Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:878

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse samt 1–3 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

1) Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till Sjöfartsverket eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Sjöfartsverket underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

1)

Senaste lydelse 2001:811.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

2) Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen.

2)

Senaste lydelse 2004:1138.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller också i fråga om ett luftfartyg som är registrerat utom riket eller reservdelar som är intecknade utom riket.

3) Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1996:1446.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i första eller andra styckena gäller också i fråga om tomträtt.

4) Om en domstol har förordnat att en exekutionstitel tills vidare inte får verkställas, skall domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detta gäller också i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

4)

Senaste lydelse 1996:1446.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:878

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)