Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Utfärdad den 14 juni 1990

Tillämpningsområde

Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning.

En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken.

Den som har en fordran som avses i första stycket, för vilken panträtt i fast egendom, skepp eller skeppsbygge eller företagshypotek har upplåtits skriftligen, kan i en ansökan om betalningsföreläggande begära att betalningen ska fastställas att utgå ur den egendom i vilken panträtten eller företagshypoteket gäller. Så kan också den göra, som för fordringen har inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg.

SFS 2008:994

En ansökan om vanlig handräckning får, om förlikning är tillåten i saken, avse åläggande för

  1. en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad när besittningsrätten har upphört (avhysning),

  2. svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för fullgörelse har inträtt.

Rättsfall:

Jfr H 1987:780 I och II (fråga om behörighet över huvud för allmän domstol att i visst fall pröva ans. om handräckning enl. äldre lag) – Avsåg sökt åtgärd vanlig eller särskild handräckning? Även fråga om prövning av rättegångskostnad i HD efter återförvisning till kronofogdemyndighet H 1994:436.

En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för svaranden att

  1. vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller någon annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom, eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras,

  2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag.

Om en ansökan enligt första stycket 1 avser en skyldighet för svaranden att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad eller i annan lös egendom, ska den handläggas som en ansökan om avlägsnande.

Särskild handräckning enligt första stycket 1 får inte avse avhysning i fall som anges i 3 § 1.

Rättsfall:

Yrkande av medlem i vägförening om undanröjande av hastighetsbegränsande väghinder, som föreningen anordnat, ansågs kunna prövas enl. 1981 års handräckningslag (och ej endast i administrativ ordning) H 1984:19 – Jfr H 1985:608 anm. vid 55 § – Ang. 1 st. 2 se bl.a. JB 12:26, MB 26:17, Lag 1971:94872 §, Lag 1990:1144 9:5, alla inf. i Bih, Lag 1991:45 15:4 anm. i Bih. – Ang. beviskravet H 1999:474 anm. vid 39 § – Särskild handräckning kunde inte ske för att förmå en läkare att visa upp patientjournaler m.m. för landstinget H 2016:922 – Ansökan om särskild handräckning rörande användning av en väg avslagen med hänsyn till omständigheterna H 2017:999.

SFS 2017:468

Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten.

Hänvisad författning:

Se bl.a. FB 21:7 och 8 samt Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2:1 efter MBL – Jfr Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister här nedan.

Rättsfall:

AD 1995:54 anm. vid 61 §.

SFS 2009:1307

Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upph. g. Lag 2006:709.

SFS 2013:551

[Upphävd g. Lag (2006:709).]

SFS 2006:709

[Upphävd g. Lag (2006:709).]

SFS 2006:709

[Upphävd g. Lag (2006:709).]

SFS 2006:709

Ansökan

En ansökan ska göras skriftligen.

Hänvisad författning:

Se F 1991:13396–8 §§ här nedan.

SFS 2018:501

Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och grunden för det.

I en ansökan om betalningsföreläggande skall anges fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som begärs.

Begär sökanden dröjsmålsränta på huvudfordringen, behöver grunden för ränteyrkandet anges endast om det avser högre ränta än som följer av räntelagen (1975:635). Framgår det inte av ansökningen från vilken dag räntan yrkas, skall yrkandet anses gälla ränta från den dag då ansökningen delges svaranden.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se äv. F 1991:13393 § här nedan.

Till en ansökan om betalningsföreläggande, som avser fastställelse till betalning ur viss egendom, skall sökanden foga pantförskrivning eller annan handling, enligt vilken säkerheten upplåtits.

En ansökan om betalningsföreläggande får även innefatta en ansökan om vanlig handräckning, om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund.

Avser en ansökan om vanlig handräckningavhysning på grund av att nyttjanderätten har förverkats, skall sökanden utöver vad som följer av10 § närmare utveckla grunden för sitt yrkande.

Om sökanden vill att en ansökan om handräckning skall handläggas enligt reglerna för särskild handräckning, skall detta anges i eller på annat sätt tydligt framgå av ansökningen.

Till en ansökan om särskild handräckning skall sökanden foga de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar.

Om sökanden inte vill att ett kommande utslag i målet skall verkställas eller om han har några särskilda yrkanden i fråga om verkställigheten, skall han ange detta i ansökningen.

Om sökanden begär ersättning för kostnader med anledning av målet, skall han ange detta i ansökningen och samtidigt uppge vilka kostnaderna är.

En ansökan ska innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.

En ansökan om avlägsnande behöver inte innehålla sådana uppgifter om svaranden som avses i första stycket, om sökanden trots rimliga ansträngningar inte kan lämna dessa uppgifter.

Hänvisad författning:

Jfr F 1991:13392 § här nedan.

SFS 2017:468

En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten.

Om en ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på underskrift för ansökningar som ges in elektroniskt.

Hänvisad författning:

Jfr F 1991:13394 § här nedan.

SFS 2018:501

Är ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av målet, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen. Sådant föreläggande får sändas till sökanden med post under hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följer sökanden inte föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

Första stycket skall också tillämpas, om kronofogdemyndigheten begär att sökanden skall betala ansökningsavgiften i förskott.

Om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften i förskott men kronofogdemyndigheten ändå har tagit upp ansökningen, får ansökningsavgiften genast utsökas hos sökanden.

SFS 1996:1026

Ansökningen skall också avvisas, om den avser en åtgärd som inte omfattas av denna lag eller om det finns något annat hinder mot att ansökningen tas upp.

Rättsfall:

När ansökan enligt äldre lag upptagits såvitt angick ej förfallen del av fordringen, ansågs domvilla föreligga H 1979:445 – Sedan kronofogdemyndigheten överlämnat målet till TR, ägde denna inte pröva, om hinder förelåg enligt 3 § att ta upp ansökningen H 2000:245.

Återkallar sökanden ansökningen, skall målet avskrivas.

Ogrundade eller obefogade anspråk

Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning enligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt den lagen.

SFS 2013:58

Om det i ett mål om särskild handräckning är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall ansökningen genast avslås.

Föreläggande för svaranden att yttra sig

Tar kronofogdemyndigheten upp ansökningen, skall svaranden föreläggas att till myndigheten yttra sig inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor.

Svaranden ska i föreläggandet upplysas om att målet kan komma att avgöras även om han eller hon inte yttrar sig över ansökan. Svaranden ska också uppmanas att, om han eller hon bestrider ansökan, ange skälen för bestridandet.

Svaranden ska vidare uppmanas att lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första-tredje styckena rättegångsbalken i den utsträckning uppgifterna i ansökan saknas eller är ofullständiga eller felaktiga. Om det behövs får svaranden föreläggas vid vite att lämna sådana uppgifter.

SFS 2017:468

Om sökanden begärt ersättning för sina kostnader i målet, skall kronofogdemyndigheten i föreläggandet ange den kostnadsersättning som svaranden kan åläggas att betala, om utslag meddelas i målet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad föreläggandet ytterligare skall innehålla.

Hänvisad författning:

Se F 1991:133912 § här nedan.

Delgivning av föreläggandet

Föreläggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål. Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) får dock endast ske i mål om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande när det gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen i ett mål om avlägsnande ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet i mål om betalningsföreläggande som avses i 2 § andra stycket, i mål om särskild handräckning samt i andra mål där handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Om sökanden ska se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

SFS 2017:468

Har delgivning inte kunnat ske, skall kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet, skall ansökningen avvisas.

SFS 1996:1026

Bestridande av ansökningen

Om svaranden vill bestrida ansökningen, skall han göra det skriftligen.

I ett mål om särskild handräckning skall svaranden till bestridandet foga de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar. Om svaranden begär ersättning för sina kostnader, skall han ange detta i bestridandet och samtidigt uppge vilka kostnaderna är.

Överlämnande av mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning till tingsrätt

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning bestrider ansökningen i rätt tid, skall sökanden genast underrättas om det. Om sökanden vill vidhålla sitt yrkande, kan han begära att målet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, målet i den bestridda delen skall överlämnas till tingsrätt.

Underrättelse enligt första stycket skall innehålla upplysning om vad som sägs där samt i 34, 35 och 37 §§.

En invändning om skiljeavtal skall behandlas som ett bestridande.

SFS 1999:126

Vill sökanden att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall han begära detta skriftligen. Hans begäran skall ha kommit in till kronofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag då underrättelsen sändes till honom.

Rättsfall:

När motsvarande tid i äldre lag försuttits kunde den ej återställas H 1980:588.

SFS 1996:1026

I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och bevis som han vill åberopa i rättegången vid tingsrätten. Han skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar.

Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, skall kronofogdemyndigheten överlämna målet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet.

Hänvisad författning:

Se vidare F 1991:133916 § här nedan.

Om sökanden inte i rätt tid har begärt att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall målet, eller den del av målet som svaranden har bestritt, avskrivas.

Den fortsatta handläggningen av mål om särskild handräckning

Om det behövs, skall sökanden få tillfälle att yttra sig över vad svaranden har anfört i bestridandet. Begär sökanden ersättning för kostnader som uppkommit efter ansökningen, skall han ange detta i ett sådant yttrande.

Kronofogdemyndigheten får inte förordna om ytterligare skriftväxling i målet.

En invändning om skiljeavtal hindrar inte att ansökningen prövas.

SFS 1999:126

Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd för sin ansökan. Hans framställning av omständigheterna skall dock läggas till grund för prövningen, i den mån framställningen har lämnats utan invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig.

Rättsfall:

H 1999:474 – Fråga om förutsättningar för bifall till ansökan när svaranden invänt mot de av sökanden åberopade omständigheterna H 2008:774.

SFS 1999:126

En berättelse som någon har lämnat skriftligen med anledning av handräckningsmålet får åberopas som bevis i målet.

Om en ansökan inte bifalls till någon del, skall kronofogdemyndigheten avslå ansökningen.

Utslag

Har i mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen, ska Kronofogdemyndigheten snarast meddela utslag i enlighet med ansökningen. Om svaranden har bestritt endast en del av ansökningen, ska utslag meddelas i enlighet med den obestridda delen av ansökningen.

I fall som avses i 2 § andra stycket ska i utslaget fastställas att fordringen ska utgå med förmånsrätt i den pantsatta eller intecknade egendomen i den omfattning som gäller enligt lag.

Hänvisad författning:

Ang. underrättelse om betalningsfastställelse se F 1981:967 inf. efter RB 17:.

SFS 2008:994

I mål om särskild handräckningska Kronofogdemyndigheten meddela utslag i enlighet med ansökan i den utsträckning denna är lagligen grundad och de omständigheter som enligt39 § ska läggas till grund för prövningen utgör skäl för att bevilja åtgärden.

En ansökan om avlägsnande får bifallas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för svaranden.

Rättsfall:

Ej bifall till ansökningen när det var ovisst om det åberopade förhållandet (att sätta upp reklamskylt på hus) var lovligt eller olovligt H 1993:103.

SFS 2017:468

Underrättelse om utslaget skall genast sändas till parterna. Om utslaget skall verkställas utan särskild begäran från sökanden, skall underrättelsen också innehålla upplysning om detta.

Av 2 kap. 1 § utsökningsbalken följer att kronofogdemyndigheten självmant verkställer utslaget, om inte sökanden har angett att verkställighet inte skall ske.

Kostnader i målet

Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget bestämma att svaranden ska ersätta sökandens kostnader i målet, om inte sökanden har inlett förfarandet i onödan.

I ett utslag som gäller avlägsnande ska endast en svarande som anges i ansökan förpliktas att ersätta sökandens kostnader i målet.

SFS 2017:468

Om en ansökan om särskild handräckning inte leder till något utslag, kan kronofogdemyndigheten ålägga sökanden att ersätta svarandens kostnader i målet, om det finns skäl för det.

Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än 380 kronor i mål om betalningsföreläggande och 420 kronor i mål om handräckning.

Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än 420 kronor.

I mål som anges i första stycket får ersättning dessutom avse ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträckning antalet sådana överstiger tjugofem.

SFS 2013:1062

Kronofogdemyndigheten prövar självmant storleken av parternas yrkanden om kostnadsersättning enligt 46 och 47 §§.

Någon annan kostnadsersättning än den som följer av 46–48 §§ får inte fast ställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

Avvisas eller avskrivs en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning av kronofogdemyndigheten, är sökanden skyldig att betala skälig ersättning för svarandens kostnader i målet, om det finns synnerliga skäl för det. Ett yrkande om sådan ersättning får dock inte framställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

Återvinning

Är svaranden missnöjd med ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning, får han ansöka om återvinning.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. invändning mot återvinningstalan i mål om lagsökning på grund av växel, att domstolen med hänsyn till skiljedomsklausul i köpeavtal mellan parterna ej ägde pröva gäldenärens påstående om fel i godset H 1964:2 – Förbehållslös partiell betalning inverkar ej på rätten till återvinningstalan betr. resterande belopp H 1980:471 – Mot slutligt beslut, varigenom lagsökningsmål avskrivits i huvudsaken och gäldenären förpliktats att ersätta borgenären för lagsökningskostnader, skall talan av gäldenären föras genom ansökan om återvinning H 1984:858 – Ang. rättegångskostnader i mål om återvinning H 1956:739 – Fråga om avvisning av återvinningstalan H 1969:372 – Invändning, i mål om betalningsföreläggande, om skiljeklausul gjord först i återvinningsansökning H 1972:331 – När återvinningsmål avskrivits pga. återkallelse avvisades en inom fristen gjord ny ansökan om återvinning H 1986:356 – Fråga i handräckningsmål, om part kunde få av TR meddelad tredskodom undanröjd genom klagan över domvilla pga. rättegångsfel hos kronofogdemyndigheten H 2001:575.

Återvinning skall sökas skriftligen. Ansökningen skall ha kommit in till kronofogdemyndigheten inom en månad från dagen för utslaget.

Har återvinning sökts i rätt tid, skall kronofogdemyndigheten överlämna målet för fortsatt handläggning till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet. I annat fall skall kronofogdemyndigheten avvisa ansökningen.

Överklagande

Den som är missnöjd med ett utslag i ett mål om särskild handräckning, får överklaga utslaget hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för utslaget. Detsamma gäller om sökanden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är missnöjd med ett utslag.

Rättsfall:

Jfr H 1985:608 (fråga om möjlighet att efter återvinning enl. 1981 års handräckningslag föra enbart en s.k. possessorisk talan) – Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär avseende kronofogdemyndighets utslag i mål om betalningsföreläggande skall prövas av HovR H 1993:427.

SFS 1993:520

Ett beslut, genom vilket ett mål har avgjorts på annat sätt än genom utslag, får överklagas hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för beslutet.

Beslut att överlämna mål till tingsrätt och avskrivningsbeslut enligt 37 § får dock inte överklagas.

SFS 1993:520

Kronofogdemyndighetens beslut under handläggningen av ett mål får inte överklagas särskilt. Beslut som avses i 63 § får dock överklagas särskilt hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för beslutet.

SFS 1993:520

Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1 och 911 §§ utsökningsbalken.

SFS 2017:468

Övriga bestämmelser

Avvisas ansökningen, skall kronofogdemyndigheten underrätta sökanden om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att målet avgörs eller ett beslut enligt 63 §, skall båda parterna underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

I mål som har överlämnats till tingsrätt med stöd av 36 § eller efter ansökan om återvinning skall talan anses väckt när ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning kom in till kronofogdemyndigheten. De av sökanden ingivna handlingarna skall anses som stämningsansökan. Stämning i målet skall anses utfärdad när rätten förordnar om målets handläggning. Har kronofogdemyndigheten meddelat utslag, skall detta anses som tredskodom.

Rättsfall:

När endast yrkande om ersättning för kostnader hos kronofogdemyndigheten kvarstod då mål överlämnades till TR, skulle frågan därom avgöras genom slutligt beslut H 2005:226 anm. även vid RB 49:12.

Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till tingsrätt enligt 36 eller 54 §, hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att tingsrätten delger svaranden handlingar i målet genom förenklad delgivning, om denne under handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i målet i tingsrätten.

SFS 2010:1957

Om en tingsrätt, som får ett mål från Kronofogdemyndigheten eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, skall rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Rättsfall:

Ang. överlämnande av mål till arbetsdomstolen AD 1995:54.

SFS 2006:709

Om ett mål har överlämnats till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla föreskriven tilläggsavgift.

Om ett mål där Kronofogdemyndigheten har meddelat utslag avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Kronofogdemyndighetens utslag.

Rättsfall:

Endast en tilläggsavgift ska tas ut, även om det överlämnade målet ska handläggas som flera tvistemål enligt RB H 2017:68.

SFS 2014:251

Om en ansökan har getts in elektroniskt och Kronofogdemyndigheten därefter har lämnat över målet till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska 42 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken om egenhändigt undertecknande inte tillämpas.

Rättsfall:

Anm.: 61 b § upphör enl. F 2020:924 att gälla den dag regeringen bestämmer.

SFS 2018:501

Om sökanden vill få till stånd kvarstad eller någon annan säkerhetsåtgärd innan ett utslag kan verkställas, får han göra framställning om det vid tingsrätt enligt bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken.

I mål om särskild handräckning får den sökta åtgärden beviljas omedelbart, om sökanden yrkar det och gör sannolikt att saken inte tål uppskov. Kronofogdemyndigheten skall ompröva ett sådant beslut så snart som möjligt.

Sedan tiden för återvinning löpt ut får ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning rättskraft i enlighet med vad som gäller för en lagakraftvunnen tvistemålsdom.

Ett utslag i ett mål om särskild handräckning hindrar inte att en part väcker talan i fråga om det bakomliggande rättsförhållandet i den ordning som är föreskriven för tvistemål i allmänhet.

I den mån särskilda bestämmelser inte har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om utsökningsmål i 1 kap. 3–5 §§ samt 2 kap. 6–9, 18 och 20 §§ utsökningsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:746

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1990:746 har enligt förordning 1991:362 trätt i kraft d. 1 jan. 1992.)

2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet.

3. Om en inteckningshandling som rör fast egendom, fartyg eller näringsverksamhet vid ikraftträdandet utgör säkerhet för fordran, får ansökan om betalning ur egendomen göras enligt 2 § andra stycket, även om säkerhetsupplåtelsen inte gjorts skriftligen.

SFS 1993:520

1. Föreskrifterna i 20 § träder i kraft d. 1 juli 1993. Om ansökan har gjorts före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

2. Föreskrifterna i 55–58 §§ träder i kraft d. 1 jan. 1994. I fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1996:1026

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:369

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1998:363

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1998:363 har enligt förordning 1998:1322 trätt i kraft d. 1 jan. 1999.)

SFS 1999:126

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2002:468

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:542

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:671

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2005:700

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

(Lagen 2005:700 träder enligt F 2007:636 i kraft d. 1 nov. 2008.)

SFS 2006:80

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:709

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:744

(Utkom d. 19 juni 2006.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall utgå.

SFS 2008:994

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1307

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1307 träder enl. F 2011:401 i kraft d. 1 maj 2011.)

SFS 2010:1957

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2011:401

(Utkom d. 19 april 2011.)

SFS 2011:788

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2013:58

Denna lag träder i kraft d. 16 mars 2013.

SFS 2013:551

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:1062

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit in till Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.

SFS 2014:251

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2017:468

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:501

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:924

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Hänvisad författning:

Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet7 § ff, inf. efter UB 2:.