Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/682/EEG av den 19 december 1991 om saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 31/12/1991 s. 0021 - 0028

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 40 s. 0009

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 40 s. 0009RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1991 om saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter (91/682/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Produktionen av prydnadsväxter intar en viktig plats inom gemenskapens jordbruk.

Tillfredsställande resultat inom odlingen av prydnadsväxter är i stor utsträckning beroende av kvaliteten och sundheten hos det förökningsmaterial som används och hos själva växterna. Följaktligen har vissa medlemsstater infört regler för att garantera kvalitet och sundhet hos prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter som släpps ut på marknaden.

Skillnaderna i behandling av förökningsmaterial och prydnadsväxter i olika medlemsstater skapar sannolikt handelshinder som förhindrar dessa varors fria rörlighet inom gemenskapen. I syfte att genomföra den inre marknaden bör dessa hinder avlägsnas genom att bestämmelser som skall ersätta dem som fastställts av medlemsstaterna antas på gemenskapsnivå.

Ett införande av harmoniserade villkor på gemenskapsnivå säkerställer att inköpare i hela gemenskapen får tillgång till förökningsmaterial och prydnadsväxter av god sundhet och kvalitet.

I den mån de harmoniserade villkoren avser sundhet hos växter skall de vara förenliga med rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om åtgärder för skydd mot införande i medlemsstaterna av organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter(4), senast ändrat genom direktiv 91/683/EEG(5).

Det är lämpligt att inledningsvis fastställa gemensamma regler för de släkten och arter av prydnadsväxter som är av större ekonomisk betydelse i gemenskapen, samt ett gemensamt förfarande för tillägg av ytterligare släkten och arter längre fram.

Det är inte lämpligt att tillämpa de gemensamma reglerna för saluföring av förökningsmaterial och prydnadsväxter som visats vara avsedda för export till tredje land, eftersom de regler som gäller där kan skilja sig från reglerna i detta direktiv. Detta skall dock inte påverka bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG avseende sundhet hos växter.

Fastställande av sundhets- och kvalitetsstandarder för varje släkte och art av prydnadsväxter kräver ingående tekniska och vetenskapliga studier under en längre tid. Ett förfarande bör därför antas för fastställande av sådana standarder.

Ansvaret att se till att produkterna uppfyller villkoren i detta direktiv ligger i första hand hos leverantörerna av förökningsmaterial och/eller prydnadsväxter.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna måste i samband med kontroller och besiktningar se till att leverantörerna uppfyller dessa villkor.

Gemensamma kontrollåtgärder bör införas för att säkerställa enhetlig tillämpning i samtliga medlemsstater av de standarder som fastställs i detta direktiv.

För inköparna av förökningsmaterial och prydnadsväxter är det av intresse att namnen på sorter eller slag av växter är kända och att deras äkthet skyddas.

De särskilda förhållanden som kännetecknar den industri som är verksam inom prydnadsväxtsektorn utgör en försvårande omständighet. Följaktligen kan ovanstående målsättning bäst uppnås antingen genom att sorten är allmänt känd eller, då flera sorter eller slag av växter avses, genom tillgång till en beskrivning som upprättas och förvaras av leverantören.

För att säkerställa äkthet hos och korrekt utsläppande på marknaden av förökningsmaterial och prydnadsväxter måste gemensamma regler om uppdelning av partier och om märkning antas. Märkningen bör innehålla de uppgifter som behövs såväl för den officiella kontrollen som för informationen till odlaren.

Regler bör antas som, i händelse av tillfälliga problem med tillgången på förökningsmaterial och prydnadsväxter, tillåter saluföring av material och växter som är föremål för mindre strikta krav än de som anges i detta direktiv.

Som ett första steg mot harmoniserade villkor bör medlemsstaterna förbjudas att införa andra villkor eller begränsningar för saluföringen av förökningsmaterial och prydnadsväxter än de som föreskrivs i detta direktiv, vad beträffar de släkten och arter som tas upp i bilagan och för vilka faktablad kommer att sammanställas.

Bestämmelser bör antas om tillstånd att inom gemenskapen saluföra förökningsmaterial och prydnadsväxter som producerats i tredje land, under förutsättning att samma garantier lämnas för dessa som för förökningsmaterial och prydnadsväxter som produceras inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens regler.

För att harmonisera de tekniska undersökningsmetoder som används i medlemsstaterna och jämföra förökningsmaterial och prydnadsväxter som produceras i gemenskapen med sådana som produceras i tredje land bör jämförande försök utföras för att kontrollera att förökningsmaterialet och prydnadsväxterna uppfyller kraven i detta direktiv.

För att underlätta effektiv tillämpning av detta direktiv bör kommissionen ges i uppdrag att besluta om åtgärder för dess genomförande och för ändring av bilagan. Sådana åtgärder bör antas genom ett förfarande som innebär nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i en ständig kommitté för förökningsmaterial och prydnadsväxter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter inom gemenskapen.

2. Artiklarna 2 - 20 och 24 skall gälla för de släkten och arter som tas upp i bilagan.

Dessa artiklar skall också gälla för grundstammar av andra släkten eller arter, om material från någon av de omnämnda släktena eller arterna ympas in på dem.

3. Ändringar av släkt- och artlistan i bilagan skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 22.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte gälla för förökningsmaterial eller prydnadsväxter som visat sig vara avsedda för export till tredje land, förutsatt att det klart anges att de är avsedda för export och att de hålls tillräckligt isolerade. Detta skall inte påverka de regler om sundhet som fastställts i direktiv 77/93/EEG.

Åtgärder för genomförande av vad som sägs i första stycket, i synnerhet vad avser identifikation och isolering, skall beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Artikel 3

I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas:

a) Förökningsmaterial: Frö, växtdelar och allt växtmaterial som är avsett för förökning och produktion av prydnadsväxter och andra växter avsedda för prydnadsändamål.

b) Prydnadsväxter: Växter som efter saluföring är avsedda för plantering eller omplantering.

c) Leverantör: Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver minst en av följande verksamheter med förökningsmaterial eller prydnadsväxter: förökning, produktion, bevarande eller behandling och utsläppande på marknaden.

d) Utsläppande på marknaden: Hålla förökningsmaterial eller prydnadsväxter, oavsett form, tillgängliga eller i lager, förevisa eller utbjuda till försäljning, sälja eller leverera sådant material eller sådana växter till annan person.

e) Ansvarigt officiellt organ:

1. En enda central myndighet som upprättats eller utsetts av en medlemsstat och som står under den nationella regeringens övervakning och ansvarar för frågor som rör kvalitet.

2. Statlig myndighet som upprättats

- på nationell nivå, eller

- på regional nivå och som står under nationella myndigheters övervakning, inom de gränser som fastställs av författningen i den berörda medlemsstaten.

De organ som avses i 1 och 2 får, i enlighet med den nationella lagstiftningen, hänskjuta de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv till en juridisk person med allmänrättsligt eller civilrättsligt ansvar och som enligt officiellt godkänd förordning för personen ifråga endast befattar sig med specifika offentliga uppgifter och som skall utföra uppgifterna efter bemyndigande från organen eller under dessas övervakning, under förutsättning att personen och dess medlemmar inte drar någon egen fördel av resultatet av de åtgärder den vidtar.

Medlemsstaterna skall se till att nära samarbete råder mellan de organ som avses i 2 och dem som avses i 1.

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 får dessutom varje annan juridisk person som upprättas till förmån för det organ som avses i 1 och som agerar enligt organets bemyndigande och under dess övervakning godkännas, under förutsättning att sådan person inte drar någon egen fördel av resultatet av de åtgärder den vidtar.

Medlemsstaterna skall anmäla sina ansvariga officiella organ till kommissionen. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

f) Officiella åtgärder: Åtgärder som vidtas av det ansvariga officiella organet.

g) Officiell besiktning: Besiktning som utförs av det ansvariga officiella organet.

h) Officiellt yttrande: Yttrande som avges av det ansvariga officiella organet eller under dess ansvar.

i) Parti: Ett antal enheter av en enskild vara som kan identifieras genom sin enhetliga sammansättning och sitt enhetliga ursprung.

j) Laboratorium: En enhet som verkar enligt allmänrättsliga - eller civilrättsliga - principer och som utför analyser och ställer korrekta diagnoser som gör det möjligt för producenten att övervaka produktionens kvalitet.

Artikel 4

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 22 skall en översikt upprättas för varje släkte eller art som tas upp i bilagan, med hänvisning till de sundhetsstandarder för växter som fastställs i direktiv 77/93/EEG avseende det släkte eller den art som avses, och som fastställer:

1. Villkor avseende kvalitet som skall uppfyllas av förökningsmaterial och prydnadsväxter, i synnerhet villkor avseende det förökningssystem som tillämpas, den växande grödans äkthet samt, i förekommande fall, sortens egenskaper.

2. Villkor som skall uppfyllas av grundstammar av andra släkten och arter om material av det berörda släktet eller arten ympas på dem.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att leverantörer vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de standarder som fastställs i detta direktiv uppfylls i alla steg av produktionen och saluföringen av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter.

2. För detta ändamål skall leverantörerna antingen själva eller genom en officiellt godkänd leverantör eller det ansvariga officiella organet utföra kontroller som baseras på följande principer:

- Kartläggning av kritiska moment i deras produktionskedja, på basis av de produktionsmetoder som används.

- Fastställande och genomförande av metoder för övervakning och kontroll av de kritiska moment som avses i första strecksatsen.

- Provtagning för analys i laboratorium som godkänts av det ansvariga officiella organet, i syfte att kontrollera att de standarder som fastställs i detta direktiv uppfylls.

- Skriftlig eller annan varaktig registrering av de uppgifter som avses i första, andra och tredje strecksatsen, samt registrering av produktionen och saluföringen av förökningsmaterial och prydnadsväxter så att dessa uppgifter kan finnas tillgängliga för det ansvariga officiella organet. Dessa handlingar och register skall förvaras i minst ett år.

Leverantörer vars verksamhet i detta avseende är begränsad till enbart distribution av förökningsmaterial och prydnadsväxter som producerats och packats på annan anläggning än den egna behöver endast föra journal över eller outplånligen registrera köp och försäljning eller leveranser av förökningsmaterial och prydnadsväxter.

Denna punkt skall inte gälla för leverantörer vars verksamhet i detta avseende är begränsad till leverans av små kvantiteter förökningsmaterial och prydnadsväxter till slutanvändare som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

3. Om resultatet av de egna kontrollerna eller den information som de leverantörer som avses i punkt 1 får tillgång till visar på förekomst av en eller flera av de skadliga organismer som tas upp i de översikter för visst släkte eller art som upprättats enligt artikel 4, skall leverantörerna omedelbart anmäla detta till det ansvariga officiella organet och vidta de åtgärder som föreskrivs av organet. Leverantören skall föra journal över alla tillfällen då skadliga organismer påträffas i hans anläggning samt över alla åtgärder som vidtas med avseende på sådan förekomst.

4. Regler för tillämpning av andra stycket i punkt 2 skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Artikel 6

1. Det ansvariga officiella organet skall godkänna leverantörer när det har visat att deras produktionsmetoder och anläggningar uppfyller kraven i detta direktiv för den typ av verksamhet de bedriver. Det krävs ett nytt godkännande om en leverantör beslutar att bedriva annan verksamhet än den som godkännandet avser.

2. Det ansvariga officiella organet skall godkänna laboratorier när det visat att dessa, de metoder som används där samt anläggningarna uppfyller kraven i detta direktiv. Kraven skall specificeras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, för den provningsaktivitet som utförs. Det krävs ett nytt godkännande om ett laboratorium beslutar att bedriva annan verksamhet än den som godkännandet avser.

3. Det ansvariga officiella organet skall vidta de åtgärder som krävs om de krav som avses i punkterna 1 och 2 inte längre uppfylls. För detta ändamål skall det särskilt beakta resultatet av sådana kontroller som utförs i enlighet med artikel 7.

4. Övervakning och kontroll av leverantörer, anläggningar och laboratorier skall utföras regelbundet av eller på uppdrag av det ansvariga officiella organet, som vid varje tidpunkt skall ha fritt tillträde till anläggningens samtliga delar, i syfte att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls. Beslut om åtgärder för genomförande av övervakning och kontroll får fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Om sådan övervakning och kontroll visar att kraven i detta direktiv inte längre uppfylls, skall det ansvariga officiella organet vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 7

1. Experter från kommissionen får utföra inspektioner på platsen i samarbete med de ansvariga officiella organen i medlemsstaterna, i den mån detta är nödvändigt för att säkerställa enhetlig tillämpning av detta direktiv. De får särskilt undersöka huruvida leverantörerna faktiskt uppfyller kraven i detta direktiv. En medlemsstat i vars territorium en kontroll äger rum skall bistå experterna i nödvändig omfattning i utförandet av deras uppgifter. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av sina undersökningar.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Artikel 8

1. Förökningsmaterial eller prydnadsväxter får inte släppas ut på marknaden av andra än officiellt godkända leverantörer och endast under förutsättning att de uppfyller de krav för förökningsmaterial och prydnadsväxter som fastställs i de översikter som avses i artikel 4.

2. Punkt 1 skall inte gälla för förökningsmaterial eller prydnadsväxter avsedda för

a) provning eller vetenskapliga ändamål,

b) urvalsarbete.

Vad som sägs ovan skall inte påverka tillämpningen av direktiv 77/93/EEG.

Artikel 9

1. Förökningsmaterial och prydnadsväxter skall saluföras med uppgift antingen om den sort eller det slag av växter som de tillhör.

2. De sorter som uppges enligt punkt 1 skall vara

- allmänt kända och skyddade i enlighet med bestämmelserna om skydd av nya växtsorter eller officiellt registrerade på frivillig eller annan basis,

- eller intagna i leverantörernas listor, med detaljerade beskrivningar och relevanta benämningar. Dessa listor skall på begäran göras tillgängliga för det ansvariga officiella organet i den berörda medlemsstaten.

Varje sort skall vara beskriven och, så långt möjligt, ha samma benämning i samtliga medlemsstater, i enlighet med godkända internationella riktlinjer.

3. Där uppgift lämnas om en grupp av växter skall leverantören beskriva och ange beteckningen på växtslaget på sådant sätt att förväxling med de sorter som avses i punkt 2 undviks.

4. Förutom då det i de översikter som avses i artikel 4 uttalat krävs att uppgifter skall lämnas om sortens egenskaper, skall punkterna 1, 2 och 3 inte innebära ytterligare åligganden för det ansvariga officiella organet.

5. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, får ett system inrättas för anmälan av sorter eller andra grupper av växter till de ansvariga officiella organen i medlemsstaterna. Ytterligare bestämmelser för genomförande av den andra strecksatsen i punkt 2 får antas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 10

1. Under odling samt under omplantering eller delning av modermaterialet skall förökningsmaterial eller prydnadsväxter hållas åtskilda i partier.

2. Om förökningsmaterial eller prydnadsväxter av olika ursprung läggs samman eller blandas vid paketering, lagring, transport eller leverans skall leverantören föra journal med följande uppgifter: partiets sammansättning och de ingående komponenternas ursprung.

3. Medlemsstaterna skall utföra officiella kontroller för att säkerställa att de krav som avses i punkterna 1 och 2 är uppfyllda.

Artikel 11

Förökningsmaterial och prydnadsväxter får endast saluföras i tillräckligt homogena partier. Detta skall inte påverka tillämpningen av artikel 10.2.

Förökningsmaterial och prydnadsväxter skall i samtliga fall uppfylla kraven i detta direktiv och skall åtföljas av en handling som utfärdas av leverantören i enlighet med villkoren i den översikt som upprättas enligt artikel 4. Om ett officiellt yttrande lämnas i denna handling skall det vara klart avskilt från handlingens övriga innehåll.

Krav angående märkning eller förslutning och förpackning av förökningsmaterial eller prydnadsväxter skall, där så krävs, anges i de översikter som upprättas enligt artikel 4.

Vid detaljhandel med förökningsmaterial eller prydnadsväxter till slutanvändare som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, får kraven på märkning begränsas till lämplig produktinformation.

Artikel 12

Medlemsstaterna får undanta följande:

- Små producenter, vars hela produktion och försäljning av förökningsmaterial och prydnadsväxter är avsedd för slutanvändning av personer på den lokala marknaden och som inte yrkesmässigt bedriver produktion av växter ("lokal omsättning"), från tillämpningen av artikel 11.

- Lokal omsättning av förökningsmaterial och prydnadsväxter som producerats av en person som är undantagen från den officiella kontroll som föreskrivs i artikel 18.

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, skall beslut fattas om åtgärder för tillämpning av andra krav med avseende på de undantag som görs i första och andra strecksatsen ovan, särskilt vad beträffar begreppen "små producenter" och "lokal marknad", samt de förfaranden som skall tillämpas.

Artikel 13

I händelse av tillfälliga problem med tillgången på förökningsmaterial eller prydnadsväxter som uppfyller kraven i detta direktiv, får regler antas, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, om saluföring av förökningsmaterial och prydnadsväxter som uppfyller mindre strikta krav. Detta skall inte påverka tillämpningen av de regler för sundhet hos växter som fastställs i direktiv 77/93/EEG.

Artikel 14

Saluföringen av förökningsmaterial och prydnadsväxter som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv skall inte underkastas några andra begränsningar med avseende på leverantör, sundhet, växtmedium och kontrollarrangemang än de som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 15

Vad beträffar de produkter som tas upp i bilagan skall medlemsstaterna inte införa striktare villkor eller andra begränsningar för saluföringen än villkoren i de översikter som upprättas enligt artikel 4 eller de som gäller när detta direktiv antas, beroende på vad som inträffar först.

Artikel 16

1. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 skall det beslutas huruvida förökningsmaterial och prydnadsväxter som produceras i tredje land och för vilka samma garantier lämnas avseende leverantörens åligganden, materialets identitet, egenskaper, sundhet, växtmedium, förpackning samt arrangemangen för undersökning, märkning och förslutning, i alla avseenden kan likställas med förökningsmaterial och prydnadsväxter som producerats inom gemenskapen och som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv.

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt 1 får medlemsstaterna fram till den 1 januari 1993 tillämpa villkor som är likvärdiga med dem som gäller för produktion och saluföring av produkter som kommer från gemenskapen vid import av förökningsmaterial och prydnadsväxter från tredje land.

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 får det datum som anges i första stycket flyttas bakåt, till dess sådant beslut som avses i punkt 1 har fattats.

Förökningsmaterial och prydnadsväxter som importeras av en medlemsstat i enlighet med ett beslut som har fattats av medlemsstaten enligt första stycket, skall inte underkastas några begränsningar av saluföringen i övriga medlemsstater vad beträffar de faktorer som avses i punkt 1.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall se till att förökningsmaterial och prydnadsväxter kontrolleras officiellt under produktion och saluföring, åtminstone genom stickprovskontroller, för att säkerställa att kraven och villkoren i detta direktiv uppfylls.

Artikel 18

Detaljerade förfaranden för genomförande av de officiella kontroller som avses i artiklarna 5, 10 och 17, inklusive metoder för provtagning, får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Artikel 19

1. Om det, i samband med sådan övervakning och kontroll som avses i artikel 6.4., sådan officiell kontroll som avses i artikel 17 eller sådana försök som avses i artikel 20, visar sig att förökningsmaterialet eller prydnadsväxterna som saluförs inte uppfyller kraven i detta direktiv skall det ansvariga officiella organet i medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att se till att de uppfyller kraven i detta direktiv eller, om det inte är möjligt, förbjuda saluföring av sådant förökningsmaterial eller sådana prydnadsväxter i gemenskapen.

2. Om det visas att förökningsmaterial eller prydnadsväxter som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv skall den berörda medlemsstaten se till att lämpliga åtgärder vidtas mot leverantören. Om leverantören förbjuds att saluföra förökningsmaterial och prydnadsväxter, skall medlemsstaten underrätta kommissionen och behöriga nationella organ i medlemsstaterna om detta.

3. Åtgärder som vidtas enligt punkt 2 skall återkallas så snart det med tillräcklig säkerhet fastställts att det förökningsmaterial eller de prydnadsväxter som är avsedda att saluföras av leverantören framdeles kommer att uppfylla kraven och villkoren i detta direktiv.

Artikel 20

1. Försök eller, där så är lämpligt, provningar skall utföras på utvalt material i medlemsstaterna för att kontrollera att förökningsmaterial eller prydnadsväxter uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, inklusive de som avser sundhet. Kommissionen får ombesörja att försöken besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och av kommissionen.

2. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 får det beslutas att det är nödvändigt att utföra gemensamma försök eller provningar i samma syfte som det som anges i punkt 1. Kommissionen får ombesörja att de gemensamma försöken besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och av kommissionen.

3. De försök eller provningar som avses i punkterna 1 och 2 skall användas för att harmonisera tekniska undersökningsmetoder för förökningsmaterial och prydnadsväxter. Konfidentiella rapporter om hur försöken eller provningarna framskrider skall inges till medlemsstaterna och kommissionen.

4. Kommissionen skall se till, där så är lämpligt, att åtgärder för samordning, utförande och besiktning av de försök som avses i punkterna 1 och 2 samt för bedömning av resultatet av dessa vidtas av den kommitté som inrättas enligt artikel 21. När sundhetsproblem uppträder skall kommissionen underrätta Ständiga kommittén för sundhet hos växter. Särskilda arrangemang skall genomföras om så är nödvändigt. Förökningsmaterial och prydnadsväxter som produceras i tredje land skall ingå i försöken.

Artikel 21

Där hänvisning görs till det förfarande som fastställs i denna artikel skall kommissionen biträdas av en kommitté med beteckningen Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag för den ständiga kommittén om åtgärder som skall antas. Den ständiga kommittén skall yttra sig om förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer, med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med sådan majoritet som fastställs i artikel 148.2 i Romfördraget, med avseende på beslut som rådet måste fatta på förslag från kommissionen. De röster som avläggs av medlemsstaternas representanter i kommittén skall vägas på sådant sätt som anges den i artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har tillstyrkts av den ständiga kommittén skall kommissionen omedelbart meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en månad från datum för meddelandet.

Rådet får inom den tid som anges i föregående punkt fatta annat beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 22

Där hänvisning görs till det förfarande som fastställs i denna artikel skall kommissionen bistås av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag för kommittén om åtgärder som skall antas. Kommittén skall yttra sig om förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer, med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med sådan majoritet som fastställs i artikel 148.2 i Romfördraget, med avseende på beslut som rådet måste fatta på förslag från kommissionen. De röster som avläggs av medlemsstaternas representanter i kommittén skall vägas på sådant sätt som anges i artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta om de föreslagna åtgärderna, om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande lämnas skall kommissionen utan dröjsmål lägga fram ett förslag för rådet om de åtgärder som skall antas. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har agerat inom tre månader från det att ärendet hänskjutits till rådet skall de föreslagna åtgärderna antas av kommissionen.

Artikel 23

Ändringar av de översikter som upprättas enligt artikel 4 samt av villkor och genomförandebestämmelser för detta direktiv skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21.

Artikel 24

1. Medlemsstaterna skall se till att förökningsmaterial och prydnadsväxter som produceras inom deras territorier och som är avsedda för saluföring uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Om det i samband med officiell besiktning visar sig att förökningsmaterial eller prydnadsväxter inte kan släppas ut på marknaden, på grund av att de inte uppfyller villkoren avseende sundhet, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga officiella åtgärder för att undanröja eventuella risker för växtskydd till följd av detta.

Artikel 25

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När dessa åtgärder antas av medlemsstaterna skall de omfatta en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Metoder för att göra sådana hänvisningar skall antas av medlemsstaterna.

2. Vad artiklarna 5 - 11, 14, 15, 17, 19 och 24 beträffar, skall tillämpningsdatum fastställas för varje släkte och art som tas upp i bilagan, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21, när de översikter som avses i artikel 4 upprättas. Dessa datum får inte vara senare än den 1 januari 1993.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr C 52, 3.3.1990, s. 16 och

EGT nr C 307, 27.11.1991, s. 15.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 197.

(3) EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 21.

(4) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(5) EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 29.

BILAGA

>Plats för tabell>