Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:216

Utkom från trycket den 7 maj 2008
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 4 och 13 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.

2) Kronofogdemyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala förrättningskostnaderna, om det finns särskilda skäl.

2)

Senaste lydelse 1994:1983.

Återstår endast ett obetydligt belopp att betala i ett allmänt eller enskilt mål om utmätning, får Kronofogdemyndigheten betala beloppet till sökanden genom att jämka förrättningskostnaderna i motsvarande mån.

Bestämmelserna i 2 och 3 §§, 4 § första stycket och 5 § om sökandens ansvar för förrättningskostnader gäller inte i allmänt mål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:216

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)