Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1305

Utkom från trycket den 8 december
Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken till lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och 10 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island

2) Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område3) (2007 års Luganokonvention) är tillämplig.

2)

Senaste lydelse 2002:463.

3)

EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

    Denna lag gäller inte heller i fråga om

  1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndighetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, meddelats om bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller också senare, i särskilt mål, meddelats i sådan fråga, dock att föreskrifterna i 4–9 §§ om verkställighet ska tilllämpas på domen, när denna enligt särskilda föreskrifter ska gälla här i riket;

  2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar tilllämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya giftermålsbalkens ikraftträdande;

  3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;

  4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testamente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund av inträffad konkurs;

  5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyldighets åsidosättande;

  6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål stadgade ordning.

Lagen gäller inte heller i fråga om beslut som meddelats av särskild domstol för arbetstvister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1305

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)