Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden

Denna förordning har enligt förordning (2001:590) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Utfärdad den 19 maj 1994.

Registerändamål

1 §

För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334) skall varje kronofogdemyndighet föra ett register med hjälp av automatisk databehandling. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten samt för framställning av statistik.

Registeransvar

2 §

Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register.

Registerinnehåll

3 §

Registret får innehålla uppgifter om gäldenären och borgenärerna i ärendet. Företräds gäldenären eller en borgenär av ställföreträdare eller ombud, får registret innehålla uppgifter även om denne.

4 §

För någon som avses i 3 § får i registret anges namn, adress, telefonnummer, yrke och person- eller organisationsnummer eller, när person- eller organisationsnummer saknas, särskilt registreringsnummer.

5 §

Utöver de uppgifter som anges i 4 § får registret innehålla uppgifter om skulderna, ärendenummer, inkomstdag, handläggningsställe, delgivning, frister och handlingar som kommer in och skickas ut samt beslut i ärendet.

Uppgifter om skulderna får inte avse annat än skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt.

Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

SFS 1994:1267

Sökbegrepp

6 §

Som sökbegrepp får myndigheten använda endast namn, person- eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, ärendenummer, ärendets inkomstdag, bevakningstider och dagen för beslut i ärendet.

Gallring av uppgifter

7 §

Uppgifter om beslut om skuldsanering skall gallras ur registret före utgången av juni månad efter det att sex år förflutit efter det år då beslutet meddelades. I övrigt skall uppgifter om skuldsaneringsärenden gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att ärendet avgjordes.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet.

SFS 1994:1267

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:348

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1267

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994.