Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:791

Utkom från trycket den 20 november 2007
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

dels att 6 kap. 26 § ska upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 2 och 11 §§, 8 kap. 4 § och 12 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2 §

2) Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken har lämnats gäldenären, ska en ny sådan underrättelse lämnas, när det är påkallat på grund av den tid som har förflutit från den förra underrättelsen eller av något annat skäl.

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11 §

Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 § tredje stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra meningen, 7 § andra stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra stycket eller 16 § utsökningsbalken ska, om inte något annat överenskommits med stöd av andra stycket, ske skriftligen och delges den som förbudet eller underrättelsen avser.

Kronofogdemyndigheten får ingå överenskommelse med en mottagare av förbud och underrättelser som avses i första stycket om att dessa ska ske elektroniskt.

4 §

3) När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § andra stycket utsökningsbalken har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska gäldenären genast underrättas.

3)

Senaste lydelse 2006:879.

5 §

I protokollet vid en förrättning för beskrivning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

  1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar som i övrigt erhålls om äganderätten till fastigheten,

  2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,

  3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,

  4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet,

  5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap. 3 § första stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder det,

  6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som framstår som tillbehör men som till följd av förbehåll om återtaganderätt eller av någon annan anledning inte är tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitligen har kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,

  7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig,

  8. om handräckningsåtgärd enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken kan bli aktuell för att köparen ska komma i besittning av fastigheten och i vilken mån köparen kan bli ansvarig för kostnader för åtgärden.

I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats enligt 4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan myndighet inhämtats att ägarens rätt att förfoga över fastigheten är inskränkt, ska även detta anges. Handlingar som överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

Sker värderingen utan samband med beskrivningen, ska i protokollet vid värderingen tas upp de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:791

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Frank Walterson
(Finansdepartementet)