Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:578

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2) Denna lag tillämpas inte om annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda rättsområden.

2)

Senaste lydelse 2006:78.

Lagen tillämpas inte heller beträffande

 1. dom eller förlikning i mål angående boskillnad, legal separation, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställighet av dom som ska gälla här i riket enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller förmynderskap,

 2. dom eller förlikning rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,

 3. dom eller förlikning rörande familjerättslig underhållsskyldighet,

 4. dom eller förlikning rörande faderskapet till barn,

 5. dom eller förlikning angående rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvarighet för den dödes gäld, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,

 6. dom eller förlikning angående

  a) gäldenärs försättande i konkurs,

  b) inledande av förhandling om offentligt ackord utan konkurs,

  c) andra frågor som beror av konkursdomares eller konkursdomstols prövning, eller

  d) rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de nordiska länderna, eller

 7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild domstol för handläggning av tvister rörande kollektivavtal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:578

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)