsäde av släkten och arter av andra foderväxter än de som räknas upp under punkt 1 efter vissa angivna datum inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde".

4. Medlemsstaterna skall se till att de officiella undersökningarna utförs i enlighet med de vid tillfället gällande internationella metoder, i den mån sådana finns.

5. Medlemsstaterna får föreskriva undantag från bestämmelserna i 1 och 2 för

a) förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde,

b) provning eller forskningsändamål,

c) urvalsarbete,

d) utsädesråvara, som saluförs för bearbetning förutsatt att varans sortäkthet är säkerställd.

Artikel 4

Medlemsstaterna får dock, trots bestämmelserna i artikel 3, tillåta följande:

a) Officiell certifiering och utsläppande på marknaden av basutsäde som inte uppfyller villkoren för grobarhet i bilaga 2. Ett liknande undantag får också medges för certifikatutsäde av Trifolium pratense, om detta är avsett för ytterligare uppförökning av certifikatutsäde.

I dessa fall skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att leverantören garanterar en viss grobarhet, vilken för försäljningen skall anges på en särskild etikett försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

b) Officiell certifiering eller godkännande och försäljning till köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna "basutsäde", "certifikatutsäde" eller "handelsutsäde", i syfte att snabbt tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobarhetskontrollen enligt villkoren i bilaga 2 inte slutförts. Certifiering eller godkännande skall medges endast om en preliminär analys rapport om utsädet inges och förste mottagares namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att se till att leverantören garanterar den grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna grobarhet skall för försäljningen anges på en särskild etikett försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

Dessa bestämmelser skall inte gälla utsäde som importeras från länder utanför gemenskapen, med undan tag av vad som i övrigt anges i artikel 15 om uppförökning utanför gemenskapen.

Artikel 5

Medlemsstaterna får när det gäller deras egen produktion, med avseende på villkoren i bilagorna 1 och 2, införa ytterligare eller strängare krav för certifieringen liksom för undersökningen av handelsutsäde.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över de sorter av foderväxter som godkänts officiellt för certifiering i det egna territoriet. Listan skall ange de morfologiska eller fysiologiska karaktärer genom vilka plantor av olika sorter som härstammar direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" kan skiljas från varandra. Dessutom skall för varje sort anges det officiellt fastställda största antal generationer som får certifieras efter basutsäde. För lokala sorter skall listan ange ursprungsområde.

2. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att resultaten från undersökningen och beskrivningen av komponenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta.

3. En sort skall godkännas för certifiering endast om det har fastställts genom officiella eller officiellt övervakade odlingsförsök eller andra undersökningar att sorten är tillräckligt enhetlig och stabil.

4. Godkända sorter skall kontrolleras officiellt med regelbundna intervall. Om något av villkoren för godkännande för certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas och sorten strykas ur listan.

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra dem till övriga medlemsstater.

Artikel 7

1. För sortkontroll av certifierat utsäde och handelsutsäde skall medlemsstaterna ombesörja att officiella prov tas ut enligt lämpliga metoder.

2. För undersökning av utsäde för certifiering och under sökning av handelsutsäde skall prov tas från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 3.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde endast släpps ut på marknaden i tillräckligt homogena partier och i förseglade behållare med plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i artiklarna 9 och 10.

2. För försäljning av små kvantiteter till den slutlige konsumenten får medlemsstaterna anta bestämmelser om undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad beträffar förpackning, plombering och märkning.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan anbringas på nytt när förpackningen har öppnats.

2. Förpackningar får inte omplomberas, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för omplombering anges på det märke som krävs enligt artikel 10.1.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva följande för förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde:

a) De skall märkas på utsidan med en officiell etikett på något av de officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 4. Etiketten skall anbringas tillsammans med den officiella plomberingen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av senare generationer efter basutsäde och mörkgul för handelsutsäde. För saluföring i andra medlemsstater skall etiketten innehålla uppgift om datum för den officiella plomberingen. Om, såsom förutses i artikel 4 a, basutsädet eller certifikatutsädet inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på etiketten.

b) De skall innehålla ett officiellt dokument i samma färg som etiketten och med samma uppgifter som de som skall finnas på etiketten enligt bilaga 4. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligt tryckta på behållaren.

2. Medlemsstaterna får

a) i samtliga fall kräva att datum för den officiella plomberingen anges på etiketten,

b) för små förpackningar föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 11

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att även i andra fall än de som anges i artikel 4, kräva att behållare med basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde skall vara försedda med leverantörens etikett, om utsädet skall saluföras inom det egna territoriet. Detta gäller oavsett om utsädet har framställts inom det egna territoriet eller importerats.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall kräva att varje form av kemisk behandling av basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde anges antingen på den officiella etiketten eller på leverantörens etikett samt på behållaren eller inuti denna.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av blandningar av foderväxtutsäde som består av olika släkten och arter eller med inblandning av arter som inte är foderväxter, enligt definitionen i detta direktiv, förutsatt att blandningens olika beståndsdelar var för sig uppfyller tillämpliga krav för utsläppande på marknaden.

2. Bestämmelserna i artikel 8, 9 och 11 skall gälla, liksom de i artikel 10, förutom att den etikett som används för fröblandningar skall vara grön.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall se till att varken basutsäde eller certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv samt handelsutsäde vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv, blir föremål för några handelsbegränsningar av saluföringen vad beträffar egenskaper, undersökningsförfaranden, märkning eller plombering, utöver de begränsningar som slås fast i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna får göra följande:

a) Besluta att utsäde av andra släkten och arter av foderväxter än de som räknas upp i artikel 3.1 inte får släppas ut på marknaden efter vissa angivna datum, utom när de har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde". Detta gäller under förutsättning att kommissionen inte har vidtagit några åtgärder enligt artikel 3.3 vilka har trätt i kraft.

b) Anta bestämmelser om högsta godkända vattenhalt för saluföring.

c) Begränsa saluföringen av certifierat utsäde av foderväxter till utsäde av första generationen efter basutsäde.

d) Till dess en gemensam sortlista upprättas, vilket skall ske senast den 1 januari 1970, begränsa saluföringen av utsäde av foderväxter till sådana sorter som tagits in i en nationell lista på grundval av odlingsvärdet i det egna territoriet. Villkoren för införande i listan skall vara desamma för sorter som kommer från andra medlemsstater som för inhemska sorter.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av foderväxter som odlats direkt från basutsäde skall betraktas som certifikatutsäde av första generationen, oavsett om odlingen skett i en annan medlemsstat än den där basutsädet certifierats eller i ett land utanför gemenskapen. Detta gäller under förutsättning att utsädesodlingen fältbesiktigats och godkänts enligt villkoren i bilaga 1 samt om officiell undersökning visat att villkoren i bilaga 2 för certifikatutsäde har uppfyllts.

Artikel 16

1. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen avgöra om

a) sådan fältbesiktning i ett land utanför gemenskapen som avses i artikel 15 uppfyller villkoren i bilaga 1,

b) foderväxtutsäde som skördats i ett land utanför gemenskapen, och för vilket lämnas samma garantier avseende egenskaper och sortäkthet samt arrangemangen för undersökning, märkning och kontroll, är likvärdigt med basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde som skördats inom gemenskapen och som uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt upphör den 1 juli 1969.

Artikel 17

1. För att undanröja eventuella tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde som uppträder i en eller flera av medlemsstaterna och som inte kan lösas inom gemenskapen, skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 21, tillåta att en eller flera av medlemsstaterna, för en tidsperiod som beslutas av kommissionen, godkänner saluföring av utsäde av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

2. För utsäde med angivet sortnamn skall den officiella etiketten vara den som föreskrivs för motsvarande kategori. I alla andra fall skall det vara den som föreskrivs för handelsutsäde. Etiketten skall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

Artikel 18

Detta direktiv skall inte gälla utsäde av foderväxter som bevisligen är avsett för export till länder utanför gemenskapen.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall vid saluföringen av utsäde av foderväxter vidta lämpliga åtgärder för att officiellt kontrollera, åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 20

1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för den årliga efterkontrollen av de utsädesprov som tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av den kommitté som åsyftas i artikel 21.

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, användas för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering i syfte att få likvärdiga resultat. Så snart detta syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jämförande kontrollerna framskrider årligen inges till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 21 fastställa datum för första rapporten.

3. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 21 vidta nödvändiga arrangemang för de jämförande kontrollerna. Utsäde av foderväxter som skördats i länder utanför gemenskapen får ingå i jämförelserna.

Artikel 21

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, till Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (nedan kallad "kommittén") som inrättats genom rådets beslut av den 14 juni 1966(2).

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

4. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 22

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i nationell lagstiftning som är motiverade av skäl som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av industriell och kommersiell egendom.

Artikel 23

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1968 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i artikel 14.1, och senast den 1 juli 1969 de som är nödvändiga för att följa övriga bestämmelser i detta direktiv samt bilagorna till detta. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 1966.

På rådets vägnar

P. WERNER

Ordförande

(1) EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1751/64.

(2) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAGA 1

Krav på utsädesodling för certifiering av skörden

1. Grödan skall vara av godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Minst en officiell fältbesiktning skall utföras före varje skörd av utsäde.

3. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet och sortrenhet är möjlig.

4. Fältet får inte tidigare ha besåtts med någon sort eller art som är oförenlig med produktion av utsäde av den aktuella grödan.

5. För korsbefruktade arter skall minsta avstånd från angränsande grödor av andra sorter av samma art, från grödor av samma sort av märkbart bristfällig sortäkthet och sortrenhet, samt grödor av besläktade arter som kan leda till oönskad pollinering vara följande:

>Plats för tabell>

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering.

BILAGA 2

Villkor som skall uppfyllas av utsädet

I. CERTIFIKATUTSÄDE

1. Utsädet skall vara av godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor:

A. Standarder:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

B. Anmärkningar:

a) Inblandade hårda frön upp till den givna antalsprocenten betraktas som grobara frön.

b) Alla friska frön som inte gror efter förbehandling skall betraktas som grodda frön.

c) Utsädet skall vara fritt från Avena fatua och Cuscuta. Dock skall förekomst av ett frö av Avena fatua eller Cuscuta i ett prov om 100 gram inte betraktas som förorening, om ett andra prov om 200 gram är fritt från Avena fatua eller Cuscuta.

d) Inblandning av Alopercurus myosuroides får inte överstiga 0,3 viktprocent.

e) Inblandning av frön av andra odlade växter får inte överstiga 1 viktprocent. För arter av Poa skall upp till 1% inblandning av andra arter av Poa inte betraktas som förorening.

C. Särskilda villkor för Lupinus spec.

a) Inblandning av frön av annan färg från inte överstiga 1%.

b) Inblandning av bittra frön i sorter av söt lupin får inte överstiga

3%, för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde,

5%, för certifikatutsäde av därpå följande generationer efter basutsäde.

II. BASUTSÄDE

Om inte annat följer av tilläggsbestämmelserna nedan skall villkoren i avsnitt 1 i dennas bilaga gälla för basutsäde:

1. Inblandning av frön av andra växter får inte överstiga 0,2 viktprocent. Varken andelen andra gagnväxtfrön eller ogräsfrön får var för sig överstiga 0,1 viktprocent.

2. Antalet frön av Alopercurus myosuroides får inte överstiga fem stycken i ett prov om 25 gram.

3. Lupinus-arter: Andelen bittra frön i sorter av sötlupin får inte överstiga 1%.

III. HANDELSUTSÄDE

Om inte annat följer av tilläggsbestämmelserna nedan skall de villkor som fastställs i denna bilagas avsnitt 1 punkt 2 och 3 gälla för handelsutsäde:

1. Inblandning av frön av andra gagnväxter får inte överstiga 3 viktprocent.

2. För arter av Poa skall upp till 3% inblandning av frön av andra arter av Poa inte betraktas som förorening.

3. För arter av Vicia skall totalt 6% inblandning av frön av Vicia pannonica, Vicia villosa och besläktade odlade arter inte betraktas som förorening.

4. Lupinus-arter:

a) Andelen frön av annan färg får inte överstiga 2%.

b) Andelen bittra frön i sötlupin får inte överstiga 5%.

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

Etikett

A. Obligatoriska uppgifter

a) För basutsäde och certifikatutsäde:

1. "Utsäde certifierat i enlighet med Europeiska ekonomiska gemenskapens regler."

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat.

3. Partiets referensnummer.

4. Art.

5. Sort.

6. Kategori.

7. Produktionsland.

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

9. För certifikatutsäde av andra generationen och därpå följande generationer efter basutsäde: antal generationer efter basutsäde.

b) För handelsutsäde:

1. "Handelsutsäde (ej certifierat med avseende på sort)".

2. Kontrollmyndighet och medlemsstat.

3. Partiets referensnummer.

4. Art(1)

5. Produktionsområde.

6. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

c) För fröblandningar:

1. "Fröblandningar för . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .".

(avsett ändamål)

2. Ansvarig plomberingsmyndighet och medlemsstat.

3. Partiets referensnummer.

4. Art, kategori, sort och produktionsland eller, för handelsutsäde, produktionsområde, samt ingående beståndsdelars viktandelar.

5. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

B. Minimimått

110 mm × 67 mm.

(1) För lupiner skall anges om bitter lupin eller sötlupin avses.