Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:532

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2)

1)

Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

dels att 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 2 kap. 25 § ska lyda ”Tillgången till personuppgifter”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 26 §, av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 27 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Direktåtkomst”.

  3) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för

  3)

  Senaste lydelse 2006:733.

 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,

 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,

 5. förebyggande av överskuldsättning, och

 6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

  4) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för

  4)

  Senaste lydelse 2006:733.

 1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 2. kvittning vid utbetalning av bidrag,

 3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

 4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,

 5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och

 6. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.

5) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

5)

Senaste lydelse 2008:883.

 1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,

 2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,

 3. förebyggande av överskuldsättning, och

 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 8 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål.

6) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

6)

Senaste lydelse 2006:733.

 1. handläggning av ärenden om skuldsanering,

 2. förebyggande av överskuldsättning, och

 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 14 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

7) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

7)

Senaste lydelse 2006:733.

 1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),

 2. förebyggande av överskuldsättning, och

 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamheten enligt 20 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende.

8) Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

8)

Tidigare 26 § upphävd genom 2007:330.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:532

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)