Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1307

Utkom från trycket den 8 december 2009
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2) Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten.

2)

Senaste lydelse 2002:468. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1307

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)