Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:790

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet1)

1)

Senaste lydelse av 2 § 2004:1317 7 § 2003:1025.

dels att i 1–5, 7, 8 och 17 §§ ordet ”kronofogdemyndigheternas” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att rubriken till förordningen samt 6, 9 och 18–20 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

6 §

2) Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databaserna.

2)

Senaste lydelse 2003:1025.

9 §

3) En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 28 § första stycket lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

3)

Senaste lydelse 2003:1025.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst.

18 §

4) Kronofogdemyndigheten fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur databaserna. Avgift skall inte tas ut vid utlämnande av uppgifter till annan myndighet när utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

4)

Senaste lydelse 2003:1025.

19 §

5) Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 6, 12, 18 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre tid.

5)

Senaste lydelse 2003:1025.

Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

20 §

6) Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och denna förordning.

6)

Senaste lydelse 2003:1025.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:790

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)