Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 250 , 07/10/1993 s. 0009 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0238

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0238KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EEG av den 23 juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/682/EEG av den 19 december 1991 om saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter(1), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av detta direktiv är det lämpligt att ta hänsyn till de olika materialens produktionsförlopp.

De krav som fastställs i detta direktiv måste betraktas som den lägsta godtagbara standarden för närvarande, med hänsyn till de aktuella produktionsvillkoren i gemenskapen. Dessa kommer att utvecklas och förbättras efter hand för att man slutligen skall kunna uppnå en hög kvalitetsstandard.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I detta direktiv fastställs den översikt som avses i artikel 4 i direktiv 91/682/EEG samt de krav på märkning som avses i artikel 11.3 i samma direktiv.

2. Översikten gäller växter och förökningsmaterial av prydnadsväxter (inklusive grundstammar) och prydnadsväxter som har drivits fram ur dessa, av alla de släkten och arter som anges i bilagan till direktiv 91/682/EEG, och av grundstammar av de släkten och arter som anges i artikel 4.2, oberoende av vilket förökningssystem som tillämpas, nedan kallade "materialet".

3. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas stegvis med hänsyn till produktionsförloppet för det material som avses i punkt 2.

Artikel 2

Materialet skall i tillämpliga fall nå upp till de sundhetsstandarder för växter som fastställs i direktiv 77/93/EEG(2).

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2 skall materialet, åtminstone vid visuell besiktning, i allt väsentligt vara fritt från skadliga organismer och sjukdomar som försämrar kvaliteten, eller tecken eller symptom på sådana, vilka gör förökningsmaterialet eller prydnadsväxterna mindre användbara; särskilt skall det vara fritt från de organismer och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv för de aktuella släktena och arterna.

2. Om materialet under växtstadiet visar synliga tecken eller symptom på sådana skadliga organismer eller sjukdomar som avses i punkt 1 skall det behandlas på ett riktigt sätt så snart detta bekräftats, eller tas bort.

3. För citrusmaterial skall också följande krav uppfyllas:

i) Det skall vara framtaget ur sådant material som har genomgått en kontroll som visar att det inte finns några symptom på de relevanta virus, virusliknande organismer eller sjukdomar som anges i bilagan.

ii) Det skall ha genomgått en kontroll som visar att det i allt väsentligt har varit fritt från sådana virus, virusliknande organismer eller sjukdomar sedan början av den senaste växtperioden.

iii) Om ympning har skett skall det ha ympats på grundstammar som inte är mottagliga för viroider.

4. För blomsterlökar skall följande krav också uppfyllas:Förökningsmaterialet skall vara framtaget direkt ur sådant material som under växtstadiet har genomgått en kontroll som visar att det i allt väsentligt är fritt från skadliga organismer och sjukdomar, sådana tecken eller symptom på dessa som anges i punkt 1 och särskilt från de organismer och sjukdomar som anges i bilagan.

Artikel 4

1. Materialet skall ha tillräcklig äkthet och renhet avseende släkte och art eller i förekommande fall, växtslag, och, om de säljs eller är avsedda för försäljning som en sort enligt artikel 9.1 i direktiv 91/682/EEG, skall de också ha äkthet och renhet avseende sort.

2. Om det rör sig om sådana allmänt kända sorter som avses i artikel 9.2 första strecksatsen i direktiv 91/682/EEG skall leverantören använda den officiella benämningen på sorten.

3. Om det rör sig om sådana sorter som redan är föremål för en ansökan om rätten till växtförädling eller en sådan officiell registrering som avses i artikel 9.2 första strecksatsen i direktiv 91/682/EEG, skall förädlarens referens eller namnförslag användas till dess att tillstånd har beviljats.

4. Om det rör sig om sådana sorter som har förts upp på leverantörernas listor i enlighet med artikel 9.2 andra strecksatsen i direktiv 91/682/EEG, skall det krav avseende sort som anges i punkt 1 grundas på de detaljerade beskrivningar som finns på listorna.

Artikel 5

1. Materialet skall i allt väsentligt vara fritt från sådana fel som kan försämra dess kvalitet i föröknings- eller odlingshänseende.

2. Materialets livskraft och omfång skall vara tillfredsställande för dess användning som förökningsmaterial och prydnadsväxter. Dessutom skall det finnas en balans mellan rötter, stjälkar och blad.

3. För frö gäller att de skall uppfylla kraven i punkt 1 och dessutom ha en tillfredsställande grobarhet.

Artikel 6

1. Det leverantörsdokument som avses i artikel 11 i direktiv 91/682/EEG skall bestå av lämpligt oanvänt material och vara tryckt på minst ett av gemenskapens officiella språk. Det skall innehålla följande rubriker:

i) Angivande av "EEG-kvalitet".

ii) Angivande av medlemsstatens EEG-kod.

iii) Angivande av ansvarigt officiellt organ eller dess kod.

iv) Registrerings- eller godkännandenummer.

v) Leverantörens namn.

vi) Individuellt löp-, vecko- eller partinummer.

vii) Datum för utfärdande av leverantörsdokumentet.

viii) Botaniskt namn.

ix) Benämning på sorten i förekommande fall. Om det rör sig om grundstammar, benämningen på sorten eller dess beteckning.

x) Benämning på växtslag i förkommande fall.

xi) Kvantitet.

xii) Om det rör sig om import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 91/682/EEG, uppgift om produktionslandet.

2. Om materialet åtföljs av ett växtpass i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG(3) får passet, om leverantören så önskar, utgöra den leverantörshandling som avses i punkt 1. Uppgiften "EEG-kvalitet", uppgift om det ansvariga officiella organet enligt direktiv 91/682/EEG samt en referens till benämningen på sorten eller grundstammen och växtslaget skall dock lämnas. Om det gäller import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 91/682/EEG skall en uppgift om produktionslandet också lämnas. Dessa uppgifter får lämnas på samma handling som växtpasset men skall vara tydligt avskilda.

Artikel 7

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i förordning EEG nr 315/68(4).

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 21.

(2) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(3) EGT nr L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4) EGT nr L 71, 21.3.1968, s. 1.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN

>

Plats för tabell>