Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:446

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2) Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20003) .

2)

Senaste lydelse 2001:399.

3)

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:446

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)