Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/61/EEG av den 2 juli 1993 om fastställande av förteckning över de krav som skall uppfyllas av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde i enlighet med rådets direktiv 92/33/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 250 , 07/10/1993 s. 0019 - 0028

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0248

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 52 s. 0248KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/61/EEG av den 2 juli 1993 om fastställande av förteckning över de krav som skall uppfyllas av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde i enlighet med rådets direktiv 92/33/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde(1), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av detta direktiv är det lämpligt att ta hänsyn till de olika materialens produktionsförlopp.

De krav som fastställs i detta direktiv måste betraktas som den för närvarande lägsta godtagbara standarden, med hänsyn till de aktuella produktionsvillkoren i gemenskapen. Dessa kommer att utvecklas och förbättras efter hand för att man slutligen skall kunna uppnå en hög kvalitetsstandard.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförök-ningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I detta direktiv fastställs den översikt som avses i artikel 4 i direktiv 92/33/EEG samt de krav på märkning som avses i artikel 11 i samma direktiv.

2. Översikten gäller växter och förökningsmaterial av grönsaker (inklusive grundstammar) och plantmaterial som härstammar från dessa, av alla de släkten och arter som anges i bilaga 2 till direktiv 92/33/EEG, och av grundstammar av andra släkten och arter som anges i artikel 4 i samma direktiv, oberoende av vilket förökningssystem som tillämpas, nedan kallade "materialet".

3. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas stegvis med hänsyn till produktionsförloppet hos det material som avses i punkt 2.

Artikel 2

Materialet skall i tillämpliga fall uppfylla de växtskydds-villkor som fastställs i direktiv 77/93/EEG(2).

Artikel 3

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2 skall materialet, åtminstone vid okulärbesiktning, i allt väsentligt vara fritt från växtskadegörare och sjukdomar som försämrar kvaliteten, eller tecken eller symptom på sådana, vilka gör föröknings- och plantmaterialet för grönsaker mindre användbart. Materialet skall särskilt vara fritt från de skadegörare och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv för de aktuella släktena och arterna.

2. Om materialet under växtstadiet visar synliga tecken eller symptom på sådana växtskadegörare eller sjukdomar som avses i punkt 1, skall det behandlas på ett riktigt sätt så snart dessa konstateras, eller vid behov tas bort.

3. För lökar av schalottenlök och vitlök skall följande krav också uppfyllas: Förökningsmaterialet skall vara framtaget direkt ur sådant material som under växtstadiet har genomgått en kontroll som visar att det i allt väsentligt är fritt från de västskadegörare och sjukdomar, eller tecken eller symptom på sådana, som anges i punkt 1. Materialet skall särskilt vara fritt från de växtskadegörare och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 4

Materialet skall vara äkta och rent med avseende på släkte och art samt även ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet.

Artikel 5

1. Materialet skall i allt väsentligt vara fritt från sådana fel som kan försämra dess kvalitet som föröknings- eller planteringsmaterial.

2. Materialets livskraft och omfång skall vara tillfredsställande för dess användning som föröknings- och plantmaterial av grönsaker. Dessutom skall det finnas en balans mellan rötter, stjälkar och blad.

Artikel 6

1. Det leverantörsdokument som avses i artikel 11 i direktiv 92/33/EEG skall bestå av lämpligt oanvänt material och vara textat på minst ett av gemenskapens officiella språk. Det skall innehålla följande rubriker:

i) "EEG-kvalitet".

ii) Medlemsstatens EEG-kod.

iii) Ansvarigt officiellt organ eller dess igenkänningskod.

iv) Registrerings- eller auktorisationsnummer.

v) Leverantörens namn.

vi) Individuellt serie-, vecko- eller partinummer.

vii) Datum för utfärdande av leverantörsdokumentet.

viii) Referensnummer för utsädespartiet, om det rör sig om unga plantor som har drivits fram direkt ur utsäde som har saluförts i enlighet med rådets direktiv 70/458/EEG(3). Som ett alternativ skall detta referens-nummer kunna meddelas på begäran av det ansvariga offentliga organet.

ix) Brukligt namn, eller om materialet åtföljs av ett växtpass i enlighet med direktiv 92/105/EEG(4), botaniskt namn.

x) Benämning på sorten. Om det rör sig om grundstammar, benämningen på sorten eller dess beteckning.

xi) Kvantitet.

xii) Om det rör sig om import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 92/33/EEG, uppgift om produk-tionslandet.

2. Om materialet åtföljs av ett växtpass i enlighet med direktiv 92/105/EEG får växtpasset, om leverantören så önskar, utgöra den leverantörshandling som avses i punkt 1. Uppgiften "EEG-kvalitet", uppgift om det ansvariga officiella organet enligt direktiv 92/33/EEG samt en referens till benämningen på sorten skall dock lämnas. Om det gäller import från tredje land enligt artikel 16.2 i direktiv 92/33/EEG skall en uppgift om produktionslandet också lämnas. Dessa uppgifter får lämnas på samma handling som växtpasset men skall vara tydligt avskilda.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 juli 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(3) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.

(4) EGT nr L 4, 8.1.1993, s. 22.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN

>

Plats för tabell>