Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:733.

Utkom från trycket den 15 maj 2001
Utfärdad den 19 april 2001.

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, F-skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen tillämpas dock inte vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

SFS 2019:252

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0230

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:230

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:230

[Upphävd g. Lag (2018:230).]

SFS 2018:230

De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag.

SFS 2016:760

Ändamål

Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20 §§ och 20 a §§.

SFS 2016:779

Personuppgiftsansvar

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

SFS 2006:733

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

SFS 2018:230

Gallring

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

Kronofogdemyndighetens databaser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0733

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

I verksamheten med utsökning och indrivning skall det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 2 och 3 §§ angivna ändamålen (utsöknings- och indrivningsdatabas).

Ändamål

  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för

 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,

 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,

 5. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering,

 6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och

 7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2018:230

Uppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för

  a) avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

  b) kvittning vid utbetalning av bidrag,

  c) planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

  d) utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,

  e) ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och

  f) kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

 2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,

 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:230

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 2 § 1–5. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål.

För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,

 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,

 3. en enskilds ekonomiska förhållanden,

 4. näringsförbud,

 5. egendom som berörs i ett mål,

 6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,

 7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende, och

 8. Kronofogdemyndighetens anmälan av misstanke om brott samt, om uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

SFS 2011:1543

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då det mål eller ärende som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter som inte kan hänföras till ett visst mål eller ärende skall gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då samtliga mål och ärenden avseende den person som uppgifterna hänför sig till var avslutade.

Betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen

I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas).

SFS 2008:883

Ändamål

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,

 2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,

 3. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och

 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2018:230

Uppgifter som behandlas enligt 8 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

 2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,

 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:230

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 8 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål.

SFS 2011:532

För de ändamål som anges i 8 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och anställning,

 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,

 3. yrkanden och grunder i ett mål,

 4. övriga förhållanden, om uppgifterna tillförs ett mål och är av betydelse för handläggningen,

 5. beslut och övriga åtgärder i ett mål, och

 6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en begäran om utslag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläggande skall dock gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då utslaget vann laga kraft.

Skuldsaneringsdatabasen

I verksamheten med skuldsanering och F-skuldsanering ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 14 och 15 §§ angivna ändamålen (skuldsaneringsdatabas).

SFS 2016:685

Ändamål

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,

 2. förebyggande av överskuldsättning,

 3. att föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning, och

 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2019:252

Uppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

 2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

 3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:230

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 14 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

SFS 2011:532

För de ändamål som anges i 14 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,

 2. en juridisk persons identitet, säte och företrädare,

 3. en enskilds ekonomiska förhållanden,

 4. yrkanden och grunder i ett ärende,

 5. beslut och övriga åtgärder i ett ärende,

 6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en fordran i ett ärende, och

 7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder som rör gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

SFS 2016:685

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då det ärende som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades.

Om skuldsanering eller F-skuldsanering har beviljats i ett ärende, ska uppgifter och handlingar dock gallras senast

 1. sju år efter utgången av det kalenderår då beslutet om skuldsanering meddelades, eller

 2. fem år efter utgången av det kalenderår då beslutet om F-skuldsanering meddelades.

SFS 2016:685

Konkurstillsynsdatabasen

I verksamheten med tillsyn i konkurs ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 20 § och 20 a §§ (konkurstillsynsdatabas).

SFS 2016:779

Ändamål

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

 1. handläggningen av konkurstillsynsärenden, ärenden om tillsyn över rekonstruktörer och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),

 2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och

 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2022:988

Uppgifter som behandlas enligt 20 § får även behandlas i databasen för

 1. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,

 2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

 3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:230

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamheten enligt 20 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende.

SFS 2011:532

För de ändamål som anges i 20 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. ett konkursbos identitet,

 2. en fysisk persons identitet och bosättning,

 3. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,

 4. en enskilds ekonomiska förhållanden,

 5. domstols eller myndighets beslut,

 6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende, och

 7. beslut och övriga åtgärder i ett mål eller ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen som kan hänföras till ett konkurstillsynsärende eller ett ärende om tillsyn över rekonstruktörer ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutades. Ett konkurstillsynsärende ska dock gallras tidigast tio år efter utgången av det kalenderår då beslutet om konkurs fattades.

Uppgifter och handlingar som kan hänföras till mål enligt lönegarantilagen (1992:497) ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då handläggningen av målet avslutades.

SFS 2022:988

Gemensamma bestämmelser om databaserna

Elektroniska handlingar

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

Uppgifter i en databas får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Tillgången till personuppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0532

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 26 § upph. g. Lag 2007:330.

SFS 2011:532

Direktåtkomst

Rubriken införd g. SFS2011-0532

Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1–7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

SFS 2007:330

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Den som är sökande i ett mål eller ett ärende får ha direktåtkomst till uppgifter om målet eller ärendet, om regeringen har medgett det, dock inte till handlingar som avses i 24 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

SFS 2001:1183

Sökbegrepp

Vid sökning efter handlingar som avses i 24 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

Efter utgången av det tredje året efter det att ett mål avslutats får endast utslagets nummer användas som sökbegrepp i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen i fråga om uppgifter om utslag i målet.

SFS 2009:494

Övriga bestämmelser

Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:230

Vad som sägs i 6, 12, 18 och 23 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i nämnda bestämmelser.

Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

[Upphävd g. Lag (2018:230).]

SFS 2018:230

[Upphävd g. Lag (2018:230).]

SFS 2018:230

Rätten att göra invändningar

Rubriken införd g. SFS2018-0230

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2018:230.

Rättsfall:

Äldre rätt: Juridisk person omfattas ej av bestämmelsen om rättelse R 2004:104 – Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när beslut som legat till grund för ansökan om indrivning upphävts resp. när skattskyldig betalat krävt belopp R 2006:86 I och II.

SFS 2018:230

Rättelse

Rubriken införd g. SFS2018-0230

Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

 1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författningar, eller

 2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Om uppgifterna lämnats ut till tredje man, ska Kronofogdemyndigheten underrätta denne om åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas på detta sätt. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

I fråga om personuppgifter finns bestämmelser om rättelse m.m. också i EU:s dataskyddsförordning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 a § upphävd g. Lag 2018:230.

Rättsfall:

HFD 2011:45.

SFS 2018:230

Överklagande

Beslut om rättelse enligt 3 a § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2018:230

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:184

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001, då utsökningsregisterlagen (1986:617) och lagen (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före d. 24 okt. 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2001:1183

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:672

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:733

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:330

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:213

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:883

Denna lag träder i kraft d. 12 dec. 2008.

SFS 2009:494

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2011:532

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1543

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:336

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2016:685

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:760

Denna lag träder i kraft d. 18 jan. 2017.

SFS 2016:779

Denna lag träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2018:230

1. Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

SFS 2019:252

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2019.

SFS 2022:988

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

Anmärkt författning:

F (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.