Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/48/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/34/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 250 , 07/10/1993 s. 0001 - 0008

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0231

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0231KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/48/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/34/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om salutföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion(1), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av detta direktiv är det lämpligt att ta hänsyn till de olika materialens produktionsförlopp.

Enligt bestämmelserna i artikel 11 i i direktiv 92/34/EEG, skall det fastställas krav för de leverantörshandlingar som skall följa med CAC-förökningsmaterial och fruktplantor enligt den översikt som avses i artikel 4.

Ett system för certifiering av sådant material har (för vissa arter) utvecklats eller håller på att utvecklas internationellt av Europeiska växtskyddsorganisationen (EPPO).

De krav som fastställs i detta direktiv måste betraktas som den lägsta godtagbara standarden för närvarande, med hänsyn till de aktuella produktionsvillkoren i gemenskapen. Dessa kommer att utvecklas och förbättras efter hand för att man slutligen skall kunna uppnå en hög kvalitetsstandard.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -fruktarter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I detta direktiv fastställs den översikt som avses i artikel 4 i direktiv 92/34/EEG samt de krav på märkning och försegling som avses i artikel 11 i samma direktiv.

2. Översikten gäller växter och förökningsmaterial (inklusive grundstammar) och fruktplantor som har drivits fram ur dessa, av alla de släkten och arter som anges i bilaga 2 till direktiv 92/34/EEG, och av grundstammar av de släkten och arter som anges i artikel 4.1 iii i samma direktiv, oberoende av vilket förökningssystem som tillämpas, nedan kallade "materialet".

3. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas stegvis med hänsyn till produktionsförloppet för det material som avses i punkt 2.

Artikel 2

Materialet skall i tillämpliga fall nå upp till de sundhetsstandarder för växter som fastställs i direktiv 77/93/EEG(2).

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2 och när det rör sig om CAC-material skall materialet, åtminstone vid visuell besiktning, i allt väsentligt vara fritt från skadliga organismer och sjukdomar som försämrar kvaliteten, eller tecken eller symptom på sådana, vilka gör förökningsmaterialet eller fruktplantorna mindre användbara, särskilt skall det vara fritt från de organismer och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv för de aktuella släktena och arterna.

2. Om materialet under växtstadiet visar synliga tecken eller symptom på sådana skadliga organismer eller sjukdomar som avses i punkt 1 skall det behandlas på ett riktigt sätt så snart detta har bekräftats, eller tas bort.

3. För citrusmaterial skall också följande krav uppfyllas:

i) Det skall vara framtaget ur sådant material som

- har genomgått en kontroll som visar att det inte finns några symptom på de relevanta virus, virusliknande organismer eller sjukdomar som anges i bilagan,

- har provats enskilt med lämpliga metoder som visar att det är fritt från sådana virus, virusliknande organismer eller sjukdomar.

ii) Det skall ha genomgått en kontroll som visar att det i allt väsentligt har varit fritt från sådana virus, virusliknande organismer eller sjukdomar sedan början av den senaste växtperioden.

iii) Om ympning har skett skall det ha ympats på grundstammar som inte är mottagliga för viroider.

Artikel 4

1. CAC-materialet skall ha tillräcklig äkthet och renhet avseende släkte och art och, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 9.1 andra meningen i direktiv 92/34/EEG, äkthet och renhet avseende sort.

2. Om det rör sig om sådana allmänt kända sorter som avses i artikel 9.2 i i direktiv 92/34/EEG skall leverantören avnända den officiella benämningen på sorten.

3. Om det rör sig om sådana sorter som redan är föremål för en ansökan om rätten till växtförädling eller en sådan officiell registrering som avses i artikel 9.2 i i direktiv 92/34/EEG, skall förädlarens referens eller namnförslag användas till dess att tillstånd har beviljats.

4. Om det rör sig om sådana sorter som har bokförts på leverantörernas listor i enlighet med artikel 9.2 ii i direktiv 92/34/EEG, skall det krav avseende sort som anges i punkt 1 grundas på de detaljerade beskrivningar som finns på listorna.

Artikel 5

CAC-material skall i allt väsentligt vara fritt från sådana fel som kan försämra dess kvalitet i föröknings- eller odlingshänseende.

Artikel 6

Om det rör sig om utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material skall kraven i artiklarna 3, 4.1 och 5 i detta direktiv vara tillämpliga om inte de certifieringsprogram som avses i artikel 7 ställer högre krav.

Artikel 7

I väntan på fastställandet av ett certifieringsprogram på gemenskapsnivå skall utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material uppfylla de krav för varje kategori som fastställs i nationella certifieringsprogram förutsatt att de i största möjliga utsträckning uppfyller kraven i internationella certifieringsprogram.

Artikel 8

1. Det leverantörsdokument för CAC-material som avses i artikel 11 i i direktiv 92/34/EEG skall bestå av ett lämpligt oanvänt material och vara tryckt på minst ett av gemenskapens officiella språk. Det skall innehålla följande rubriker:

i) Angivande av "EEG-kvalitet".

ii) Angivande av medlemsstatens EEG-kod.

iii) Angivande av ansvarigt officiellt organ eller dess kod.

iv) Registrerings- eller godkännandenummer.

v) Leverantörens namn.

vi) Individuellt löp-, vecko- eller partinummer.

vii) Datum för utfärdande av leverantörsdokumentet.

viii) Botaniskt namn.

ix) Benämning på sorten. Om det rör sig om grundstammar, benämningen på sorten eller dess beteckning.

x) Kvantitet.

xi) Kategori.

xii) Om det rör sig om import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 92/34/EEG, uppgift om produktionslandet.

2. Om materialet åtföljs av ett växtpass i enlighet med direktiv 92/105/EEG(3) får passet, om leverantören så önskar, utgöra den leverantörshandling som avses i punkt 1. Uppgiften "EEG-kvalitet", uppgift om det ansvariga officiella organet enligt direktiv 92/34/EEG samt en referens till benämningen på sorten eller grundstammen och kategorin skall dock anges. Om det gäller import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 92/34/EEG skall en uppgift om produktionslandet också lämnas. Dessa uppgifter får lämnas på samma handling som växtpasset men skall vara tydligt avskilda.

Artikel 9

1. Kraven på märkning och försegling av utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material i enlighet med artikel 11 ii i direktiv 92/34/EEG skall vara de som fastställs i de nationella certifieringsprogram som avses i artikel 7 i det här direktivet.

2. Medlemsstaterna skall dock se till att märkningen, om den inte innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 8.1 med undantag för leden iv, v och vii, kompletteras med de uppgifterna. Det skall också anges om materialet är "virus-fritt" eller "virustestat".

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 10.

(2) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(3) EGT nr L 4, 8.1.1993, s. 22.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN

>

Plats för tabell>