Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:588

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 1 och 14 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

1 §

2) Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

2)

Senaste lydelse 2006:672.

  1. domstols dom, utslag eller beslut,

  2. förlikning som är stadfäst av domstol,

  3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,

  4. skiljedom,

  5. förbindelse angående underhållsbidrag,

  6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,

  7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och

  8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut samt Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot och avgiftsföreläggande

14 §

Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordningsbot verkställs såsom lagakraftägande dom.

Första stycket gäller även för avgiftsföreläggande som har godkänts enligt 3 kap. 18 § konkurrenslagen (2008:579).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:588

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)