Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Utsökningsregisterförordning (1986:678)

Utsökningsregisterförordningen

Denna förordning har enligt förordning (2001:590) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Utfärdad: 1986-08-14

1 §

En kronofogdemyndighet är registeransvarig för det centrala utsökningsregistret när det gäller uppgifter i mål hos myndigheten om exekutiva åtgärder.

I fråga om uppgifter i ärenden som handläggs hos en kronofogdemyndighet är myndigheten registeransvarig för det centrala utsökningsregistret endast om uppgifterna avser

  1. anstånd, avräkning, nedsättning, betalning eller återkallelse,

  2. konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion.

Bestämmelser om förfarandet vid registrering av mål i utsökningsregistren finns i indrivningsförordningen (1993:1229).

SFS 1996:892

2 §

Riksskatteverket får meddela föreskrifter enligt 6 och 6 a §§ utsökningsregisterlagen (1986:617) om innehållet i utsökningsregistren. Verket skall samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att det centrala utsökningsregistret eller de regionala utsökningsregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter.

SFS 1995:484

2 a §

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till handlingar som avses i 6 a § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) för handläggning av mål eller ärenden där verket företräder staten vid domstol och för uppföljning av kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Kronofogdemyndigheten i en region får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 6 a § utsökningsregisterlagen i en annan kronofogdemyndighets regionala register beträffande

  1. den som är registrerad som svarande i mål i båda regionerna,

  2. den som svarar för en förpliktelse solidariskt med en gäldenär i den egna regionen.

En specialindrivningsenhet får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 6 a § första stycket i andra kronofogdemyndigheters regionala register.

SFS 1996:1447

2 b §

En sökande eller dennes ombud får, om Riksskatteverket för en viss sökande eller ett visst ombud har medgett det, ha terminalåtkomst till

  1. uppgifter i det centrala utsökningsregistret,

  2. uppgifter som avses i 6 a § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i regionala utsökningsregister.

Terminalåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100).

SFS 1995:484

2 c §

För ändamål som avses i 1 § tredje stycket 4 och 5 utsökningsregisterlagen (1986:617) får uppgifter som avses i 4 § och 6 § 4, 8 och 9 nämnda lag samt uppgift om skuldens storlek avseende fordringar som drivs in i allmänt mål lämnas ut till prövningsmyndigheter enligt 2 kap. 2 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i Vägverkets centrala yrkestrafikregister om

  1. innehavare av trafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen,

  2. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 8–10 §§ lagen om biluthyrning.

SFS 1998:782

3 §

Datainspektionen får lämna sådant medgivande om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som avses i 9 § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess.

4 §

Uppgifter enligt 6 § 9 utsökningsregisterlagen (1986:617) om konkurs och näringsförbud får bevaras i utsökningsregistret under högst fem år. Uppgifter om fordran på skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) får bevaras under högst tre år från det fordran preskriberats eller, om målet dessförinnan avslutats på annat sätt, skulle ha preskriberats.

SFS 1997:1079

5 §

Uppgift som inte längre får bevaras med stöd av bestämmelserna i 11 § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) och 4 § denna förordning skall gallras senast tre månader efter bevaringstidens utgång.

SFS 1997:375

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:678

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1986. Sådant utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som har beslutats före ikraftträdandet får ske i enlighet med beslutet även efter ikraftträdandet.

SFS 1994:1503

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:484

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 1996:892

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1996.

2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 1996:1447

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:375

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1997:1079

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för skatt som uppbärs enligt uppbördslagen (1953:272), lagen (1968:430) om mervärdeskatt eller mervärdesskattelagen (1994:200).

SFS 1998:782

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.