Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0403.pdf

32003D0403

2003/403/EG: Rådets beslut av den 26 maj 2003 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 141 , 07/06/2003 s. 0023 - 0024Rådets beslut

av den 26 maj 2003

om ändring av rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land

(Text av betydelse för EES)

(2003/403/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter(1), särskilt artikel 16.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd(2), särskilt artikel 16.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter(3), särskilt artikel 20.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I rådets beslut 2003/17/EG(4) fastställs att fältbesiktningar i tredje land av utsädesodlingar av vissa arter och utsäde som producerats i vissa tredje länder uppfyller de krav som fastställs i direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG och 2002/57/EG och i direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde(5).

(2) Det har sedan dess fastställts att det även i Litauen finns bestämmelser för utsädeskontroll när det gäller en rad arter, som innebär att fältbesiktningar skall göras under den period utsäde produceras.

(3) Dessa regler innebär i princip att utsäde får certifieras officiellt och utsädesförpackningar förslutas officiellt i enlighet med OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel. Reglerna innebär dessutom att provtagning och undersökning skall utföras i enlighet med Internationella frökontrollorganisationens (ISTA) metoder.

(4) En granskning av dessa regler och hur de tillämpas i Litauen har visat att fältbesiktningarna av utsädesodlingar uppfyller de villkor som fastställs i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG och 2002/57/EG. De nationella bestämmelserna för utsäde som skördas och kontrolleras i Litauen ger samma garantier när det gäller utsädets egenskaper, möjligheterna till undersökning av utsädet, till säkerställande av utsädets identitet, till märkning och till kontroll, som de bestämmelser som gäller för utsäde som skördas och kontrolleras inom gemenskapen, under förutsättning att ytterligare villkor för utsädesodlingar och för det producerade utsädet, i synnerhet när det gäller märkningen av förpackningarna, är uppfyllda.

(5) Litauen bör därför beviljas likvärdighet när det gäller vissa arter.

(6) Beslut 2003/17/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2003/17/EG skall följande avsnitt införas efter den rad som gäller Lettland:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 60).

(2) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG.

(3) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/68/EG (EGT L 195, 24.7.2002, s. 32).

(4) EGT L 8, 14.1.2003, s. 10.

(5) EGT L 193, 20.7.2002, s. 12.