Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1848

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 10 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2) Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får egendomen säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens fordran eller försäljningen med kreditgivarens samtycke i målet sker med förbehåll för hans eller hennes rätt enligt avtalet.

2)

Senaste lydelse 1992:831.

Kreditgivarens fordran bestäms enligt 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846) eller enligt 5 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Är inte någon av dessa lagar tillämplig på avtalet, bestäms fordringen likväl enligt sistnämnda paragraf, varvid jämkning får ske efter vad som är skäligt.

Sker försäljningen med förbehåll för kreditgivarens rätt, svarar därefter den som förvärvar egendomen i stället för gäldenären för dennes skyldigheter enligt avtalet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1848

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)