Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0859.pdf

31982L0859

Kommissionens direktiv 82/859/EEG av den 2 december 1982 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 69/208/EEG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 357 , 18/12/1982 s. 0031 - 0031

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0173

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0173

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0202

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0202KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 2 december 1982 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 69/208/EEG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (82/859/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter(), senast ändrat genom kommissionens direktiv 82/287/EEG(), särskilt artikel 20.a i detta, och

med beaktande av följande:

De villkor som skall uppfyllas av grödan, inklusive standarder för sortrenhet, skall definieras så att de överensstämmer med de system för certifiering av utsäde som är avsett för internationell handel som fastställts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Vissa av de standarder som införts genom direktiv 82/287/EEG saknar betydelse, eftersom flera generationer av utsäde av kategorin "certifikatutsäde" inte tillåts för vissa arter.

Mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör bilaga 2 till direktiv 69/208/EEG ändras i enlighet med detta.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i punkt 1 i avsnitt I av bilaga 2 till direktiv 69/208/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I vänsterspalten skall orden "som endast skall användas" läggas till i andra punkten efter orden "Brassica napus ssp. oleifera, utom sorter", efter orden "Brassica rapa, utom sorter", i tredje punkten efter orden "Brassica napus ssp. oleifera, sorter" respektive efter orden "Brassica rapa, sorter".2. I andra strecksatsen i tredje punkten i vänsterspalten skall orden "första generationen" utgå.

3. Tredje strecksatsen i tredje punkten skall utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1983 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall se till att utsäde inte underkastas några begränsningar av saluföringen till följd av olika datum för genomförandet av detta direktiv i enlighet med punkt 1.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 1982.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Medlem av kommissionen

() EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3.

() EGT nr L 131, 13.5.1982, s. 24.