Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:597

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse ska ha följande lydelse.

1) Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt eller ett varumärke eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterregistreringens eller varumärkesregistreringens nummer anges.

1)

Senaste lydelse 2005:1220.

Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör registreringens nummer anges.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:597

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)