Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0017.pdf

32003D0017

2003/17/EG: Rådets beslut av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 14/01/2003 s. 0010 - 0017Rådets beslut

av den 16 december 2002

om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land

(Text av betydelse för EES)

(2003/17/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(1), särskilt artikel 16.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd(2), särskilt artikel 16.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde(3), särskilt artikel 23.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter(4), särskilt artikel 20.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Enligt reglerna för officiell utsädeskontroll i Argentina, Australien, Bulgarien, Kanada, Chile, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern, Israel, Lettland, Marocko, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Turkiet, Förenta staterna, Uruguay, Jugoslavien och Sydafrika skall en officiell fältbesiktning utföras under den tid då utsäde produceras.

(2) Enligt dessa regler får utsäde i princip certifieras officiellt och sädesförpackningar förslutas officiellt i enlighet med OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel. Reglerna innebär dessutom att provtagning och undersökning skall utföras i enlighet med Internationella frökontrollorganisationens (ISTA) metoder, eller i tillämpliga fall enligt AOSA:s (Association of Official Seed Analysts) regler.

(3) En granskning av dessa regler och tillämpningen av dem i nämnda tredje länder har visat att fältbesiktningarna av utsädesodlingar uppfyller de villkor som fastställs i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG. De nationella bestämmelserna för utsäde som skördas och kontrolleras i dessa länder när det gäller utsädets egenskaper, möjligheterna till undersökning av utsädet, till säkerställande av utsädets identitet, till märkning och till kontroll, ger samma garantier som de bestämmelser som gäller för utsäde som skördas och kontrolleras inom gemenskapen, under förutsättning att ytterligare villkor för utsädesodlingar och för det producerade utsädet, i synnerhet när det gäller märkningen av förpackningarna, är uppfyllda.

(4) Genom rådets beslut 95/514/EG av den 29 november 1995 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land(5) föreskrivs det att fältbesiktningar av utsädesodlingar av vissa arter i vissa tredje länder under en begränsad period är likvärdiga med fältbesiktningar som utförs enligt gemenskapens lagstiftning och att utsäde av vissa arter som producerats i de länderna är likvärdigt med utsäde som producerats enligt gemenskapens lagstiftning.

(5) Eftersom beslut 95/514/EG löper ut den 31 december 2002 bör ett nytt beslut antas och dess räckvidd utvidgas, särskilt genom att Estland, Lettland och Jugoslavien inkluderas.

(6) Det är önskvärt att begränsa erkännandet av denna likvärdighet enligt detta beslut till fem år.

(7) Det är lämpligt att i detta beslut inkludera specifika regler för ommärkning och återförslutning i gemenskapen genom att införliva regler motsvarande dem som föreskrivs i beslut 86/110/EEG(6), vilket inte längre är tillämpligt.

(8) Gällande lagstiftning föreskriver redan en skyldighet att för utsäde som saluförs inom gemenskapen, inklusive inte slutgiltigt certifierat utsäde, ange om utsädet är kemiskt behandlat eller om sorten är genetiskt modifierad. Det är lämpligt att fastställa detaljerade bestämmelser för hur detta skall anges på etiketten för sådant certifierat utsäde som importeras enligt detta beslut. Det är lämpligt att dessa bestämmelser återspeglar bestämmelserna i beslut 95/514/EG. Det är lämpligt att i framtiden uppdatera bilagorna till det här beslutet för att säkerställa att importerat utsäde omfattas av krav som är likvärdiga med alla nya bestämmelser som kan införas, särskilt för inte slutgiltigt certifierat utsäde.

(9) Vissa ändringar i bilagorna till detta beslut bör antas enligt rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sådana fältbesiktningar som avser utsädesodlingar av arterna i bilaga I och som utförs i de tredje länder som anges i samma bilaga, med undantag för utsäde från generationer som föregår basutsädet, skall anses likvärdiga med fältbesiktningar utförda enligt direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG på följande villkor:

a) De skall utföras officiellt av de myndigheter som förtecknas i bilaga I eller under dessa myndigheters officiella överinseende.

b) Villkoren i punkt A i bilaga II skall vara uppfyllda.

Artikel 2

Utsäde av de arter som anges i bilaga I, vilket producerats i de tredje länder som anges i samma bilaga och officiellt certifierats av de myndigheter som anges i denna bilaga, med undantag av utsäde från generationer som föregår basutsädet, skall betraktas som likvärdigt med utsäde som uppfyller villkoren i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG, om det uppfyller de villkor som fastställs i punkt B i bilaga II.

Artikel 3

1. När likvärdiga utsädespartier har märkts om och återförslutits i gemenskapen enligt OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel, skall bestämmelserna i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG för återförslutning av förpackningar som producerats i gemenskapen tillämpas på motsvarande sätt.

Första stycket skall inte påverka tillämpningen av de OECD-regler som omfattar sådana åtgärder.

2. När det är nödvändigt att märka om och återförsluta likvärdiga utsädespartier i gemenskapen, skall EG-märkning användas endast om

a) det utsäde som produceras i medlemsstaterna och det utsäde av samma sort och kategori som produceras i tredje land blandas för att förbättra grobarheten, under förutsättning att

- blandningen är homogen, och

- varje produktionsland anges på etiketten, eller

b) för EG-småförpackningar enligt direktiv 66/401/EEG eller 2002/54/EG.

Artikel 4

Ändringar i bilagorna skall, med undantag för dem som gäller kolumn 1 i tabellen i bilaga I, antas enligt förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmateriel för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2007.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 60).

(2) EGT 125, 11.7.1966, s. 1309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 60).

(3) EGT L 193, 20.7.2002, s. 12.

(4) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/68/EG (EGT L 195, 24.7.2002, s. 32).

(5) EGT L 296, 9.12.1995, s. 34. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/276/EG (EGT L 96, 13.4.2002, s. 28).

(6) EGT L 93, 8.4.1986, s. 23.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

Länder, myndigheter och arter

>Plats för tabell>

BILAGA II

A. Villkor för i tredje land utförda fältbesiktningar av utsädesodlingar

1. Fältbesiktningar skall genomföras i enlighet med nationella bestämmelser om tillämpningen av de system som av OECD har fastställts för sortkontroll av utsäde avsett för internationell handel, enligt följande:

- Sockerbetsutsäde och foderbetsutsäde, i fråga om utsäde av Beta vulgaris som anges i direktiv 2002/54/EG,

- Utsäde av foderväxter och baljväxter, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiv 66/401/EEG.

- Utsäde av kruciferer och andra olje- och spånadsväxter, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiven 66/401/EEG och 2002/57/EG.

- Utsäde av stråsäd, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiv 66/402/EEG, med undantag av Zea mays och Sorghum spp.

- Utsäde av majs och sorghum, i fråga om utsäde av Zea mays och Sorghum spp. som anges i direktiv 66/402/EEG.

2. Utsäde som inte slutgiltigt certifierats skall förvaras i officiellt förslutna förpackningar som är märkta med en särskild etikett som OECD tillhandahåller.

3. Utsäde som inte slutgiltigt certifierats skall, utan att det påverkar det intyg som skall tillhandahållas inom ramen för OECD, åtföljas av ett officiellt intyg på vilket anges

- referensnummer för det utsäde som har använts för att beså fältet och namnet på den medlemsstat eller det tredje land som har certifierat detta utsäde,

- odlingsareal,

- mängden utsäde,

- en uppgift som intygar att den gröda från vilken utsädet kommer uppfyller villkoren.

B. Villkor i fråga om utsäde som produceras i tredje land

1. Följande utsäde skall officiellt certifieras och förpackningarna officiellt förslutas och märkas i enlighet med nationella bestämmelser om tillämpningen av de system som av OECD har fastställts för sortkontroll av utsäde avsett för internationell handel. Utsädespartierna skall åtföljas av de intyg som krävs enligt dessa OECD-system:

- Sockerbetsutsäde och foderbetsutsäde, i fråga om utsäde av Beta vulgaris som anges i direktiv 2002/54/EG.

- Utsäde av foderväxter och baljväxter, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiv 66/401/EEG.

- Utsäde av kruciferer och andra olje- och spånadsväxter, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiven 66/401/EEG och 2002/57/EG.

- Utsäde av stråsäd, i fråga om utsäde av de arter som anges i direktiv 66/402/EEG, med undantag av Zea mays och Sorghum spp.

- Utsäde av majs och sorghum, i fråga om utsäde av Zea mays och Sorghum spp. som anges i direktiv 66/402/EEG.

Utöver detta skall utsädet uppfylla gemenskapens regler, utom de som gäller sortäkthet och sortrenhet.

2. Utsädet skall uppfylla följande villkor:

2.1 De villkor som utsädet skall uppfylla i enlighet med punkt 1 andra stycket anges i följande direktiv:

- Direktiv 66/401/EEG, bilaga II.

- Direktiv 66/402/EEG, bilaga II.

- Direktiv 2002/54/EG, bilaga I B.

- Direktiv 2002/57/EG, bilaga II.

2.2 För undersökning av om ovannämnda villkor uppfylls, skall officiella prov tas i enlighet med ISTA:s regler och provens vikter skall överensstämma med de vikter som föreskrivs för dessa metoder, med hänsyn till vad som anges i följande direktiv:

- Direktiv 66/401/EEG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.

- Direktiv 66/402/EEG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.

- Direktiv 2002/54/EG, bilaga II, andra raden.

- Direktiv 2002/57/EG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.

2.3 Den officiella undersökningen skall genomföras enligt ISTA-reglerna.

2.4. Genom undantag från punkt 2.2 och 2.3 får provtagning och kontroll av utsäde utföras i enlighet med försöket med undantag när det gäller provtagning och analys av utsäde (Derogatory experiment on seed sampling and seed analysis) i bilaga V.A till det beslut som antogs av OECD:s råd den 28 september 2000 om OECD:s system för sortcertifiering eller kontroll av utsäde avsett för internationell handel.

3. Utsädet skall uppfylla följande ytterligare villkor i fråga om märkning av förpackningar:

3.1 Följande officiella uppgifter skall anges:

- Uppgift om att utsädet uppfyller villkoren i gemenskapens regler, med undantag av dem som gäller sortäkthet och sortrenhet, formulerat på följande sätt: "EG:s regler och standarder".

- Uppgift om att provtagning och undersökning av utsädet har genomförts enligt gängse internationella metoder, formulerat på följande sätt: "Provtagning och undersökning genomförd i enlighet med ISTA:s regler för orange eller grönt certifikat av ... (namn eller förkortning på ISTA-utsädeskontrollstationen)".

- Datum för den officiella förslutningen.

- När utsädespartier har märkts om och återförslutits enligt OECD:s system, skall detta och det senaste datumet för återförslutning samt ansvarig myndighet också anges.

- Produktionslandets namn.

- Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rena frön, eller, i fråga om betutsäde, antal frögyttringar.

- När vikt anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser har använts, skall slaget av tillsatsämne samt det ungefärliga förhållandet mellan vikten av rent utsäde och den totala vikten anges.

Dessa uppgifter skall lämnas antingen på OECD-etiketten eller på en kompletterande officiell etikett, som dessutom skall ange myndighet och land. Eventuella leverantörsetiketter skall vara så utformade att de inte kan förväxlas med den kompletterande officiella etiketten.

3.2 För utsäde av genetiskt modifierade sorter skall det på alla etiketter och i alla dokument, såväl officiella som andra, som fästs på eller åtföljer utsädespartiet, tydligt anges att sorten är genetisk modifierad, och tillhandahållas ytterligare uppgifter som fastställts i samband med de i gemenskapslagstiftningen föreskrivna godkännandeförfarandena.

3.3 Av ett officiellt dokument som är placerat inuti förpackningen skall minst framgå partiets referensnummer, art och sort. Dessutom skall det, i fråga om betutsäde, i förekommande fall anges om det är fråga om monogermt frö eller precisionsfrö.

Detta dokument är inte nödvändigt, om de uppgifter som krävs som ett minimum finns outplånligt tryckta på förpackningen eller om en självhäftande etikett, eller en etikett av något material som inte kan rivas sönder, används.

3.4 Om utsädet har behandlats kemiskt, skall detta och uppgifter om den verksamma substansen anges antingen på den officiella etiketten eller på en särskild etikett, samt på eller inuti förpackningen.

3.5 Alla upplysningar som krävs på de officiella etiketterna, i de officiella dokumenten och på förpackningarna skall lämnas på minst ett av gemenskapens officiella språk.

4. Utsädespartiet skall åtföljas av ett orange eller grönt ISTA-certifikat med uppgifter om de villkor som avses i punkt 2.

5. I fråga om basutsäde av sorter som upprätthålls uteslutande inom gemenskapen, skall utsädet från den föregående generationen ha producerats inom gemenskapen.

I fråga om basutsäde av andra sorter, skall utsädet från den föregående generationen ha producerats på den persons ansvar som svarar för upprätthållande förädling, enligt denna gemensamma sortlistan för lantbruksväxter, antingen inom gemenskapen eller i ett tredje land som i enlighet med beslut 97/788/EG(1) har beviljats likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter i tredje land.

6. För certifierat utsäde av alla generationer skall utsäde av tidigare generationer ha producerats och officiellt kontrollerats och certifierats

- antingen i gemenskapen, eller

- i ett tredje land som enligt detta beslut har rätt till likvärdighet för produktion av basutsäde av de berörda arterna, under förutsättning att detta är framställt av utsäde som producerats i enlighet med punkt 5.

7. När det gäller Kanada och Förenta staterna får, genom undantag från

- punkt 2.2 och 2.3,

- punkt 3.1 andra strecksatsen, och

- punkt 4,

provtagning, undersökning och utfärdande av frökontrollcertifikat utföras av officiellt godkända laboratorier för utsädeskontroll enligt AOSA:s (Association of Official Seed Analysts) regler. I sådana fall skall

- följande uppgift lämnas under punkt 3.1: "Provtagning och undersökning genomförd enligt AOSA:s regler av ..." (namn eller förkortning på det officiellt godkända laboratoriet för utsädeskontroll), och

- de certifikat som krävs enligt punkt 4 utfärdas av det officiellt godkända laboratoriet för utsädeskontroll under ansvar av de myndigheter som förtecknas i bilaga I.

(1) EGT L 322, 25.11.1997, s 39. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/580/EG (EGT L 184, 13.7.2002, s. 26).