Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:883

Utkom från trycket den 25 november 2008
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3) Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogde-myndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

3)

Senaste lydelse 2008:213.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och hand-räckningsdatabas).

4) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

4)

Senaste lydelse 2006:733.

  1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,

  2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande, och

  3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:883

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)