Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:800

Utkom från trycket den 20 november 2007
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ska föras in en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk eller juridisk persons identitet och totalt fordringsbelopp som är föremål för verkställighet får lämnas ut för inhämtande av uppgifter från tredje man om eventuell utmätningsbar egendom samt för meddelande om förbud och underrättelser som avses i 6 kap. 11 utsökningsförordningen (1981:981).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:800

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)