Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0038.pdf

31985L0038

Kommissionens direktiv 85/38/EEG av den 14 december 1984 om ändring av bilagorna 1 och 2 till rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 19/01/1985 s. 0041 - 0042

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0113

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0113

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0101

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0101KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 14 december 1984 om ändring av bilagorna 1 och 2 till rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter (85/38/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(), senast ändrat genom rådets direktiv 82/287/EEG(), särskilt artikel 21a i detta, och

med beaktande av följande:

Mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör bilagorna 1 och 2 till direktiv 66/401/EEG ändras av de skäl som anges nedan.

Det är väl känt att det för en viss typ av sorter av ängsgröe (Poa pratensis L.) är lättare att undersöka sortrenhet än för andra sorter. Särskilda toleransnivåer för sortrenhet har därför redan fastställts för denna typ i bilaga 2 i ovannämnda direktiv.

De standarder för sortrenhet som gäller för ängsgröe, såväl som förfarandet för att undersöka om dessa uppfylls, bör anpassas på sådant sätt att eventuell diskriminering mellan olika typer av sorter utesluts, att standarder för fältbesiktning erhålls i samtliga fall, samt att aktuella certifieringsrutiner beaktas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt:

1. I tabellen i punkt 2 skall "apomiktiska enklonssorter av Poa spp." ersättas med "de sorter av Poa pratensis som avses i andra delen av tredje meningen i punkt 4".

2. I andra meningen i punkt 4 skall "eller av apomiktiska enklonssorter av Poa spp." ersättas med "eller av Poa pratensis".

3. I punkt 4 skall följande läggas till efter andra meningen:

"För Poa pratensis får antalet plantor av arten som uppenbarligen utgörs av främmande sort inte överstiga

P en per 20 m2 vid produktion av basutsäde,

P fyra per 10 m2 vid produktion av certifikatutsäde.

För sorter som klassificerats officiellt enligt överenskomna förfaranden som "apomiktiska enklonssorter" får dock ett högsta antal plantor av främmande sort om sex per 10 m2 anses uppfylla ovanstående standarder vid produktion av certifikatutsäde. För bedömning av huruvida standarderna för sortrenhet uppfylls av odlingar av de sorter av Poa pratensis som avses ovan får en medlemsstat efter ansökan tillåtas, i enlighet med förfarandet i artikel 21, att inte enbart basera bedömningen på resultaten från den fältbesiktning som utförs i enlighet med punkt 6 i bilaga 1, om det kan visas att de standarder för sortrenhet som fastställs i bilaga 2 är uppfyllda och att detta säkerställs genom lämplig kontroll av utsädet eller på annat lämpligt sätt."

4. I sista meningen i punkt 4 skall "och av apomiktiska enklonssorter av Poa spp." utgå.

Artikel 2

Bilaga 2 till direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt:

1. I första strecksatsen andra meningen punkt 1 avsnitt I skall "Poa spp, apomiktiska enklonssorter" ersättas med "Poa pratensis, sorter som avses i andra delen av tredje meningen punkt 4 i bilaga 1".

2. I första meningen punkt 1 avsnitt II skall "och av apomiktiska enklonssorter av Poa spp" ersättas med "och av de sorter av Poa pratensis som avses i andra delen av tredje meningen i punkt 4 i bilaga 1".

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1986 sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1984.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

() EGT nr L 131, 13.5.1982, s. 24.