Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:950

Utkom från trycket den 20 oktober 2009
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 15 kap. 3 och 9 §§ samt 18 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

2 §

2) Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

2)

Senaste lydelse 2003:560.

 1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,

 2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut ska återbetalas,

 3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

 4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

 5. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),

 6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

 7. utländsk allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga samt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförättningar,

 9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel,

 10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

 11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken.

3 §

3) Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 6-8 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 10-12, 16-18, 22, 23 och 27 §§ och 12 kap. 8-10 §§.

3)

Senaste lydelse 2006:879.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad ska gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

9 §

I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

Vad som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

2 §

4) Beslut om betalningssäkring ska verkställas skyndsamt.

4)

Senaste lydelse 2006:879.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap. 3-5 §§, 3 och 4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första stycket, 10-12, 16-18, 22-24 och 27 §§, 12 kap. 8-10 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4-8 §§ och 17 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:950

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

2. Äldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Frank Walterson
(Finansdepartementet)