Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Utfärdad: 1991-10-17

Inledande bestämmelse

Denna förordning är tillämplig i fråga om mål som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Ansökan

Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökningen eller på annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, skall detta genast anmälas till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:770

Om sökanden begär ränta på huvudfordringen, bör han ange vilket belopp räntefordringen uppgår till när ansökan görs. Om någon sådan uppgift inte har lämnats, får Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden att göra det vid påföljd att ansökningen i den delen annars avvisas. För ett sådant föreläggande gäller det som anges i 20 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

SFS 2006:770

Om sökandens anspråk grundas på ett löpande skuldebrev eller en annan handling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller kräva fullgörelse av annan förpliktelse, skall det anges i ansökningen att anspråket grundas på en sådan handling.

SFS 1997:376

Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

I mål om avlägsnande behöver sådana uppgifter lämnas endast om de är kända för sökanden.

SFS 2017:470

Kronofogdemyndigheten får medge undantag från kravet på underskrift för ansökningar som ges in elektroniskt.

SFS 2018:503

Undantag enligt 6 § får innebära tillstånd att ge in en ansökan elektroniskt utan underskrift. Ett sådant tillstånd får ges till någon som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Tillståndet får återkallas om det finns skäl för det.

SFS 2018:503

En ansökan om avlägsnande ska så långt möjligt innehålla uppgifter om svarandenas antal, hur länge de har funnits på platsen och om ansökan kan antas avse barn.

Om sådana uppgifter om svaranden som avses i 18 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning saknas eller är ofullständiga, ska sökanden ange vad han eller hon har gjort för att få fram dessa uppgifter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. F 2006:770.

SFS 2017:470

Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en kopia av ansökan.

SFS 2006:770

Vid en ansökan om avlägsnande ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet enligt ansökan ska ske. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § upphävd g. F 2006:770.

SFS 2017:470

[Upphävd g. F (2006:770).]

SFS 2006:770

[Upphävd g. F (2006:770).]

SFS 2006:770

Föreläggande för svaranden m.m.

Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 2527 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upplysningar ett sådant föreläggande ska innehålla.

SFS 2011:160

[Upphävd g. F (2006:770).]

SFS 2006:770

Dagbok och aktbildning

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur dagbok i målen skall föras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet regleras vilka uppgifter som får behandlas i databasen.

SFS 2006:770

Skriftliga ansökningar och yttranden från parterna i målet skall föras samman till en akt. Delgivningsbevis skall föras samman för sig eller föras till akten.

SFS 1993:196

Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid behov skall Kronofogdemyndigheten därvid ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen som förs enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ta fram utskrift av ansökan, förelägganden, beslut, utslag, dagbok och andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen. Handlingarna skall sedan ingå i den mottagande myndighetens akt.

Första stycket gäller även när ett utslag överklagas till tingsrätten.

SFS 2006:770

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

Rubriken införd g. SFS2008-0275

Om en uppgift i ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blockeras med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

SFS 2008:275

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1339

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:196

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1995:640

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1997:376

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2001:392

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:954

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:595

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2004.

SFS 2006:770

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1170

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2006.

SFS 2008:275

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2008.

SFS 2011:160

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2017:470

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:503

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

Hänvisad författning:

Ang. avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning se F 1992:1094 inf. under UB 17:.