Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31969L0208.pdf

31969L0208

Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 169 , 10/07/1969 s. 0003 - 0014

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0292

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0315

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 4 s. 0195

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0119

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0119

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0201

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0201RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (69/208/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Produktionen av olje- och spånadsväxter intar en viktig plats inom Europeiska ekonomiska gemenskapens jordbruk.

Tillfredsställande resultat inom odling av olje- och spånadsväxter är i stor utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta ändamål har vissa medlemsstater begränsat saluföringen av utsäde av vissa arter av dessa växtslag till utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel av det systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under en längre tid och som har lett till utveckling av tillräckligt stabila och enhetliga sorter, vars egenskaper tyder på att de kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål.

Högre produktivitet kommer att uppnås inom odlingen av olje- och spånadsväxter i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka sorter som får saluföras, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som möjligt.

Det är dock endast försvarligt att begränsa saluföringen till vissa sorter, om användaren kan vara säker på att erhålla utsäde av dessa.

För detta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat certifieringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom officiell kontroll.

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhållits genom tillämpningen av dessa system.

Som generell regel bör gälla att utsäde av olje- och spånadsväxter får saluföras endast efter officiell undersökning och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller certifikatutsäde. Valet av termerna "basutsäde" och "certifikatutsäde" är grundat på redan befintlig internationell terminologi.

Handelsutsäde bör godkännas, eftersom det ännu inte har producerats antingen önskade sorter eller tillräckliga mängder utsäde av redan befintliga sorter för att motsvara gemenskapens behov. Det är därför nödvändigt att för vissa släkten och arter godkänna utsäde av olje- och spånadsväxter av sorter som inte är namngivna, men som dock uppfyller kraven i alla andra avseenden.

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde av olje- och spånadsväxter som inte saluförs inte underkastas gemenskapens regler. Medlemsstaterna måste fortfarande ha rätt att tillämpa särbestämmelser på sådant utsäde.

Gemenskapens regler bör inte gälla för utsäde som visats vara avsett för export till tredje land.

För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten på utsäde av olje- och spånadsväxter inom gemenskapen som de yttre egenskaperna skall vissa krav fastställas för renhet och grobarhet.

Om utsäde av vissa arter normalt inte produceras eller saluförs i en medlemsstats territorium bör åtgärder vidtas för att frikalla medlemsstaten från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på arterna i fråga, i enlighet med det förfarande som antagits av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, plombering och märkning. Etiketterna bör för detta ändamål innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till användaren, och bör klart visa att certifieringen av de olika kategorierna av certifierat utsäde gjorts på gemenskapsnivå.

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls och de bestämmelser som säkerställer dess sortäkthet följs vid saluföringen, bör medlemsstaterna anta bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder.

Utsäde som uppfyller dessa krav bör, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets artikel 36, inte underkastas några andra begränsningar vad beträffar saluföringen än de som föreskrivs i gemenskapens regler.

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista har sammanställts, bör bland tillåtna begränsningar särskilt ingå medlemsstaternas rätt att begränsa saluföringen av certifierat utsäde till sorter med högt odlingsvärde i det egna territoriet.

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som certifierats i en medlemsstat bör, med förbehåll för vissa villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats i den berörda medlemsstaten.

Å andra sidan bör bestämmelser för att tillåta saluföring inom gemenskapen av utsäde av olje- och spånadsväxter som skördats i tredje land antas endast under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav.

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierat utsäde av de olika kategorierna av olje- och spånadsväxter eller handelsutsäde bör utsäde som uppfyller mindre strikta krav tillfälligtvis få saluföras.

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom gemenskapen och utsäde som kommer från tredje land bör kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde av de olika kategorierna av "certifierat utsäde".

Kommissionen bör få i uppdrag att besluta om vissa åtgärder för tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande antas för upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla för utsäde av olje- och spånadsväxter som saluförs inom gemenskapen och är avsett för jordbruksändamål men inte för användning som prydnadsväxter.

Artikel 2

1. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

A. Olje- och spånadsväxter: växter av följande släkten och arter:

>Plats för tabell>

B. Basutsäde: utsäde

a) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av sorten,

b) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde" eller av kategorierna "certifikatutsäde, första generationen" eller "certifikatutsäde, andra generationen",

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för basutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

C. Certifikatutsäde: (rybs, sareptasenap, raps, hampa, svartsenap, kummin, bomull, solros, vallmo, vitsenap): utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde,

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av utsäde av olje- och spånadsväxter,

c) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 b, uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

D. Certifikatutsäde, första generationen: (jordnöt, spånadslin, oljelin, sesam, sojaböna): utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde,

b) som är avsett antingen för produktion av utsäde av kategorin "certifikatutsäde, andra generationen" eller för andra ändamål än produktion av utsäde av olje- och spånadsväxter,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

E. Certifikatutsäde, andra generationen: (jordnöt, spånadslin, oljelin, sesam, soja): utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, från certifikatutsäde av första generationen eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde,

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av utsäde av olje- och spånadsväxter,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

F. Certifikatutsäde, tredje generationen: (spånadslin, oljelin): utsäde

a) som härstammar direkt från basutsäde, från certifikatutsäde av första eller andra generationen eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde,

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av utsäde av olje- och spånadsväxter,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifikatutsäde, och

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

G. Handelsutsäde: utsäde

a) som kan identifieras såsom tillhörande en art,

b) som, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4 b, uppfyller villkoren i bilaga 2 för handelsutsäde, och

c) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

H. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas

a) av statliga myndigheter, eller

b) av en juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person regleras av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller

c) i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer,

förutsatt att sådana personer som anges under b och c inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

2. Medlemsstaterna får göra följande

a) under en övergångsperiod om högst tre år efter ikraftträdandet av de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv, och trots punkt 1 C, D, E och F, certifiera som certifikatutsäde sådant utsäde som härstammar direkt från utsäde som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det system som används vid den aktuella tidpunkten och för vilket lämnas samma garantier som för basutsäde som certifierats i enlighet med principerna i detta direktiv. Denna bestämmelse skall också gälla för sådant certifikatutsäde av första och, i förekommande fall, andra generationen som åsyftas i punkt 1 E och F;

b) medge flera generationer av utsäde av lin i kategorin basutsäde och underindela denna kategori efter generation;

c) under en övergångsperiod som utlöper senast den 30 juni 1974 tillåta att certifikatutsäde av lin av tredje generationen saluförs. I syfte att lösa eventuella problem med tillgången på utsäde av lin i en medlemsstat får rådet, på förslag från kommissionen, förlänga denna period;

d) med avseende på de officiella undersökningar för att kontrollera att det villkor som fastställs i bilaga 2.1.3 d för Brassica napus oleifera uppfylls, anta bestämmelser om att sådana inte skall utföras på alla partier i samband med certifiering, såvida det inte råder tvivel om huruvida detta villkor har uppfyllts.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av

Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Cannabis sativa L.

Carum carvi L.

Gossypium-arter

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. endast spånadslin

inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" och uppfyller villkoren i bilaga 2.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av olje- och spånadsväxter av andra arter än de som räknas upp i punkt 1 inte får släppas ut på marknaden, såvida inte utsädet certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde", eller utgör handelsutsäde, och uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 2.

3. Bestämmelser får antas, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20, om att utsäde av olje- och spånadsväxter av andra arter än de som räknas upp i punkt 1 efter vissa angivna datum inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde".

4. Medlemsstaterna skall se till att officiella undersökningar utförs i enlighet med vid tillfället gällande internationella metoder, i den mån sådana finns.

5. Medlemsstaterna får föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1 och 2

a) för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde,

b) för provning eller för forskningsändamål,

c) för urvalsarbete,

d) för utsädesråvara, som saluförs för bearbetning, förutsatt att varans äkthet är säkerställd.

Artikel 4

Medlemsstaterna får dock, trots bestämmelserna i artikel 3, tillåta följande:

a) Officiell certifiering och utsläppande på marknaden av basutsäde som inte uppfyller villkoren i bilaga 2 avseende grobarhet. I sådana fall skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att leverantören garanterar en viss grobarhet som för saluföringen skall anges på en särskild etikett försedd med leverantörens namn och adress och utsädespartiets referensnummer.

b) Officiell certifiering eller godkännande och försäljning till köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna "basutsäde", "certifikatutsäde" av samtliga slag eller "handelsutsäde", i syfte att snabbt tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobarhetskontrollen enligt villkoren i bilaga 2 inte slutförts. Certifiering eller godkännande skall medges endast om en preliminär analysrapport om utsädet inges och förste mottagares namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att se till att leverantören garanterar den grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna grobarhet skall för utsläppandet på marknaden anges på en särskild etikett försedd med leverantörens namn och adress samt utsädespartiets referensnummer.

Dessa bestämmelser skall inte gälla för utsäde som importeras från tredje land, med undantag av vad som i övrigt anges i artikel 14 om uppförökning utanför gemenskapen.

Artikel 5

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilagorna 1 och 2, införa ytterligare eller mer strikta krav för undersökning och certifiering av handelsutsäde som framställts i det egna territoriet.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över de sorter av olje- och spånadsväxter som godkänts officiellt för certifiering i det egna territoriet. Listan skall ange de viktigaste morfologiska eller fysiologiska karaktärer genom vilka plantor av olika sorter som härstammar direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" kan skiljas från varandra.

2. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att resultaten från undersökningen och beskrivningen av komponenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta.

3. En sort skall godkännas för certifiering endast om det har fastställts genom officiella eller officiellt övervakade undersökningar, särskilt odlingsförsök, att sorten är tillräckligt enhetlig och stabil.

4. Godkända sorter skall kontrolleras officiellt med regelbundna intervall. Om något av villkoren för godkännande för certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas och sorten strykas ur listan.

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra dem till övriga medlemsstater.

Artikel 7

1. För sortkontroll samt för undersökning av utsäde för certifiering eller handelsutsäde skall medlemsstaterna kräva att officiella prov tas ut enligt lämpliga metoder.

2. För undersökning av utsäde för certifiering och undersökning av handelsutsäde skall prov tas från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 3.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde endast saluförs i tillräckligt homogena partier och i förseglade behållare med plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i artiklarna 9 och 10.

2. För saluföring av små kvantiteter till konsument får medlemsstaterna föreskriva undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad beträffar förpackning, plombering och märkning.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde av alla slag och handelsutsäde plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan anbringas på nytt när förpackningen öppnas.

2. Officiellt plomberade förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för senaste omplombering anges på den etikett som krävs enligt artikel 10.1.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag och handelsutsäde uppfyller följande krav:

a) De skall märkas på utsidan med en officiell etikett på något av de officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 4. Etiketten skall anbringas tillsammans med den officiella plomberingen. Etikettens färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av senare generationer efter basutsäde och brun för handelsutsäde. Om, såsom förutses i artikel 4 a, basutsädet inte uppfyller villkoren i bilaga 2 vad gäller grobarhet, skall detta anges på etiketten.

b) De skall innehålla ett officiellt dokument i samma färg och med samma uppgifter som de som skall finnas på etiketten enligt bilaga 4 A a 4, 4 A a 5 och 4 A a 6, samt de uppgifter som krävs för handelsutsäde enligt bilaga 4 A b 2, 4 A b 5 och 4 A b 6. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren.

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad gäller små förpackningar.

3. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att kräva att utsäde av olje- och spånadsväxter som bevisligen är avsett för andra ändamål än jordbruksändamål inte får släppas ut på marknaden, såvida detta inte anges på etiketten.

Artikel 11

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att även i andra fall än de som anges i artikel 4, kräva att behållare med basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag eller handelsutsäde skall vara försedda med leverantörens etikett, om utsädet skall saluföras inom det egna territoriet. Detta gäller oavsett om utsädet har framställts i det egna territoriet eller importerats.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall kräva att varje form av kemisk behandling av basutsäde, certifikatutsäde av alla slag eller handelsutsäde anges antingen på den officiella etiketten eller på leverantörens etikett samt på behållaren eller inuti denna.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall se till att basutsäde och certifikatutsäde av alla slag som certifierats officiellt och vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv, samt handelsutsäde vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv, inte blir föremål för några begränsningar av saluföringen vad beträffar egenskaper, undersökningsförfaranden, märkning eller plombering, utöver de som slås fast i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna får

a) besluta att utsäde av andra arter av olje- och spånadsväxter än de som räknas upp i artikel 3.3 inte får saluföras efter vissa angivna datum, om de inte har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde"; detta gäller under förutsättning att kommissionen inte har antagit några bestämmelser enligt artikel 3.3 som trätt i kraft,

b) anta bestämmelser om högsta godkända vattenhalt för saluföring,

c) begränsa saluföringen av certifikatutsäde av olje- och spånadsväxter till utsäde av första generationen, samt av lin till första eller andra generationen efter basutsäde,

d) till dess en gemensam sortlista upprättas begränsa saluföringen av utsäde av olje- och spånadsväxter till sådana sorter som tagits in i en nationell lista på grundval av odlingsvärdet i det egna territoriet. Villkoren för införande i listan skall vara desamma för sorter som kommer från andra medlemsstater som för inhemska sorter.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av olje- och spånadsväxter som odlats direkt från basutsäde som certifierats i en medlemsstat och skördats i en annan medlemsstat eller i tredje land får certifieras i den stat som framställt basutsädet. Detta gäller under förutsättning att utsädesodlingen har genomgått fältbesiktning enligt villkoren i bilaga 1 samt om officiell undersökning visat att villkoren i bilaga 2 för certifikatutsäde har uppfyllts.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att punkt 1 också skall gälla för utsäde av olje- och spånadsväxter som odlats direkt från certifikatutsäde som certifierats i en medlemsstat och skördats i en annan medlemsstat eller i ett tredje land.

3. Punkt 1 skall likaledes gälla för certifiering av certifikatutsäde som odlats direkt från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde.

Artikel 15

1. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen avgöra om

a) sådan fältbesiktning i tredje land som avses i artikel 14 uppfyller villkoren i bilaga 1,

b) utsäde av olje- och spånadsväxter som skördats i ett tredje land, och för vilket lämnas samma garantier avseende egenskaper och äkthet samt arrangemangen för undersökning, märkning och kontroll, är likvärdigt med basutsäde, certifikatutsäde, certifikatutsäde av första, andra eller tredje generationen eller handelsutsäde som skördats inom gemenskapen och som uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt upphör den 1 juli 1971.

Artikel 16

1. För att undanröja eventuella tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag eller handelsutsäde som uppträder i en eller flera av medlemsstaterna och som inte kan lösas inom gemenskapen, får en eller flera medlemsstater, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20, under en specificerad tidsperiod godkänna saluföring av utsäde av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

2. För utsäde med angivet sortnamn skall den officiella etiketten vara den som föreskrivs för motsvarande kategori. I alla andra fall skall färgen vara den som föreskrivs för handelsutsäde. Etiketten skall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta krav.

Artikel 17

Detta direktiv skall inte gälla för utsäde av olje- och spånadsväxter som bevisligen är avsett för export till tredje land.

Artikel 18

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att vid saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter kontrollera, åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 19

1. Gemensamma kontrollodlingar av olje- och spånadsväxter skall genomföras inom gemenskapen för den årliga efterkontrollen av utsädesprov av basutsäde och certifikatutsäde av samtliga slag som tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av den kommitté som åsyftas i artikel 20.

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, användas för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering i syfte att få likvärdiga resultat. Så snart detta syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jämförande kontrollerna framskrider årligen inges till medlemsstaterna och kommissionen. Datum för första rapporten skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 20.

3. Åtgärderna för genomförandet av de jämförande kontrollerna skall beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20. Utsäde av olje- och spånadsväxter som skördats i tredje land får ingå i jämförelserna.

Artikel 20

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, till Ständiga kommittén för utsäde och uppöförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (nedan kallad "kommittén") som inrättades genom rådets beslut av den 14 juni 1966(2).

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

4. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 21

Med undantag för vad som föreskrivs i bilaga 2, med avseende på förekomst av sjukdomar, skadliga organismer och dessas smittbärare, skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i nationell lagstiftning som är rättfärdigade av skäl som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av industriell och kommersiell egendom.

Artikel 22

En medlemsstat får efter ansökan, som skall behandlas enligt förfarandet i artikel 20, helt eller delvis frikallas från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på vissa arter, om utsäde av dessa arter inte normalt framställs eller saluförs inom dess territorium.

Artikel 23

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1970 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 juni 1969.

På rådets vägnar

J.P. BUCHLER

Ordförande

(1) EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 30.

(2) EGT nr. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

ANNEXE>

BILAGA 1

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN

1. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Minst en officiell fältbesiktning skall utföras.

3. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet och sortrenhet är möjlig.

4. Fältet får inte tidigare ha besåtts med sort eller art som är oförenlig med produktion av utsäde av den aktuella grödan.

5. Minsta avstånd från angränsande grödor av:

>Plats för tabell>

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering.6. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

BILAGA 2

VILLKOR SOM SKALL UPPFYLLAS AV UTSÄDET

I. Certifikatutsäde

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Utsädet skall också uppfylla följande villkor:

A. Standarder:

>Plats för tabell>

Uppfyllande av kraven på lägsta sortrenhet skall framförallt kontrolleras genom fältbesiktning.

B. Anmärkningar

a) Utsädet av samtliga arter skall vara fritt från Avena fatua och Cuscuta. Dock skall förekomst av ett frö av Avena fatua eller Cuscuta i ett prov om 100 gram inte betraktas som förorening, om ett andra prov om 200 gram är fritt från Avena fatua eller Cuscuta.

b) För Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea och Sinapis alba får högst ett frö av Raphanus raphanistrum förekomma i ett prov om 100 gram.

c) För Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea och Sinapis alba får förekomst av frö av Sinapis arvensis inte överstiga 0,2 viktprocent.

d) Ett prov om 500 gram av utsäde av Linum usitatissimum får inte innehålla mer än 35 ogräsfrön, av vilka högst 20 får vara frön av Alopecurus myosuroides och Lolium remotum.

e) Utsäde av Linum usitatissimum får inte innehålla frön av snyltrot. Dock skall förekomst av ett frö av snyltrot i ett prov om 100 gram inte betraktas som förorening, om ett andra prov om 200 gram är fritt från snyltrot.

3. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

a) För Cannabis sativa, Linum usitatissimum och Helianthus annuus får antalet frön infekterade med Botrytis inte överstiga 5%.

b) För Linum usitatissimum får antalet frön infekterade med andra sjukdomar än Botrytis, särskilt Ascochyta linicola, Colletotrichum lini och arter av Fusarium, inte överstiga 5%.

c) För Gossypium får antalet frön infekterade med Platyedra gossypiella inte överstiga 1%.

d) För Helianthus annuus och Brassica napus oleifera får förekomsten av sklerotier av Sclerotina sclerotiorum inte överstiga 0,1 viktprocent.

II. Handelsutsäde

Med undantag av punkt 2 A, kolumn 2, skall de villkor som fastställs i bilaga 2.1 gälla för handelsutsäde.

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

ETIKETT

A. Obligatoriska uppgifter

a) För basutsäde och certifikatutsäde:

1. "EEGs regler och standarder".

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller dessas initialer.

3. Månad och år för officiell plombering.

4. Partiets referensnummer.

5. Art.

6. Sort.

7. Kategori.

8. Produktionsland.

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

b) För handelsutsäde:

1. "EEGs regler och standarder".

2. "Handelsutsäde (ej certifierat med avseende på sort)."

3. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller dessas initialer.

4. Månad och år för officiell plombering.

5. Partiets referensnummer.

6. Art.

7. Produktionsområde.

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

B. Minimimått

110 mm × 67 mm.