Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1207

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse1)

1)

Senaste lydelse av

1 § 2006:878

2 § 2006:878

4 § 2001:811

5 § 2004:1138.

dels att i 1 och 4 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att i 2 och 5 §§ ordet "Luftfartsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1207

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)