Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktionEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 10/06/1992 s. 0010 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0117

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0117RÅDETS DIREKTIV 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Fruktproduktionen spelar en stor roll inom gemenskapens jordbruk.

Tillfredsställande resultat inom fruktodling beror i hög grad på kvaliteten och sundheten hos det material som används för förökning och på de fruktplantor som är avsedda för fruktproduktion. Vissa medlemsstater har i enlighet härmed infört regler för att säkra kvaliteten på och sundheten hos fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor som kommer ut på marknaden.

Skillnader i behandlingen av förökningsmaterial och fruktplantor i olika medlemsstater kan leda till handelshinder och på så sätt hämma dessa produkters fria rörlighet inom gemenskapen. I syfte att genomföra den inre marknaden, bör dessa hinder undanröjas genom att gemenskapsbestämmelser antas som ersätter de som fastställs av medlemsstaterna.

Införandet av harmoniserade villkor på gemenskapsnivå kommer att säkerställa att köparna inom hela gemenskapen får förökningsmaterial och fruktplantor som är friska och av god kvalitet.

Vad växtskyddet beträffar måste sådana harmoniserade villkor vara i överensstämmelse med rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna(4),

I början bör gemenskapsregler fastställas för de fruktsläkten och -arter som är av särskild ekonomisk betydelse inom gemenskapen, genom införande av ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt låta dessa regler omfatta andra släkten och arter.

Utan att det påverkar tillämpningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG, är det inte tillbörligt att tillämpa gemenskapsbestämmelser vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor när sådana produkter bevisligen är avsedda för export till tredje land, eftersom de regler som tillämpas där kan skilja sig från de som finns i detta direktiv.

Bestämningen av växtskydds- och kvalitetsnormer för varje fruktsläkte och -art kräver långvariga och omfattande tekniska och vetenskapliga undersökningar. Ett förfarande härför bör därför införas.

Först och främst är det leverantörerna av förökningsmaterial eller fruktplantor som har ansvaret för att säkerställa att deras produkter uppfyller villkoren i detta direktiv.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste vid genomförande av kontroller och inspektioner säkerställa att leverantörerna uppfyller dessa villkor vad beträffar förökningsmaterial eller fruktplantor som hör till CAC-kategorien (Conformitas Agraria Communitatis).

Det är absolut nödvändigt att fastställa även andra kategorier av förökningsmaterial och fruktplantor för vilka ifrågavarande material och plantor bör bli föremål för officiell certifiering.

Det bör införas kontrollåtgärder inom gemenskapen för att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av normerna i detta direktiv.

Det är i överensstämmelse med nuvarande jordbrukspraxis att kräva att visst förökningsmaterial och vissa fruktplantor antingen är officiellt undersökta, eller förklarade virusfria, dvs. konstaterade fria från alla kända virus och virusliknande patogener, eller ånyo virustestade, dvs. konstaterade fria från särskilda virus och virusliknande patogener som minskar förökningsmaterialets och fruktplantornas bruksvärde.

Köparen av förökningsmaterial och fruktplantor har intresse av att namnen på sorterna är kända och att deras identitet skyddas.

Ovan nämnda mål kan bäst uppnås antingen genom allmän kunskap om sorten eller genom tillgång till en beskrivning som utarbetas av och förvaras hos leverantören. I det senare fallet får dock förökningsmaterialet eller fruktplantorna inte finnas med i de kategorier som omfattas av officiell certifiering.

För att garantera identiteten och en ordnad saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor, måste gemenskapsregler fastställas för åtskillnad av partier och för märkning. Etiketterna bör innehålla de upplysningar som är nödvändiga för officiell kontroll och för information till användaren.

Regler bör fastställas som, vid tillfälliga leveranssvårigheter, möjliggör saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor som omfattas av mindre stränga krav än de som återfinns i detta direktiv.

Som ett första steg mot harmoniserade villkor bör medlemsstater förbjudas att, i fråga om de släkten och arter som avses i bilaga 2 för vilka översikter skall uppställas, införa nya villkor för eller restriktioner vid saluföring utöver de som återfinns i detta direktiv.

Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredje land kan tillåtas, under förutsättning att alltid samma garantier lämnas som för förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och att gemenskapsreglerna iakttas.

För att harmonisera de tekniska kontrollmetoderna som används i medlemsstaterna och jämföra förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen med de som produceras i tredje land, bör jämförande försök utföras för kontroll av att dessa produkter uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

För att underlätta en effektiv tillämpning av detta direktiv, bör kommissionen anförtros uppdraget att vidta åtgärder för dess genomförande och för ändring av dess bilaga samt med hänsyn till detta fastställa ett förfarande, som innebär ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom en ständig kommitté för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller för saluföring inom gemenskapen av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktodling.

2. Artikel 2-20 och artikel 24 skall tillämpas på släkten och arter förtecknade i bilaga 2 samt på deras hybrider.

Ovan nämnda artiklar skall även tillämpas på grundstammar och andra växtdelar av andra släkten eller arter eller deras hybrider om material från en av de ovan nämnda släktena eller arterna eller deras hybrider ympats eller skall ympas på dem.

3. Ändringar i listan över släkten och arter i bilaga 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte tillämpas på förökningsmaterial eller fruktplantor som bevisligen är avsedda för export till tredje land, om de är korrekt identifierade och hålls tillräckligt åtskilda, utan att det påverkar tillämpningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG.

Genomförandeåtgärder för den första punkten, särskilt i fråga om identifikation och åtskillnad, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 3

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) förökningsmaterial: utsäde, växtdelar och allt annat växtmaterial, inbegripet grundstammar, avsedda till förökning och produktion av fruktplantor,

b) fruktplantor: plantor avsedda att planteras eller omplanteras, efter saluföring,

c) utgångsmaterial: förökningsmaterial

i) som har producerats enligt allmänt accepterade metoder i avsikt att bevara sortens identitet, inbegripet relevanta egenskaper av pomologiskt värde, som kan fastställas enligt förfarandet i artikel 21, och i avsikt att förebygga sjukdomar,

ii) som är avsett för produktion av elitmaterial,

iii) som uppfyller villkoren för utgångsmaterial enligt översikten av ifrågavarande arter som utarbetas enligt artikel 4, och

iv) som, efter en officiell inspektion, har erkänts uppfylla ovan nämnda villkor,

d) elitmaterial: förökningsmaterial

i) som har producerats antingen direkt eller i ett känt antal generationer genom vegetativ förökning från utgångsmaterial, enligt allmänt accepterade metoder i avsikt att bevara sortens identitet, inbegripet relevanta egenskaper av pomologiskt värde, som kan fastställas enligt förfarandet i artikel 21, och i avsikt att förebygga sjukdomar,

ii) som är avsett för produktion av certifierat material,

iii) som uppfyller villkoren för elitmaterial enligt översikterna för ifrågavarande arter, uppställda enligt artikel 4, och

iv) som, efter en officiell inspektion, har erkänts uppfylla ovan nämnda villkor,

e) certifierat material: förökningsmaterial och fruktplantor

i) som har producerats antingen direkt eller i ett känt antal generationer genom vegetativ förökning från elitmaterial,

ii) som uppfyller villkoren för certifierat material enligt översikterna för ifrågavarande arter, uppställda enligt artikel 4,

iii) som, efter en officiell inspektion, har erkänts uppfylla ovan nämnda villkor,

f) CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis): förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller minimivillkoren för denna kategori med avseende på ifrågavarande art i den översikt som uppställts i enlighet med artikel 4,

g) virusfritt (vf.) material: material som har testats och befunnits fritt från smitta enligt internationellt erkända vetenskapliga metoder, inte har visat symtom på virus eller virusliknande patogen vid inspektion under växtperioden, har hållits under förhållanden som garanterar frihet från smitta, och anses vara fritt från alla kända virus och virusliknande patogener som förekommer hos ifrågavarande arter inom gemenskapen. Material som i ett särskilt antal generationer härstammar vegetativt i direkt linje från sådant material, på vilket det vid inspektion under växtperioden inte påvisats symtom på virus eller virusliknande patogener, och som producerats och hållits under förhållanden som garanterar frihet från smitta, skall även betraktas som virusfritt. Det särskilda antalet generationer skall anges i översikten över ifrågavarande art, vilken uppställts i enlighet med artikel 4.

h) virustestat (vt.) material: material som har testats och befunnits fritt från smitta enligt internationellt erkända vetenskapliga metoder, inte har visat symtom på virus eller virusliknande patogen genom inspektion under växtperioden, har hållits under förhållanden som garanterar frihet från smitta, och anses vara fritt från vissa kända allvarliga virus och virusliknande patogener som förekommer hos ifrågavarande arter inom gemenskapen och som kan minska materialets bruksvärde. Material som i ett särskilt antal generationer härstammar vegetativt i direkt linje från sådant material, på vilket det vid inspektion under växtperioden inte påvisats symtom på virus eller virusliknande patogener, och som producerats och hållits under förhållanden som garanterar frihet från smitta, skall även betraktas som virustestat. Det särskilda antalet generationer skall anges i översikten över ifrågavarande arter, vilken uppställs i enlighet med artikel 4,

i) leverantör: varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på förökningsmaterial eller fruktplantor: reproduktion, produktion, bevarande eller behandling, samt saluföring,

j) saluföring: tillhandahållande, lagerhållning, utställning eller utbud till försäljning, försäljning eller leverans till en annan person, i vilken form som helst, av förökningsmaterial eller fruktplantor,

k) ansvarigt officiellt organ

i) den enda och centrala myndighet, som är inrättad eller utsedd av medlemsstaten, står under den nationella regeringens tillsyn och är ansvarig för kvalitetsfrågor,

ii) varje offentlig myndighet som är inrättad

- antingen på nationell nivå,

- eller på regional nivå, under de nationella myndigheternas tillsyn, inom de ramar som anges i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

De organ som avses under i och ii kan i enlighet med deras nationella lagstiftning delegera de uppgifter som avses i detta direktiv och som skall utföras under deras myndighet och tillsyn till en offentlig- eller privaträttslig juridisk person som enligt sina officiellt godkända stadgar, uteslutande åläggs särskilda officiella uppgifter, under förutsättning att en sådan juridisk person, och dess medlemmar, inte har någon personlig fördel av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Medlemsstaterna skall se till att det förekommer ett nära samarbete mellan de organ som avses under ii och de som avses under i.

Dessutom kan varje annan juridisk person, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21, som utsetts som ombud för ett organ som avses under i och ii och som agerar under detta organs tillsyn och kontroll godkännas, under förutsättning att en sådan juridisk person inte har någon personlig fördel av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om deras ansvariga officiella organ. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

l) officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av det ansvariga officiella organet,

m) officiell inspektion: inspektion som företas av det ansvariga officiella organet,

n) officiellt uttalande: uttalande som gjorts av det ansvariga officiella organet eller på dess ansvar,

o) parti: ett antal enheter av samma produkt, som är identifierbart genom dess egenart med avseende på sammansättning och ursprung,

p) laboratorium: en offentlig- eller privaträttslig enhet som utför analyser och ställer korrekt diagnos, vilket gör det möjligt för producenten att kontrollera produktkvaliteten.

Artikel 4

1. I enlighet med förfarandet i artikel 22, skall en översikt uppställas i bilaga 1 över varje släkte och art som avses i bilaga 2, med en hänvisning till växtskyddskraven i direktiv 77/93/EEG som tillämpas på ifrågavarande släkten eller arter och i vilken anges

i) de kvalitets- och växtskyddskrav som CAC-material skall uppfylla, särskilt de som rör det tillämpade förökningssystemet, växtmaterialets renhet och, förutom vad gäller grundstammar, när materialet inte hör till en sort, sortegenskaper,

ii) de villkor som utgångs-, elit- och certifierat material måste uppfylla, med avseende på kvalitet, växtskydd, testmetoder samt de förfaranden och förökningssystem som tillämpas och, förutom vad gäller grundstammar, när materialet inte hör till en sort, sortegenskaper.

iii) de villkor som grundstammar och andra växtdelar av andra släkten och arter måste uppfylla för att kunna ympas med förökningsmaterial från ifrågavarande släkten eller arter.

2. Om det i översikten hänvisas till "virusfritt (vf.)" eller "virustestat (vt.)" material, skall berörda virus eller virusliknande patogener anges i översikten.

Denna bestämmelse skall även tillämpas när det hänvisas till ett villkor rörande frihet från eller test av skadegörare för att upptäcka andra skadegörare än virus eller virusliknande patogener.

Ingen hänvisning skall göras till vf. eller vt. med avseende på materialet i punkt 1 i.

Med avseende på det material som avses i punkt 1 ii, skall en hänvisning till ovan nämnda villkor göras när en sådan hänvisning är relevant för ifrågavarande släkten eller arter.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att leverantörer vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de normer som fastställs i detta direktiv uppfylls på alla stadier av produktionen och vid saluföringen av förökningsmaterial och fruktplantor.

2. Med avseende på punkt 1 skall leverantörer antingen själva eller genom en godkänd leverantör eller det ansvariga officiella organet företa kontroller på grundval av följande principer:

- Identifiering av kritiska punkter i deras produktionsprocess på grundval av de produktionsmetoder som används.

- Utarbetande och genomförande av metoder för övervakning och kontroll av de kritiska punkterna som anges i första strecksatsen.

- Stickprovstagning för analys i ett laboratorium vilket godkänts av det ansvariga officiella organet i syfte att kontrollera att de normer som uppställs genom detta direktiv uppfylls.

- Skriftlig eller annan registrering i outplånlig form av de uppgifter som avses i första, andra och tredje strecksatserna, såväl som registrering av produktion och saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor, som skall vara tillgängliga för det ansvariga officiella organet. Dessa handlingar skall bevaras under minst tre år.

Leverantörer vars verksamhet på detta område begränsas till enbart distribution av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras och packas i andra lokaler än deras egna behöver dock endast skriftligen eller genom outplånlig registrering i annan form föra protokoll över inköp och försäljning eller leverans av förökningsmaterial och fruktplantor.

Denna punkt skall inte gälla leverantörer vars verksamhet inom detta område begränsas till leverans av små kvantiteter förökningsmaterial och fruktplantor till konsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

3. Om resultatet av deras egna kontroller eller någon information som är tillgänglig för leverantörerna som avses i punkt 1 visar förekomst av en eller flera av de växtskadegörare som avses i direktiv 77/93/EEG eller, i en större kvantitet än den som vanligen tillåts för att uppfylla normerna, av de som anges i de relevanta översikter som uppställs i enlighet med artikel 4, skall leverantörerna omedelbart rapportera detta till det ansvariga officiella organet och skall vidta de åtgärder som anges av detta organ eller varje annan åtgärd som är nödvändig för att minska risken för spridning av sådana skadegörare. Leverantörerna skall föra protokoll över alla förekomster av växtskadegörare i sina lokaler och över alla åtgärder som vidtas med avseende på sådana förekomster.

4. Tillämpningsföreskrifter för punkt 2 andra stycket skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 6

1. Det ansvariga officiella organet skall godkänna leverantörer efter att ha undersökt om deras produktionsmetoder och anläggningar uppfyller kraven i detta direktiv med avseende på arten av den verksamhet de utövar. Godkännandet måste förnyas om en leverantör beslutar att utöva andra aktiviteter än sådana han har fått godkännande för.

2. Det ansvariga officiella organet skall godkänna laboratorier efter att ha undersökt om dessa laboratorier, deras metoder, anläggningar och personal uppfyller kraven i detta direktiv med avseende på den kontrollverksamhet de utövar, varvid dessa krav skall anges enligt förfarandet i artikel 21. Godkännandet måste förnyas om ett laboratorium beslutar att utöva andra aktiviteter än de för vilka detta har erhållit godkännande.

3. Det ansvariga officiella organet skall vidta nödvändiga åtgärder om de krav som avses i punkterna 1 och 2 inte längre uppfylls. Det skall härför ta särskild hänsyn till resultatet av varje kontroll som utförs i enlighet med artikel 7.

4. Tillsynen och kontrollen av leverantörer, anläggningar och laboratorier skall utföras regelbundet av det ansvariga officiella organet eller på dettas ansvar. Detta organ skall alltid ha fritt tillträde till alla delar av anläggningarna för att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls. Genomförandeåtgärder beträffande tillsyn och kontroll skall antas, om så är nödvändigt, i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Om sådan tillsyn och kontroll visar att kraven i detta direktiv inte uppfylls, skall det ansvariga organet vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 7

1. Kommissionens experter får, i samarbete med medlemsstaternas ansvariga officiella organ, utföra kontroller på plats i den utsträckning som detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av detta direktiv, och för att särskilt undersöka om leverantörer i praktiken uppfyller kraven i detta direktiv. En medlemsstat inom vars territorium en kontroll utförs skall bistå experterna i den utsträckning detta är nödvändigt för utövandet av deras uppgifter. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av sina undersökningar.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 8

1. Förökningsmaterial eller fruktplantor får saluföras endast av godkända leverantörer, och förutsatt att de uppfyller kraven som fastställs för CAC-material i den översikt som avses i artikel 4.

2. Utgångs-, elit- och certifierat material får endast certifieras om det hör till en sort som avses i artikel 9.2 i och endast om det uppfyller kraven för kategorien i fråga enligt översikten som avses i artikel 4. Kategorien skall anges på den officiella handling som avses i artikel 11.

Vad beträffar sortegenskaper, i den översikt som skall ställas upp i enlighet med artikel 4, kan det beslutas om ett undantag för grundstammar när materialet inte hör till någon sort.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG, skall föregående punkter inte tillämpas på förökningsmaterial eller fruktplantor avsedda för

a) försök eller vetenskapliga ändamål,

eller

b) urvalsarbete,

eller

c) åtgärder för bevarande av genetisk diversitet.

Tillämpningsföreskrifter för punkterna a och b skall om nödvändigt antas, i enlighet med förfarandet i artikel 21. Tillämpningsföreskrifter för punkt c skall antas, i enlighet med samma förfarande, helst före den 1 januari 1993.

Artikel 9

1. Förökningsmaterial och fruktplantor skall saluföras med angivande av den sort materialet och plantorna hör till. När materialet vad beträffar grundstammar, inte hör till någon sort, skall det hänvisas till ifrågavarande art eller arthybrid.

2. De sorter som det skall hänvisas till enligt punkt 1 skall vara

i) antingen allmänt kända, och skyddade i enlighet med bestämmelserna om skydd av nya växtsorter, eller officiellt registrerade på frivillig eller annan grundval, eller

ii) bokförda på listor som förs av leverantörerna, med detaljerade beskrivningar och relevanta beteckningar. Dessa listor skall på begäran finnas tillgängliga för den ifrågavarande medlemsstatens ansvariga officiella organ.

Varje sort skall beskrivas och, så långt möjligt, ha samma beteckning i alla medlemsstater, i överensstämmelse med internationellt godkända riktlinjer.

3. Sorterna kan registreras officiellt om de har visat sig uppfylla vissa officiellt godkända villkor och har en officiell beskrivning. De kan även registreras officiellt om deras material har saluförts inom den ifrågavarande medlemsstatens territorium före den 1 januari 1993, förutsatt att de har en officiell beskrivning. I det senare fallet skall registreringen upphöra att gälla senast den 30 juni 2000, om inte sorterna i fråga under tiden har blivit

- antingen godkända i enlighet med förfarandet i artikel 21, med en detaljerad beskrivning om de har blivit officiellt registrerade i minst två medlemsstater, eller

- registrerade i enlighet med första satsen.

4. Utom när sortegenskaper uttryckligen omnämns i de översikter som avses i artikel 4, skall punkterna 1 och 2 inte medföra något ytterligare ansvar för det ansvariga officiella organet.

5. De krav om officiell registrering som avses i punkt 2 i skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21, med hänsyn till nuvarande vetenskapligt och tekniskt kunnande och omfattar

a) villkoren för officiellt godkännande, som i synnerhet kan inbegripa särskiljbarhet, stabilitet och tillräcklig enhetlighet,

b) de egenskaper som undersökningarna av olika arter minst måste omfatta,

c) minimikrav för att utföra undersökningarna,

d) längsta giltighetsperioden för det officiella godkännandet av en sort.

6. Enligt förfarandet i artikel 21 kan det

- införas en ordning för anmälan av sorter, arter eller arthybrider till medlemsstaternas ansvariga officiella organ,

- antas ytterligare genomförandebestämmelser för punkt 2 ii,

- beslutas att en gemensam sortlista får utarbetas och offentliggöras.

Artikel 10

1. Under tillväxten och vid upptagning eller avskiljande från moderplantan skall förökningsmaterial och fruktplantor hållas i åtskilda partier.

2. Om förökningsmaterial och fruktplantor av olika ursprung läggs tillsammans eller blandas ihop under emballering, lagring, transport eller vid leverans, skall leverantören föra protokoll med följande uppgifter: partiets sammansättning och dess olika beståndsdelars ursprung.

3. Medlemsstaterna skall genom officiella inspektioner säkerställa att kraven i punkterna 1 och 2 uppfylls.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.2 får förökningsmaterial och fruktplantor endast saluföras i enhetliga partier och om de är

i) betecknade som CAC-material och en handling bifogas som utfärdas av leverantören enligt villkoren i översikten som uppställs i enlighet med artikel 4. Om handlingen innehåller en officiell anmälan, skall denna hållas klart åtskild från all annan information i handlingen,

eller

ii) betecknade som utgångs-, elit- eller certifierat material, och certifierade såsom sådant av det ansvariga officiella organet enligt villkoren i översikten som avses i artikel 4.

De krav beträffande märkning eller försegling och emballering som gäller för förökningsmaterial eller fruktplantor, skall anges i den översikt som avses i artikel 4.

I fråga om detaljhandelns leverans av förökningsmaterial eller fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, kan kraven på märkning begränsas till tillämplig produktinformation.

Artikel 12

Medlemsstaterna får undanta

- små producenter från tillämpningen av artikel 11 om deras samlade produktion och försäljning av förökningsmaterial och fruktplantor är avsedd för slutlig användning av personer på den lokala marknaden vilka inte bedriver yrkesmässig plantproduktion ("lokal omsättning"),

- den lokala spridningen av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras av personer sålunda undantagna från kontroller och officiella inspektioner enligt artikel 18.

Genomförandeåtgärder rörande andra krav beträffande undantagen i första och andra strecksatserna, särskilt vad beträffar begreppen "små producenter" och "lokal marknad", samt till förfarandena i förbindelse härmed, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 13

Om tillfälliga svårigheter uppstår vad gäller tillgången på förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven i detta direktiv, får åtgärder vidtas, i enlighet med förfarandet i artikel 21, beträffande saluföringen av förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller mindre stränga krav, utan att det påverkar tillämpningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 77/93/EEG.

Artikel 14

Förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv skall inte underställas andra saluföringsrestriktioner vad beträffar leverantör, växtskydd, växtmedium och inspektionsförfaranden, än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 15

Vad beträffar produkterna i bilaga 2 skall medlemsstater avstå från att införa strängare villkor eller saluföringsrestriktioner än de som fastställs i översikterna i artikel 4 eller de som gällde dagen för antagandet av detta direktiv, i förekommande fall.

Artikel 16

1. I enlighet med förfarandet i artikel 21 skall det beslutas om huruvida förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredje land och för vilka det lämnas samma garantier i fråga om leverantörens åtaganden, identitet, egenskaper, växtskydd, växtmedium, emballering, inspektionsförfaranden, märkning och försegling, på alla punkter kan likställas med förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv.

2. I avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 får medlemsstater, till den 1 januari 1993, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG, vid import av förökningsmaterial och fruktplantor från tredje land tillämpa villkor som minst motsvarar de som tillfälligt eller stadigvarande anges i de översikter som antagits enligt artikel 4. Om sådana villkor inte finns uppställda i översikterna, skall villkoren för import minst motsvara de som tillämpas för produktion i den ifrågavarande medlemsstaten.

I enlighet med förfarandet i artikel 21, får den dag som avses i första stycket flyttas fram för olika tredje länder i avvaktan på det beslut som avses i punkt 1.

Förökningsmaterial och fruktplantor som importeras av en medlemsstat i enlighet med ett beslut som fattas av den medlemsstaten enligt första stycket skall inte underställas saluföringsrestriktioner i de övriga medlemsstaterna vad beträffar de frågor som avses i punkt 1.

Artikel 17

Medlemsstater skall säkerställa att förökningsmaterial och fruktplantor officiellt inspekteras under produktionen och saluföringen, och genom stickprov i fråga om CAC-material, för att kontrollera att kraven och villkoren i detta direktiv uppfylls.

Artikel 18

Genomförandebestämmelser för kontroller enligt artikel 5 och för den officiella inspektionen enligt artiklarna 10 och 17, inbegripet metoder för stickprovsundersökningar, skall vid behov antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 19

1. Om det vid tillsyn och kontroll enligt artikel 6.4, den officiella inspektion som avses i artikel 17, eller de prov som avses i artikel 20, visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor inte uppfyller kraven i detta direktiv, skall medlemsstatens ansvariga officiella organ vidta tillämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv iakttas eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföring inom gemenskapen av detta förökningsmaterial eller dessa fruktplantor.

2. Om det visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, skall medlemsstaten i fråga se till att lämpliga åtgärder vidtas mot denna leverantör. Om leverantören förbjudits att saluföra förökningsmaterial och fruktplantor, skall medlemsstaten i enlighet därmed underrätta kommissionen och de behöriga nationella organen i medlemsstaterna.

3. Åtgärder som vidtas enligt punkt 2 skall återkallas så snart som det med tillräcklig säkerhet konstaterats att förökningsmaterial eller fruktplantor, som av leverantören är avsedda för saluföring, i framtiden kommer att uppfylla kraven och villkoren i detta direktiv.

Artikel 20

1. Det skall utföras försök eller vid behov analyser i medlemsstaterna av prover för att undersöka om förökningsmaterial eller fruktplantor uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, inbegripet de som rör växtskyddet. Kommissionen får anordna inspektioner av försöken genom företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Det kan beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 21 om det är nödvändigt att utföra gemenskapsförsök eller -analyser i samma syfte som omnämns i punkt 1. Kommissionen får anordna inspektioner av gemenskapsförsöken genom företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

3. De försök eller analyser som avses i punkterna 1 och 2 skall användas för att harmonisera de tekniska metoderna för undersökning av förökningsmaterial och fruktplantor. Rapporter om testernas och analysernas förlopp skall sammanställas och sändas till medlemsstaterna och kommissionen i förtroende.

4. Kommissionen skall säkerställa att vid behov åtgärder för samordning, utförande och inspektion av de försök som avses i punkterna 1 och 2, och för utvärdering av resultaten, vidtas av den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 21. Om det uppstår problem med växtskyddet, skall kommissionen underrätta Ständiga kommittén för fytosanitära frågor. Särskilda förfaranden skall vid behov antas. Förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredje land skall ingå i dessa försök.

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter", med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas företrädares röster vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

Om beslutet inte är förenligt med Ständiga kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från och med dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas företrädares röster vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 23

Ändringar i de översikter som uppställs i enlighet med artikel 4 och av de villkor och närmare bestämmelser som antas för genomförandet av detta direktiv skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 24

1. Medlemsstater skall säkerställa att förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom deras territorium och som är avsedda för saluföring uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Om det vid en officiell inspektion visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor inte kan saluföras därför att de inte uppfyller ett villkor beträffande växtskydd, skall medlemsstaten ifråga vidta lämpliga officiella åtgärder för att undanröja en eventuell därav följande risk för växtskyddet.

Artikel 25

Inom fem år från dagen för antagandet av detta direktiv, skall kommissionen undersöka resultaten av dess tillämpning och förelägga rådet en rapport, som skall innehålla eventuella nödvändiga ändringsförslag.

Artikel 26

1. Medlemsstater skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Vad beträffar artiklarna 5-11, 14, 15, 17, 19 och 24 skall tillämpningsdagen för varje släkte eller art som avses i bilaga 2 fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21, när översikten som avses i artikel 4 har utarbetats.

Artikel 27

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 april 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 52, 3.3.1990, s. 16 och

EGT nr C 307, 27.11.1991, s. 15.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 197.

(3) EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 21.

(4) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/10/EEG (EGT nr L 70, 17.3.1992, s. 27).

BILAGA 1

Översikter i enlighet med artikel 4

BILAGA 2

Lista över de släkten och arter för vilka detta direktiv gäller

- Citrus sinensis (L.) Osbeck apelsinträd

- Citrus limon (L.) Burm. f. citronträd

- Citrus reticulata Blanco mandarinträd

- Citrus paradisi Macf. grapefruktträd

- Citrus aurantifolia (Christm.) Swing limeträd

- Corylus avellana L. hasselbuske

- Fragaria x ananassa Duch. jordgubbsplanta

- Juglans regia L. valnötsträd

- Malus Mill. äppelträd

- Prunus amygdalus Batsch mandelträd

- Prunus armeniaca L. aprikosträd

- Prunus avium L. sötkörsbärsträd

- Prunus cerasus surkörsbärsträd

- Prunus domestica L plommonträd

- Prunus persica (L.) Batsch persikoträd

- Pyrus communis L. päronträd

- Prunus Salicina japanskt plommonträd

- Cydonia Mill. kvittenträd

- Ribes vinbärsbuske

- Rubus björnbärsbuske

- Pistacia vera pistageträd

- Olea europaea olivträd