Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsädeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 10/06/1992 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0107

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0107RÅDETS DIREKTIV 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Produktionen av grönsaker spelar en stor roll i gemenskapens jordbruk.

Tillfredsställande resultat i odlingen av grönsaker beror i hög grad på inte bara kvaliteten av och sundheten hos det utsäde som redan omfattas av rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter (4), utan även på det plantmaterial som används vid förökning av grönsaker. Vissa medlemsstater har därför infört bestämmelser för att säkerställa kvaliteten på och sundheten hos föröknings- och plantmaterial av grönsaker som släpps ut på marknaden.

Den varierande behandlingen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker i olika medlemsstater kan leda till handelshinder och därigenom hindra den fria rörligheten för dessa produkter inom gemenskapen. För att den inre marknaden skall kunna genomföras bör dessa hinder avlägsnas genom att gemenskapen antar bestämmelser som ersätter de som föreskrivs av medlemsstaterna.

Införandet av harmoniserade villkor på gemenskapsnivå kommer att säkerställa att köpare i hela gemenskapen får föröknings- och plantmaterial av grönsaker som är friskt och av god kvalitet.

När de rör växtskydd måste sådana harmoniserade villkor vara förenliga med rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna(5).

Med undantag av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG är det inte lämpligt att tillämpa gemenskapsbestämmelserna på saluföringen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker när dessa produkter bevisligen är avsedda för export till tredje land, eftersom de bestämmelser som tillämpas där kan vara annorlunda än de som finns i detta direktiv.

Fastställandet av hälso- och kvalitetsnormer för varje grönsakssläkte och -art kräver långvariga och omfattande tekniska och vetenskapliga undersökningar. Ett förfarande bör därför fastställas för detta ändamål.

I första hand är det leverantörerna av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som är ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller de villkor som fastställs i detta direktiv.

När de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genomför kontroller och inspektioner måste de se till att leverantörerna uppfyller dessa villkor.

Kontrollåtgärder för gemenskapen bör införas för att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av de normer som föreskrivs i detta direktiv.

Det är i köparnas intresse att artnamnen på föröknings- och plantmaterial av grönsaker blir kända och att identiteten skyddas.

Därför bör de sortrelaterade bestämmelser som gäller för saluföring av utsäde av grönsaker så långt möjligt tillämpas.

För att skydda identiteten och säkerställa en ordnad saluföring av föröknings- och plantmaterial av grönsaker, bör gemenskapsbestämmelser antas om avskiljande av partier och om märkning. De etiketter som används bör innehålla de uppgifter som krävs både för den officiella kontrollen och för att informera användaren.

Det bör införas bestämmelser som gör det möjligt att vid tillfälliga problem med tillgången tillämpa mindre hårda krav på saluföring av föröknings- och plantmaterial av grönsaker än de som finns i detta direktiv.

Som ett första steg mot harmoniserade villkor bör medlemsstaterna förbjudas att för saluföringen av de släkten och arter som avses i bilaga 2, och för vilka faktablad kommer att utarbetas, införa nya villkor eller begränsningar än de som fastställs i detta direktiv.

Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras i tredje land kan tillåtas om det erbjuder samma garantier som föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras inom gemenskapen och om det uppfyller gemenskapens bestämmelser.

I syfte att harmonisera de tekniska undersökningsmetoder som används i medlemsstaterna och jämföra föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras i gemenskapen med det som produceras i tredje land, bör jämförande försök genomföras för att kontrollera att dessa produkter uppfyller kraven i detta direktiv.

För att göra det lättare att genomföra detta direktiv bör kommissionen anförtros uppgiften att vidta genomförandeåtgärder och att ändra bilagan samt att fastställa ett förfarande som innebär ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom en ständig kommitté för utsäde och förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på saluföring inom gemenskapen av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde.

2. Artiklarna 2-20 och 24 skall tillämpas på de släkten och arter samt hybrider därav som är förtecknade i bilaga 2.

Grundstammar och andra växtdelar av andra släkten eller arter, eller hybrider därav, skall också omfattas av de ovan nämnda artiklarna om material från någon av dessa släkten eller arter, eller hybrider därav, har ympats eller skall ympas på dem.

3. Ändringar av förteckningen över släkten och arter i bilaga 2 skall antas enligt förfarandet i artikel 22.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte tillämpas på föröknings- eller plantmaterial som bevisligen är avsett för export till tredje land, om det är korrekt identifierat som sådant och förvaras tillräckligt avskilt och om växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG uppfylls.

Genomförandebestämmelser för första stycket, särskilt i fråga om identifiering och avskildhet, skall antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 3

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) förökningsmaterial: plantdelar och allt annat växtmaterial, inbegripet grundstammar avsedda för förökning och grönsaksproduktion.

b) plantmaterial: hela plantor och delar av plantor, i fråga om ympade plantor inbegripet ympmaterialet, avsedda för utplantering för grönsaksproduktion.

c) leverantör: varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utövar minst en av följande verksamheter i fråga om föröknings- och plantmaterial av grönsaker: reproduktion, produktion, bevarande eller behandling samt saluföring.

d) saluföring: alla former av tillhandahållande eller lagerhållning, förevisande eller erbjudande till försäljning, försäljning eller leverans till en annan person av föröknings- eller plantmaterial av grönsaker.

e) ansvarigt officiellt organ:

i) den enda och centrala myndighet, som är inrättad eller utsedd av medlemsstaten, som står under den nationella regeringens tillsyn och som är ansvarig för kvalitetsfrågor

ii) varje offentlig myndighet som är inrättad

- antingen på nationell nivå, eller

- på regional nivå, under de nationella myndigheternas tillsyn inom de ramar som anges i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

De organ som avses i punkterna i och ii får i enlighet med nationell lagstiftning delegera de uppgifter som enligt detta direktiv skall utföras under deras myndighet och kontroll till varje offentlig- eller privaträttslig juridisk person, som enligt sina officiellt godkända stadgar endast har till uppgift att utföra vissa bestämda officiella uppgifter, förutsatt att en sådan juridisk person, och dess medlemmar, inte har någon egen vinning av resultatet av de åtgärder de vidtar.

Medlemsstaterna skall säkerställa ett nära samarbete mellan de organ som avses i punkt ii och de som avses i punkt i.

Dessutom kan varje annan juridisk person som är inrättad inom ett av de organ som avses i punkterna i och ii och som handlar under dess myndighet och kontroll, godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 21, förutsatt att denna juridiska person inte har någon egen vinning av resultatet av de åtgärder den vidtar.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sina ansvariga officiella organ. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till de andra medlemsstaterna.

f) officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av det ansvariga officiella organet.

g) officiell kontroll: kontroll som utförs av det ansvariga officiella organet.

h) officiellt uttalande: uttalande utfärdat av det ansvariga officiella organet eller på detta organs ansvar.

i) parti: ett antal enheter av en enda produkt som kännetecknas av en ensartad sammansättning och ursprung.

j) laboratorium: en offentlig- eller privaträttslig enhet som utför analyser och ställer korrekta diagnoser, som gör det möjligt för producenten att kontrollera produktkvaliteten.

Artikel 4

Enligt förfarandet i artikel 22 skall en översikt upprättas i bilaga 1 för varje släkte eller art som avses i bilaga 2, och för grundstammar av andra släkten och arter om material från dessa släkten eller arter har ympats eller kommer att ympas på dem, med hänvisning till de växtskyddsbestämmelser i direktiv 77/93/EEG som är tillämpliga på de berörda släktena eller arterna och i vilken de villkor anges som måste uppfyllas av

i) plantmaterial av grönsaker, särskilt i fråga om grödans renhet och kvalitet och i tillämpliga fall sortegenskaper; dessa krav skall anges i del A i bilaga 1,

ii) förökningsmaterial, särskilt i fråga om det använda förökningssättet, den växande grödans renhet och i tillämpliga fall sortegenskaper; dessa krav skall anges i del B i bilaga 1.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörerna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de normer som anges i detta direktiv uppfylls i alla stadier av produktionen och saluföringen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker.

2. I fråga om punkt 1 skall dessa leverantörer antingen själva eller genom en godkänd leverantör eller ett ansvarigt officiellt organ genomföra kontroller på grundval av följande principer:

- Identifiering av kritiska punkter i deras produktionsprocess med hänsyn till de använda produktionsmetoderna,

- Utarbetande och införande av metoder för övervakning och kontroll av de kritiska punkter som avses i första strecksatsen.

- Tagande av prover för analys i ett laboratorium som godkänts av det ansvariga officiella organet i syfte att kontrollera att normerna i detta direktiv uppfylls.

- Förande av skriftligt register över, eller annan beständig registrering av, de uppgifter som avses i första, andra och tredje strecksatserna samt om produktion och saluföring av föröknings- och plantmaterial, vilket skall hållas tillgängligt för det ansvariga officiella organet. Dessa dokument och register skall bevaras under minst ett år.

Leverantörer vars verksamhet på området begränsar sig till distribution av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras och förpackas på annat ställe än i deras egna lokaler behöver endast föra ett skriftligt register över, eller annan beständig registrering av, sina inköp och sin försäljning eller sina leveranser av dessa produkter.

Denna punkt skall inte tillämpas på leverantörer vars verksamhet i detta avseende är begränsad till leveranser av små mängder föröknings- och plantmaterial till slutliga konsumenter som inte är företagare.

3. Om en av deras egna kontroller, eller om annan information som de leverantörer som avses i punkt 1 har tillgång till, visar att det förekommer en eller flera av de växtskadegörare som avses i direktiv 77/93/EEG, eller att de förekommer i större mängd än vad som normalt är tillåtet enligt normerna, eller att det förekommer skadegörare som anges i de berörda översikter som upprättats enligt artikel 4, skall leverantörerna genast underrätta det ansvariga officiella organet och vidta de åtgärder som det organet anger, eller varje annan åtgärd som behövs för att minska risken för att skadegörarna sprids. Leverantörerna skall föra förteckning över alla förekomster av växtskadegörare i sina lokaler och över alla åtgärder som vidtagits med anledning härav.

4. Tillämpningsföreskrifter för punkt 2 andra stycket skall fastställas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 6

1. Det ansvariga officiella organet skall godkänna en leverantör så snart det har fastställt att hans produktionsmetoder och anläggningar uppfyller kraven i detta direktiv i fråga om arten av de verksamheter som utövas. Godkännandet måste förnyas om en leverantör beslutar att utöva andra verksamheter än de för vilka han har godkänts.

2. Det ansvariga officiella organet skall godkänna ett laboratorium så snart det har fastställt att laboratoriet, dess metoder och anläggningar uppfyller kraven i detta direktiv, vilka skall preciseras enligt förfarandet i artikel 21, med hänsyn till den kontrollverksamhet som laboratoriet utövar. Godkännandet måste förnyas om ett laboratorium beslutar att utöva andra verksamheter än de för vilka det har godkänts.

3. Det ansvariga officiella organet skall vida nödvändiga åtgärder, om de krav som avses i punkterna 1 och 2 inte längre uppfylls. I detta syfte skall det särskilt beakta resultatet av den kontroll som utförs i enlighet med artikel 7.

4. Tillsynen över och kontrollen av leverantörer, anläggningar och laboratorier skall regelbundet genomföras av det ansvariga officiella organet eller på dess ansvar; detta organ skall alltid ha tillträde till alla delar av anläggningarna för att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls. Genomförandebestämmelser i fråga om tillsyn och kontroll skall om nödvändigt antas enligt förfarandet i artikel 21.

Om tillsynen och kontrollen visar att kraven i detta direktiv inte uppfylls, skall det ansvariga officiella organet vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 7

1. Experter från kommissionen får i samarbete med de ansvariga officiella organen i medlemsstaterna utföra kontroll på plats för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och i synnerhet för att kontrollera om leverantörerna verkligen uppfyller kraven i detta direktiv. En medlemsstat på vars territorium en kontroll genomförs skall ge all nödvändig hjälp till de experter som utför denna uppgift. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av undersökningarna.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 8

1. Förökningsmaterial och plantmaterial av grönsaker får endast saluföras av godkända leverantörer och förutsatt att de uppfyller de krav som ställs i den översikt som avses i artikel 4.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG, skall punkt 1 inte tillämpas på föröknings- och plantmaterial av grönsaker som är avsett för

a) försök eller vetenskapliga ändamål,

eller

b) urvalsarbete,

eller

c) åtgärder i syfte att bevara genetisk diversitet.

Tillämpningsföreskrifter för a och b skall om nödvändigt antas enligt förfarandet i artikel 21. Tillämpningsföreskrifter för c skall antas enligt samma förfarande, helst före den 1 januari 1993.

Artikel 9

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2, skall förökningsmaterial och plantmaterial av grönsaker som tillhör de släkten eller arter som förtecknas i bilaga 2 och som även omfattas av direktiv 70/458/EEG endast saluföras på gemenskapens marknad om de tillhör en sort som är godkänd enligt det direktivet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 och punkterna 3 och 4 i denna artikel, skall förökningsmaterial och plantmaterial av grönsaker som tillhör de släkten eller arter som förtecknas i bilaga 2 men som inte omfattas av direktiv 70/458/EEG endast saluföras på gemenskapens marknad om de tillhör en sort som är officiellt godkänd i minst en medlemsstat.

Bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 10.3 i direktiv 70/458/EEG skall tillämpas när det gäller villkoren för godkännandet.

Artiklarna 3.2, 3.4, 6-8, 10.1, 10.2, 10.4 och 11-15 i det nämnda direktivet skall i tillämpliga delar gälla för förfaranden och formaliteter för godkännande och för underhållsproduktion.

Vid varje tillfälle får hänsyn tas till resultatet av inofficiella undersökningar och till de praktiska uppgifter som samlats under odlingen.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det officiella godkännandet av sorter som tillhör de släkten eller arter som avses i punkt 2, som beviljas före den 1 januari 1993 enligt andra principer än de som föreskrivs i direktiv 70/458/EEG, eller på grundval av att material från dessa sorter saluförts på deras territorium före den dagen, upphör att gälla senast den 30 juni 1998, om inte de berörda sorterna den dagen är godkända enligt förfarandet i punkt 1.

4. Sorter som officiellt godkänts enligt punkterna 2 och 3 skall föras in i Gemensamma sortlistan för köksväxter, vilken avses i artikel 17 i direktiv 70/458/EEG. Artiklarna 16.2 och 16.3, 17, 18 och 19 skall tillämpas i tillämpliga delar.

I denna lista skall en särskild hänvisning göras för de sorter som godkänts enligt punkt 3.

Artikel 10

1. Föröknings- och plantmaterial av grönsaker skall hållas i åtskilda partier under odling, upptagning och avskiljande av ympmaterial från moderplantan.

2. Om föröknings- och plantmaterial av grönsaker av olika ursprung samlas eller blandas under paketering, lagring, transport eller vid leveransen, skall leverantören föra register med uppgift om partiets sammansättning och varje enskild beståndsdels ursprung.

3. Medlemsstaterna skall genom officiella kontroller säkerställa att kraven i punkterna 1 och 2 uppfylls.

Artikel 11

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.2, får föröknings- och plantmaterial av grönsaker endast saluföras i enhetliga partier och om det erkänts att de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och de åtföljs av ett dokument som leverantören upprättat enligt de villkor som fastställs i den översikt som utarbetats enligt artikel 4. Om det ingår en officiell anmälan i dokumentet skall denna vara tydligt åtskild från dokumentets övriga innehåll.

Krav i fråga om märkning, försegling eller paketering av föröknings- och plantmaterial av grönsaker skall ingå i den översikt som avses i artikel 4.

2. Vid leverans av föröknings- och plantmaterial av grönsaker från detaljhandel till en slutlig konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, får kraven på märkning inskränkas till lämplig produktinformation.

Artikel 12

Medlemsstaterna får undanta

- små producenter från tillämpningen av artikel 11, om hela deras produktion och försäljning av föröknings- och plantmaterial av grönsaker är avsedd för slutlig användning av personer på den lokala marknaden som inte bedriver yrkesmässig växtproduktion (lokal omsättning),

- lokal omsättning av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som är producerat av personer som på detta sätt undantagits från den kontroll och den officiella tillsyn som avses i artikel 18.

Genomförandebestämmelser i fråga om andra krav i samband med de undantag som avses i första och andra strecksatsen ovan, särskilt i fråga om begreppen "små producenter" och "lokal marknad", liksom lämpliga förfaranden för detta, skall antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 13

Om det uppstår tillfälliga problem med tillgången på föröknings- och plantmaterial av grönsaker som uppfyller kraven i detta direktiv, får åtgärder vidtas enligt förfarandet i artikel 21 för saluföring av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som uppfyller mindre stränga krav, utan att det påverkar tillämpningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG.

Artikel 14

1. Saluföringen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv skall inte beläggas med andra begränsningar i fråga om leverantör, växtskydd, odlingssubstrat och kontrollförfaranden än de som föreskrivs i detta direktiv.

2. Saluföringen av föröknings- och plantmaterial av en grönsakssort som är införd i Gemensamma sortlistan för köksväxter skall inte beläggas med andra sortbegränsningar än de som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 15

När det gäller de produkter som avses i bilaga 2 skall medlemsstaterna avstå från att införa strängare villkor eller begränsningar för saluföringen än de villkor som fastställs i de översikter som avses i artikel 4 eller, om sådana inte finns, de som gäller vid antagandet av detta direktiv.

Artikel 16

1. Enligt förfarandet i artikel 21 skall det beslutas om föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras i tredje land, och som erbjuder samma garantier i fråga om leverantörens skyldigheter, identitet, egenskaper, växtskydd, odlingssubstrat, paketering, kontrollförfaranden, märkning eller försegling, i alla avseenden motsvarar föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras i gemenskapen och som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv.

2. I avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 får medlemsstaterna fram till den 1 januari 1993, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG, tillämpa villkor på importen av föröknings- och plantmaterial av grönsaker från tredje land som minst motsvarar de som tillfälligt eller permanent föreskrivs i de översikter som avses i artikel 4. Om inte några sådana villkor föreskrivs i dessa översikter, måste importvillkoren minst motsvara de som är tillämpliga i den berörda medlemsstaten.

Den tidpunkt som avses i första stycket får, i enlighet med förfarandet i artikel 21, flyttas fram för olika tredje länder i avvaktan på det beslut som avses i punkt 1.

Föröknings- och plantmaterial av grönsaker som importeras av en medlemsstat i enlighet med ett beslut som fattas av medlemsstaten i överensstämmelse med första stycket, får inte utsättas för några begränsningar av saluföringen i övriga medlemsstater i fråga om de förhållanden som avses i punkt 1.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall säkerställa att det utförs officiell kontroll genom stickprov på föröknings- och plantmaterial av grönsaker under produktionen och saluföringen för att fastställa att kraven och villkoren i detta direktiv uppfylls.

Artikel 18

Genomförandebestämmelser, inklusive provtagningsmetoder, för den kontroll som avses i artikel 5 och för den officiella kontroll som föreskrivs i artiklarna 10 och 17 skall om nödvändigt antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 19

1. Om det vid den tillsyn och kontroll som föreskrivs i artikel 6.4 eller den officiella inspektion som föreskrivs i artikel 17, eller de provningar som avses i artikel 20 konstateras att föröknings- och plantmaterial av grönsaker inte uppfyller kraven i detta direktiv skall medlemsstatens ansvariga officiella organ vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv uppfylls eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföringen av det föröknings- och plantmaterialet av grönsaker i gemenskapen.

2. Om det konstateras att föröknings- och plantmaterial av grönsaker som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv skall den berörda medlemsstaten säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas mot den leverantören. Om leverantören förbjuds att saluföra föröknings- och plantmaterial av grönsaker skall medlemsstaterna anmäla detta till kommissionen och till de berörda nationella myndigheterna i medlemsstaterna.

3. Alla åtgärder som vidtas enligt punkt 2 skall upphöra så snart som det med tillräcklig visshet fastställts att det föröknings- och plantmaterial av grönsaker som leverantören avser att saluföra i framtiden kommer att uppfylla kraven och villkoren i detta direktiv.

Artikel 20

1. Försök med och vid behov analyser av stickprov skall genomföras i medlemsstaterna för att kontrollera att föröknings- och plantmaterialet uppfyller villkoren och kraven i detta direktiv, inbegripet växtskyddskraven. Kommissionen får kontrollera försöken genom företrädare för medlemsstaterna och för kommissionen.

2. Beslut får fattas enligt förfarandet i artikel 21 om att det är nödvändigt att genomföra gemenskapsförsök i samma syfte som avses i punkt 1. Kommissionen får kontrollera gemenskapsförsöken genom företrädare för medlemsstaterna och för kommissionen.

3. De försök eller analyser som avses i punkterna 1 och 2 skall användas för att harmonisera de tekniska undersökningsmetoderna i fråga om föröknings- och plantmaterial av grönsaker. Underhandsrapporter om försöken eller analyserna skall utarbetas och skickas konfidentiellt till medlemsstaterna och kommissionen.

4. Kommissionen skall i tillämpliga fall säkerställa att åtgärder vidtas i den kommitté som inrättas genom artikel 21 för att samordna, genomföra och kontrollera de försök som avses i punkterna 1 och 2 och för att utvärdera resultaten. När det uppstår växtskyddsproblem skall kommissionen underrätta Ständiga kommittén för fytosanitära frågor. Om så behövs skall särskilda bestämmelser antas. Föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras i tredje land skall ingå i försöken.

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "Ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk", med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas företrädares röster vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från och med dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas företrädares röster vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådets skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 23

Ändringar av den översikt som avses i artikel 4 och av villkoren samt tillämpningsföreskrifter för detta direktiv skall antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 24

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att det föröknings- och plantmaterial av grönsaker som produceras på deras territorium och som är avsett för saluföring uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Om det vid en officiell kontroll konstateras att föröknings- eller plantmaterialet inte kan saluföras på grund av att ett villkor som rör växtskydd inte är uppfyllt skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga officiella åtgärder för att undanröja alla därav följande risker för sundheten.

Artikel 25

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. När det gäller artiklarna 5-11, 14, 15, 17, 19 och 24 skall dagen för ikraftträdandet för varje släkte eller art som avses i bilaga 2 fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 21, när den översikt som avses i artikel 4 är utarbetad.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 april 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 46, 27.2.1990, s. 4, och.

EGT nr C 296, 15.11.1991, s. 10.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 193.

(3) EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 19.

(4) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

(5) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/10/EEG (EGT nr L 70, 17.3.1992, s. 27).

BILAGA 1

De villkor som skall fastställas i enlighet med artikel 4

Del A

Villkor som plantmaterial av grönsaker skall uppfylla.

Del B

Översikt över släkten och arter som inte är förtecknade i direktiv 70/458/EEG med angivande av de villkor som förökningsmaterial skall uppfylla.

BILAGA 2

Förteckning över de släkten och arter som avses i artikel 1.2

- Allium ascalonicum schalottenlök

- Allium cepa L lök

- Allium fistulosum L. gräslök

- Allium porrum L. purjolök

- Allium sativum vitlök

- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm körvel

- Apium graveolens L. selleri

- Asparagus officinalis L. sparris

- Beta vulgaris L. var. vulgaris mangold

- Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. rödbeta

- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. grönkål

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. blomkål

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. broccoli

- Brassica oleracea L. convar. var. gemmifera DC brysselkål

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. savoykål

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC vitkål

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC rödkål

- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes kålrabbi

- Brassica pekinensis L. kinakål

- Brassica rapa L. var. rapa. majrova

- Capsicum annuum L. chilipeppar, spansk peppar, paprika

- Cichorium endivia L. friséesallat, escarolesallat

- Cichcorium intybus L. (partim) endive (witlof)

- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai vattenmelon

- Cucumis melo L. melon

- Cucumis sativus L. gurka

- Cucurbita maxima Duchesne jättepumpa

- Cucurbita pepo L. pumpa, squash

- Cynara cardunculus kardon

- Cynara scolymus kronärtskocka

- Daucus carota L. morot

- Foeniculum vulgare P. Mill. fänkål

- Lactuca sativa L. sallat

- Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. tomat

- Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill persilja

- Phaseolus coccineus L. blomsterböna

- Phaseolus vulgaris L. böna

- Pisum sativum L. (partim) ärt, dock inte foderärt

- Raphanus sativus L. rädisa, rättika

- Rheum rabarber

- Scorzonera hispanica L. svartrot

- Solanum melongena L aubergine (äggplanta)

- Spinacia oleracea L. spenat

- Valerianella locusta (L.) Laterr. vintersallat

- Vicia faba L. (partim) bondböna