Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Rubriken har denna lydelse enl. F 2006:878.

Utfärdad: 1981-10-22

Betalningsfastställelse

Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

SFS 2008:1207

Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller också i fråga om ett luftfartyg som är registrerat utom riket eller reservdelar som är intecknade utom riket.

SFS 2008:1207

Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i första eller andra styckena gäller också i fråga om tomträtt.

SFS 2006:878

Kvarstad

Har domstol förordnat om kvarstad på ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har beslutats.

Underrättelser enligt denna paragraf skall överbringas genom telefon eller telegram. Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse.

SFS 2008:1207

Har domstol förordnat om kvarstad på ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

I underrättelsen anges om möjligt luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har beslutats.

SFS 2008:1207

Har domstol förordnat om kvarstad på fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken kvarstad har beslutats.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också i fråga om tomträtt.

Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt, ett varumärke eller en varumärkesansökan eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterregistreringens, varumärkesregistreringens eller varumärkesansökans nummer anges.

Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör registreringens nummer anges.

SFS 2018:1807

Om en domstol helt eller delvis upphäver ett förordnande om kvarstad, ska domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2018:1541

Betalningsfullgörelse

Rubriken införd g. F 2022:756 SFS2022-0756

Om en domstol har förpliktat staten att betala ersättning enligt 24 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, ska domstolen när domen sänds till parterna samtidigt underrätta Kronofogdemyndigheten om domen.

SFS 2022:756

Inhibition

Rubriken införd g. SFS1990-1078

Om en domstol har förordnat att en exekutionstitel tills vidare inte får verkställas, skall domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detta gäller också i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. F 1987:931.

SFS 2006:878

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:967

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982.

Vad som sägs om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

SFS 1996:1446

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2001:811

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2004:1138

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1220

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:878

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:1207

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:597

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2018:1541

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1807

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:756

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.