Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS 2006:733

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet2)

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 3 § 2003:672 2 kap. 26 § 2003:672.

dels att i 1 kap. 1 § samt 2 kap. 3, 8, 9, 14, 15 och 20 §§ ordet ”kronofogdemyndigheter” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten” eller i förekommande fall ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att i 2 kap. 5 § orden ”en kronofogdemyndighets” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att rubriken till lagen och rubriken till 2 kap. samt 1 kap. 5 § och 2 kap. 2, 26 och 30 §§ skall ha följande lydelse.

3) Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

3)

Senaste lydelse 2003:672.

Kronofogdemyndighetens databaser

  4) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhet för

  4)

  Senaste lydelse 2003:672.

 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,

 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,

 5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och

 6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5) Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§ i den utsträckning det behövs för verkets ledning och styrning av Kronofogdemyndigheten i strategiska frågor.

5)

Senaste lydelse 2003:672.

6) Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

6)

Senaste lydelse 2003:672.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:733

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)