Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L1141.pdf

31980L1141

Rådets direktiv 80/1141/EEG av den 8 december 1980 om ändring av direktiven 70/457/EEG och 70/458/EEG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och om saluföring av utsäde av köksväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 16/12/1980 s. 0027 - 0028

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 32 s. 0033

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 20 s. 0039

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 20 s. 0039

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0215

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0215RÅDETS DIREKTIV av den 8 december 1980 om ändring av direktiven 70/457/EEG och 70/458/EEG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och om saluföring av utsäde av köksväxter (80/1141/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Av skäl som anges nedan, bör rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter() och rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter(), senast ändrat genom direktiv 79/967/EEG(), ändras.

I enlighet med bestämmelserna för den gemensamma sortlistan skall officiellt sortgodkännande, som lämnats innan dessa bestämmelser genomförts enligt andra principer än dem som fastställs i de berörda direktiven, upphöra att gälla senast den 30 juni 1980 om sorterna i fråga då ännu inte har godkänts i enlighet med principerna i direktiven.

För ett antal sorter har det inte varit möjligt att avsluta godkännandeförfarandet enligt bestämmelserna i direktiven.

Det verkar därför vara lämpligt att göra det möjligt att förlänga perioden för vissa sorter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till i artikel 3 i direktiv 70/457/EEG:

"4. I enlighet med förfarandet i artikel 23 får medlemsstater bemyndigas att för enskilda sorter skjuta upp det upphörandedatum som anges i punkt 3 till senast den 31 december 1982, om den granskning som påbörjats före den dagen, i syfte att godkänna sorterna i enlighet med principerna i detta direktiv, inte är slutförd den 1 juli 1980."

Artikel 2

Följande punkt skall införas i artikel 9 i direktiv 70/458/EEG:

"2a. I enlighet med förfarandet i artikel 40 får medlemsstater bemyndigas att för enskilda sorter skjuta upp det upphörandedatum som anges i punkt 2 till senast den 31 december 1982, om den granskning som påbörjats före den dagen, i syfte att godkänna sorterna i enlighet med principerna i detta direktiv, inte är slutförd den 1 juli 1980."

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1980.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 1980.

På rådets vägnar

C. NEY

Ordförande

()) EGT nr C 291, 10.11.1980, s. 57.

()) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1.

()) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.

()) EGT nr L 293, 20.11.1979, s. 16.