Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1858

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 9 december 2010.

Regeringen föreskriver att 16 kap. 11 § och 18 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

11 §

    2) I protokoll vid en förrättning för återtagande av en vara enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

    2)

    Senaste lydelse 2006:879.

  1. den vara som förrättningen avser,

  2. om varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, det åsatta värdet,

  3. de belopp som säljaren får tillgodoräkna sig enligt 40 § konsumentkreditlagen eller 9 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

1 §

3) I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. tilllämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 8 §§, 3 kap. 3–5 §§, 16 kap. 8–11 §§ och 17 kap.

3)

Senaste lydelse 2006:879.

Underrättelser enligt 45 § konsumentkreditlagen och 12 § tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. En sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är lämpligare. Den ska då ha samma innehåll som om den hade lämnats enligt formulär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1858

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Frank Walterson
(Finansdepartementet)