Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:330

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2)

1)

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 26 § 2006:733.

dels att 2 kap. 26 § skall upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 27 § skall ha följande lydelse.

3) Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1–7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

3)

Senaste lydelse 2003:672.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:330

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)