Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:879

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1 Senaste lydelse av 2 kap. 10 § 2001:593 4 kap. 6 § 2001:593 6 kap. 5 § 2004:924 6 kap. 19 § 2001:803 6 kap. 20 § 2005:144 6 kap. 23 § 2005:1240 7 kap. 17 § 2004:924 9 kap. 5 § 2003:553 12 kap. 7 § 2003:553 13 kap. 12 § 2003:553 15 kap. 5 § 2004:1109.

dels att 2 kap. 10 och 11 §§, 6 kap. 7 och 25 §§, 7 kap. 8 § samt punkterna 14 och 15 i bilagan till förordningen skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 10 § skall utgå,

dels att i 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10, 11 och 16 §§, 4 kap. 4–6 §§, 5 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 4–6, 8, 13, 15, 17–23 och 26 §§, 7 kap. 6–8, 11–14 och 17 §§, 8 kap. 4 §, 9 kap. 2, 5, 6, 8, 9, 11–12 a, 14, 16 och 20–22 §§, 10 kap. 4, 6, 7 och 11 §§, 12 kap. 7, 9, 10, 14, 16, 19 och 27–31 §§, 13 kap. 2, 6, 8, 11–13, 15, 18 och 20–22 §§, 15 kap. 3–6 och 8 §§, 16 kap. 2 och 11 §§, 17 kap. 2–5 §§, 18 kap. 7 § samt 19 kap. 1 § ordet ”kronofogdemyndigheten” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten” i motsvarande form,

dels att i 6 kap. 21 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i punkten 3 i bilagan orden ”8 § tredje stycket utsökningsbalken” skall bytas ut mot ”8 a § utsökningsbalken”,

dels att nuvarande punkt 16 i bilagan till förordningen skall betecknas 14,

dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 9 och 9 a §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 9 och 24 a §§, 7 kap. 4, 5 och 22 §§, 12 kap. 24 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1–6 a §§ samt 19 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 24 §, av följande lydelse.

5 §

2) Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i utsöknings- och indrivningsdatabasen samt föra dagbok i varje mål. Därvid skall sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet registreras.

2)

Senaste lydelse 2003:932.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter för hur dagbok och kassajournal skall föras. Bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

2 §

3) Vid ansökan skall anges, utöver den åtgärd som yrkas, sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress samt telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Nummer avseende hemligt telefonabonnemang behöver dock anges endast om Kronofogdemyndigheten begär det. Har sökanden vidtalat ett ombud att företräda honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

3)

Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Vid ansökan skall uppgift lämnas om enskild svarandes namn, yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Uppgift skall lämnas även om svarandens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen samt förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom. Saknar svaranden känd adress, skall uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som inges behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver lämnas endast om den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf skall gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till Kronofogdemyndigheten.

9 §

4) Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för överförmyndarens tillsynsverksamhet. Kronofogdemyndigheten får lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna paragraf.

4)

Senaste lydelse 2004:594.

9 a §

5) Kronofogdemyndigheten får lämna tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken att göra ansökan på medium för automatisk databehandling. Sådant tillstånd får beviljas ingivare som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Ett tillstånd får återkallas om det finns skäl för det.

5)

Senaste lydelse 2003:932.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om ansökningar enligt denna bestämmelse.

1 §

6) Pengar som nedsatts enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken skall utan dröjsmål göras räntebärande.

6)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

1 §

7) Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken skall lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får lämnas muntligen, om det är lämpligare. De skall då ha samma innehåll som om de lämnats enligt formulär.

7)

Senaste lydelse 2003:932.

Underrättelsen skall delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.

Vid verkställighet som avser återbetalning enligt 21 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd behöver underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår.

9 §

8) Gäldenären skall skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I underrättelsen skall gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den utmätta egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Underrättelsen skall lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

8)

Senaste lydelse 2003:932.

En underrättelse om beslut om utmätning skall delges, såvida det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av fordran på överskjutande belopp som återbetalas enligt 18 kap. skattebetalningslagen (1997:483) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.

I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i 7 kap.

24 §

Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelsen skall lämnas till polismyndigheten i den ort där vapnet förvarades då det togs om hand. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) skall anses ha en begränsad effekt.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer skall annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. I underrättelsen skall vidare lämnas uppgift om var och hur vapnet förvaras.

24 a §

9) Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid utmätning av fordran enligt 68 § uppbördslagen (1953:272) eller 18 kap. 1, 2 eller 3 § skattebetalningslagen (1997:483) får meddelas genom att Kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehandling uppmanar Skatteverket att betala beloppet till Kronofogdemyndigheten.

9)

Senaste lydelse 2003:932.

4 §

10) Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet får meddelas av Kronofogdemyndigheten.

10)

Senaste lydelse 2003:932.

5 §

11) Underrättelser enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken samt beslut om utmätning av lön och beslut om ändring av ett sådant beslut skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

11)

Senaste lydelse 2003:932.

22 §

12) När Försäkringskassan med tillämpning av 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd har sökt utmätning för underhållsbidrag, skall influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten skall därvid efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan.

12)

Senaste lydelse 2003:932.

24 §

13) Sakägarförteckningen upprättas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

13)

Senaste lydelse 2003:932.

1 §

14) Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

14)

Senaste lydelse 2004:1297.

Tingsrätt

Svaranden har sitt hemvist i

 
 

Stockholms tingsrätt

 

Stockholms län

 

Uppsala tingsrätt

 

Uppsala län

 

Eskilstuna tingsrätt

 

Södermanlands län

 

Linköpings tingsrätt

 

Östergötlands län

 

Jönköpings tingsrätt

 

Jönköpings län

 

Växjö tingsrätt

 

Kronobergs län

 

Kalmar tingsrätt

 

Kalmar län

 

Gotlands tingsrätt

 

Gotlands län

 

Blekinge tingsrätt

 

Blekinge län

 

Kristianstads tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län

 

Malmö tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län

 

Halmstads tingsrätt

 

Hallands län

 

Göteborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län

 

Vänersborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län

 

Skövde tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län

 

Karlstads tingsrätt

 

Värmlands län

 

Örebro tingsrätt

 

Örebro län

 

Västmanlands tingsrätt

 

Västmanlands län

 

Falu tingsrätt

 

Dalarnas län

 

Gävle tingsrätt

 

Gävleborgs län

 

Ångermanlands tingsrätt

 

Västernorrlands län

 

Östersunds tingsrätt

 

Jämtlands län

 

Umeå tingsrätt

 

Västerbottens län

 

Luleå tingsrätt

 

Norrbottens län

 

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndighetens beslut hos Stockholms tingsrätt.

1 §

15) I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. tilllämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 8 §§, 3 kap. 3–5 §§, 16 kap. 8–11 §§ och 17 kap.

15)

Senaste lydelse 2003:932.

Underrättelser enligt 32 § konsumentkreditlagen och 12 § tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. En sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är lämpligare. Den skall då ha samma innehåll som om den hade lämnats enligt formulär.

2 §

Beslut om betalningssäkring skall verkställas skyndsamt.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap. 3–5 §§, 3 och 4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första stycket, 10–12, 16–18, 22–24, 26 och 27 §§, 12 kap. 8–10 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4–8 §§ och 17 kap.

3 §

16) Närmare föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som enligt 4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall vara skyddad mot kvittning får meddelas av Kronofogdemyndigheten.

16)

Senaste lydelse 2003:932.

4 §

17) Beslut enligt 5 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

17)

Senaste lydelse 2003:932.

I sådant fall skall anges vad den som vill överklaga beslutet skall iaktta.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta utmätningssökanden om beslutet.

5 §

18) I framställningar enligt 7 § första stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall arbetsgivaren lämna uppgift om arbetstagarens anställnings- och löneförhållanden.

18)

Senaste lydelse 2003:932.

Underrättelser och beslut enligt nämnda paragraf skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. I underrättelser skall arbetstagaren uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

I beslut enligt nämnda paragraf skall anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära ändring hos Kronofogdemyndigheten. Arbetstagaren skall underrättas om beslutet.

6 §

I fråga om mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt tillämpas i övrigt 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§, 4 kap. 4 och 5 §§ och 17 kap.

6 a §

Ett beslut om en intrångsundersökning enligt varumärkeslagen (1960:644), lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter eller växtförädlarrättslagen (1997:306) skall verkställas skyndsamt.

En ansökan om verkställighet får göras genom telefax. Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och 4 kap.

I protokollet skall utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och föremålen skall beskrivas så ingående som det krävs för att intrångsundersökningens syfte skall kunna uppfyllas. Om handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, skall detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs.

2 §

19) Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsökningsbalken och lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken såvitt avser förfarandet hos myndigheten.

19)

Senaste lydelse 2003:932.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:879

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)